Köldmedia

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara inlämnade till miljöförvaltningen.

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. En del köldmedier är starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser (F-gaser). En stark växthusgas bidrar till att öka växthuseffekten och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid. Ett av våra största miljöhot är ökningen av växthusgaser.

För att klara detta miljöhot har EU och Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. I bestämmelserna ingår en stegvis utfasning av de mest miljöpåverkande ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar som innehåller F-gaser.

Lagar och regler om fluorerade växthusgaser finns i EU:s nya f-gasförordning 517/2014 och den svenska förordningen om fluorerade växthusgaser 2016/1128. Mer information går att hitta hos Naturvårdsverket.

Information om miljösanktionsavgifter finns att läsa i Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter, 9 kap. Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning ska följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som är registrerad som operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är skyldig att:

 • Se till så att din köldmedieutrustning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till miljökontoret om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter ska rapporten vara inkommen till miljökontoret).
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöförvaltningen.
 • Underrätta miljökontoret innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljökontoret en gång om året. Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress.
 2. Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Kontaktuppgifter
 5. Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen.
 6. Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.
 7. Certifierad kylentreprenör. Här kan du se om din kylentreprenör är certifierad - www.incert.se
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.
 10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.
 11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 12. Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.
 13. Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Bygg- och miljökontoret