Familjehem

Socialtjänsten har en skyldighet att se till så att barn har det bra och ibland kan barn och deras familjer ha behov av stöttning i form av familjehem, kontaktfamilj, eller kontaktperson.

Att vara familjehem är ett uppdrag från socialtjänsten där du tar emot barnet för stadigvarande boende och fostran. Det innebär att ni öppnar upp ert hem och låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med er familj och tar hand om den dagliga omvårdnaden om barnet.

Hur länge barnet bor i familjehemmet beror på barnets behov. Det kan variera från några månader, något år eller tills barnet blir vuxet. Socialtjänsten jobbar alltid för att barnet ska kunna flytta hem till föräldrarna så snart som möjligt.

Det finns många orsaker till att en del barn behöver bo i familjehem. Det kan bero på att föräldrarna är sjuka, relationsproblem i familjen, missbruk av olika slag eller andra svårigheter. Det kan också vara så att barnet/ungdomen lever på ett sådant sätt att hen riskerar sin hälsa och utveckling.

När sådana behov uppstår är det viktigt att det finns familjer som vill ta sig an uppdraget att vara familjehem.

Familjehem är vanliga familjer som har en trygg och stabil livssituation. Ni känner att det finns tid, ork, lust och känslomässigt utrymme att ta emot en ny familjemedlem. Som familjehemsförälder behöver ni kunna samarbeta med barnets föräldrar, socialtjänsten och andra instanser i barnets liv så som skolan.

Familjehem kan se ut på olika sätt. De kan bestå av ensamstående, gifta eller sammanboende vuxna, bo i hus eller lägenhet, med eller utan barn. Familjehemmet kan ha olika yrkesbakgrund, försörjning, kultur och levnadsvanor. Alla barn är olika, därför ser vi gärna en mångfald även bland våra familjehem för att kunna matcha olika barns behov. Familjehemmet kan bo i Överkalix eller annan kommun.

Ni anmäler ert intresse till socialtjänsten som sparar dina uppgifter tills det finns behov av familjehem och kontaktar då er för mer information och utredning.

Socialtjänsten utreder potentiella familjehem för att bedöma hemmets förutsättningar att vara ett stabilt familjehem. Detta är viktigt för att försäkra sig om att placerade barn får en god och trygg fostran och att familjen har förutsättningar att klara av uppdraget på lång sikt. Barn får inte tas emot i ett familjehem innan hemmet är utrett.

Utredningen genomförs genom intervjuer med familjen, registerutdrag och samtal med referenspersoner i er närhet. Efter utredningen matchas ni mot barn som är i behov av familjehem och det är individnämnden som beslutar om att godkänna placering av ett barn i ert hem eller inte. 

Ibland finns det ett barn som väntar på ett familjehem när vi utreder intresserade familjer. Ibland utreder vi för att ha familjehem i beredskap när behov uppstår. Därför kan det variera hur länge det tar från utredningen tills en eventuell placering hos er.

  • Ekonomisk ersättning bestående av arvode samt omkostnadsersättning betalas månatligen ut till familjehem. Arvodet är pensionsgrundande och beskattningsbart. Hur stor ersättningen är beräknas utifrån barnets ålder och behov.
  • Stöd, hjälp och rådgivning som planeras individuellt utifrån familjehemmets förutsättningar och uppdragets karaktär.
  • Familjehem erbjuds utbildning och handledning.  
  • Familjehem kan alltid få tag på socialjour vid akuta situationer utanför kontorstid.

Kontakta socialsekreterare för att anmäla intresse att bli familjehem. Om du har frågor eller funderingar ger vi gärna mer information.

Måste man ha arbete för att bli familjehem?

-         Nej, precis som i andra familjer kan familjehem vara arbetssökande, studerande, arbetande eller ha annan försörjning.

Blir familjehemmet vårdnadshavare för barnet?

-         Nej, föräldrarna behåller vårdnaden om barnet. I vissa fall, under en långvarig placering, kan vårdnaden dock flyttas över till familjehemmet.

Kan jag bli familjehem om jag inte har råd med barnets försörjning?

-         Familjehemmet får ersättning för barnets omkostnader och blir inte försörjningsskyldiga.

Jag har hört att familjehem inte har råd att försörja sig på ersättningen, stämmer det?

-         Att vara familjehem är inte som att ha en anställning. Familjehem fungerar som andra familjer där barnen går på förskola för att de vuxna ska kunna jobba. Ibland kan barnet ha behov av att en vuxen är hemma på hel- eller deltid och då ersätter socialtjänsten ert inkomstbortfall.

Måste familjehem ha kontakt med barnets föräldrar?

-         Familjehem måste vara beredda att samarbeta med barnets föräldrar. Beslut som rör barnet sker ofta i samverkan mellan föräldrarna, socialtjänsten och familjehemmet. I uppdraget ingår det även ofta att stötta barnet i umgänge med föräldrarna.

Vad kan det bero på om en inte blir godkänd som familjehem?

-         Att inte bli godkända som familjehem betyder inte att man är en sämre familj eller olämpliga föräldrar. Det kan till exempel bero på att det inte är praktiskt möjligt att placera barn i familjen eller att ni just nu i er livssituation inte bedöms ha utrymme för den extra belastning som ett familjehemsuppdrag innebär. Om socialtjänsten bedömer att ni inte har förutsättningar att bli familjehem så får ni alltid veta orsaken till bedömningen.

Måste familjehem vara svensktalande?

-          Ja. Vi tar gärna emot intresseanmälningar från familjer med varierande bakgrunder men har ni ett annat hemspråk än svenska är det viktigt att ni även talar och förstår svenska tillräckligt bra för att kunna vara delaktiga i barnets liv i samhället.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

0926-74 000 växel

Telefontid:
Helgfria vardagar, klockan 9.00-10.00