Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Om du vill servera alkohol i slutna sällskap under ett enstaka tillfälle ska du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.

Serveringstillstånd krävs inte för servering som ordnas: 

 1. Vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer. Det vill säga att det inte får vara en verksamhet som återkommer regelbundet. Bröllop och jubileumsfester är exempel på enstaka tillfälle.
 2. Vid ett enstaka tillfälle utan vinstintresse. Det vill säga att det inte får finnas vinstintresse vare sig från försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget.
 3. Vid ett enstaka tillfälle utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av drycker. Det vill säga avgift för till exempel mat eller inträde får inte förekomma och 
 4. Vid ett enstaka tillfälle i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Det vill säga att tillstånd krävs om lokalen exempelvis är ett café eller en butik där drycker utan alkohol säljs i vanliga fall.

Om deltagarna dricker egna alkoholdrycker eller om värden/arrangören bjuder på alkoholdrycker eller säljer dryckerna till självkostnadspris (inköpspris) behövs heller inget tillstånd, under förutsättning att ovanstående kriterier är uppfyllda.

Innan du söker, se om nu uppfyller kriterierna för att vara ett slutet sällskap.

Föreningar - medlemskap

Medlemskretsen ska var känd före det aktuella arrangemanget. Det är alltså inte fråga om ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen. Betänk därför hur eventuell annonsering utformas.

Antalet medlemmar kan också ha betydelse i bedömningen. Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar inom en viss region eller inom landet torde exempelvis normalt inte kunna anses vara slutna sällskap.

Innehållsmässigt samband

Det krävs också att det finns ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna. Detta kan visas med exempelvis föreningsstadgar, uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse- eller årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och medlemsförteckning.

Det räcker inte att exempelvis inte med att vara gäst på en boendeanläggning för att det ska finnas ett samband.

Personalfester och liknande tillställningar

Tillstånd kan ges till ett företag i samband med personalfester och liknande tillställningar. Tillstånd kan inte beviljas för kundträffar och andra aktiviteter som är ett led i företagets marknadsföring av tjänster eller försäljning av varor.

Allmän sammankomst

En tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser inte kan vara ett slutet sällskap i alkohollagens mening.

Insläpp av nya gäster

Serveringslokalen inte får vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning.

 

Vid ansökan gäller: 

 • Förening eller annan sammanslutning som söker tillstånd skall ha en tillfredsställande organisation. Den skall ha varit igång minst ett år och ha antagit stadgar. 
 • Protokoll som visar styrelsens sammansättning skall redovisas samt vem som är firmatecknare eller som tecknar föreningen.
 • Om sökanden är ett företag ska ett registreringsbevis från Bolagsverket bifogas ansökan.
 • Kunskapsprov - Den som ansöker om serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa på att denne besitter kunskap om alkohollagen. Undantag om det gäller ett enstaka tillfälle. 
 • Krav på tillredd mat. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska finnas att tillgå vid tillställningen. 
 • En serveringsansvarig ska vara utsedd.

 

I alkohollagen finns regler för servering av alkoholdrycker. Nedan anges kortfattat innehållet i viktiga serveringsregler.  

 • Serveringsansvarig skall se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. Serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år. Den ansvarige ska finnas på plats hela serveringstiden. 
 • Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. Detsamma gäller den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. 
 • Det är förbjudet att söka förmå gäst att köpa alkohol. 
 • Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har köpts in för serveringen. Gäst eller annan person får inte föra med sig egna alkoholdrycker. 
 • Det är förbjudet att tillåta att utlämnad alkoholdryck medförs från serveringsstället.
 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska finnas att tillgå vid tillställningen. 
 • Lättdrycker skall finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning. Med lättdryck menas dryck som antingen är fri från alkohol eller innehåller högst 2,25 volymprocent alkohol. 
 • Tillsynsmyndighet (polis och alkoholhandläggare) har tillträdesrätt för tillsyn av serveringsstället.

Kommunens alkoholhandläggare kan lämna ytterligare upplysningar om de regler som gäller i samband med serveringen.

Ansökan om serveringstillstånd görs via kommunens e-tjänst som finns längst ned på sidan, alternativt via ansökningsblankett som kan hämtas hos kommunen eller skrivas ut längst ned på sidan.

Det är den sökandes ansvar/uppgift att ta fram fakta och underlag inför tillståndsmyndighetens prövning. 

Handlingar ska skickas till:

Överkalix kommun
Bygg- och Miljönämnden
956 81 Överkalix

Inkommen ansökan behandlas enligt alkohollagen (2010:1622).

Innan handläggningen påbörjas ska prövningsavgiften ha inbetalats. Prövningsavgiften framgår av listan med avgifter och ska betalas till Överkalix kommuns Bankgiro 757-9311. Ange "Serveringstillstånd" på din betalning.

Ansökningar om servering till slutet sällskap prövas inom 3 veckor från det att ansökan är komplett. Under semestertid kan handläggningen bli något längre.

Nedanstående handlingar ska bifogas ansökan om serveringstillstånd för slutet sällskap.

 • Kvitto på inbetald ansökningsavgift
 • Meny (kan anges i ansökningsblanketten)
 • Avtal om markupplåtelse/nyttjanderättsavtal/hyresavtal
 • Intyg om godkänt kunskapsprov (undantag vid enstaka tillfälle)

Om sökanden är en förening:

 • Stadgar
 • Protokoll som utvisar styrelsens sammansättning och vem som tecknar föreningen
 • Senaste verksamhetsberättelsen

Om sökanden är ett företag:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket

 

Ansök om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap via e-tjänst
Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).

Länk: Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap - Överkalix (enamnd.se)

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Erik Nilsson

Handläggare

0926-740 10