Boende & Miljö
14 dec 2023

Restaurering av våtmarker i hela Överkalix utreds

Nu har Överkalix kommun fått pengar av Länsstyrelsen för att utreda förutsättningarna att kunna restaurera våtmarker i hela kommunen.

Tidigare insatser

Tidigare har utredning gjorts för våtmarker i Grundträsket, Lavasjärv och Lomträsk.

Bildande av våtmarker minskar koloxidutsläppen och gynnar miljön. Samtidigt får berörda byar möjligheter att utveckla attraktiva friluftsområden. Kommunen får ett mycket värdefullt underlag till arbetet med kommunens nya översiktsplan.

Det är Länsstyrelsen som beviljat kommunen drygt 600 000 kronor för att utreda förutsättningarna för att restaurera våtmarker i Överkalix kommun. Resultatet blir dokumentation av relevanta förutsättningar och vilken nytta ett återställande skulle betyda. Det kommer även att innehålla förslag på faktiska åtgärder som kan göras.

"Det här är en viktig insats både för miljön men också för Överkalix attraktivitet. På det här sättet kan berörda byar utvecklas, de kan till exempel göra våtmarkerna tillgängliga med grillplatser, spänger och vandringsleder. Det blir också en viktig del i kommunens översiktsplanearbete", säger Bo Häggroth Näringslivstrateg som ligger bakom projektet.

 

Länsstyrelsens motivering

Motivering till beslutet:  Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet syftar till Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmark (kategori 8). Projektet bidrar därmed till att främst uppfylla miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

 

 

 

Publicerad 14 dec 2023 01:18
Senast uppdaterad 15 dec 2023 01:56