Särskilt boende

Om det inte längre fungerar att bo kvar i hemmet med hjälp av hemtjänstinsatser kan det vara ett alternativ att ansöka om plats i särskilt boende.

Ansökan

Hur ansöker jag?

För att få hjälp och stöd (bistånd) måste det först komma in en anmälan/ansökan till kommunens biståndshandläggare.

En ansökan kan göras av den personen ansökan gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt.  

Anmälan

En anmälan kan göras av någon anhörig eller vän i samråd med personen som behöver hjälp.

Anonym anmälan

Anmälan från enskild person kan göras anonymt och behandlas på samma sätt som övriga anmälningar. 
Om den som lämnar anmälan uppger sitt namn är han/hon dock inte längre anonym, och socialtjänsten kan då inte hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Det kan då prövas om sekretesskyddet enligt ovan är aktuellt, men någon garanti för anonymitet kan inte ges, eftersom frågan ytterst avgörs i domstol.

Utredning

När ansökan inkommer om bistånd ska biståndshandläggaren börja utreda din situation och dina behov. Syftet med utredningen är att samla in information om hjälpbehovet som gör det möjligt att fatta beslut utifrån din ansökan.

Biståndshandläggare gör oftast ett hembesök hemma hos dig för att ni tillsammans ska komma fram till en bra lösning just för dig. Det går bra att du har med dig någon närstående eller vän på detta hembesök.

Ibland kan det bli nödvändigt för biståndshandläggaren att få in intyg från t ex. sjukvården, arbetsterapeut som styrker att behov finns.

Under utredningen ska ansökan också prövas mot de krav som specificeras i Socialtjänstlagen:

  • Kan den enskilde själv tillgodose sina behov?
  • Kan den enskilde få sina behov tillgodosedda på annan sätt?

Om svaret på dessa två frågor besvaras nekandes kan den enskilde vara berättigad till bistånd.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan kan du som regel överklaga. Om du behöver hjälp med att överklaga, kontakta biståndshandläggaren i kommunen. 

För att få möjlighet att få plats i ett särskilt boende behöver man göra en ansökan/anmälan. Det gör du till kommunens biståndshandläggare. En anmälan kan göras av någon anhörig eller vän i samråd med personen som behöver hjälp. En ansökan kan göras av den personen ansökan gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt.

För att en person ska beviljas särskilt boende krävs att en skälig levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom insatser av hemtjänsten. När behovet är fastställt blir den sökande erbjuden plats i det boende som har ledig plats. Man kan inte ställa sig i kö till ett visst särskilt boende.

I dessa boendeformer hyr man själv sin lägenhet och har därmed möjlighet att söka bostadstillägg. Man tar med sig sina egna möbler. Utöver hyra betalar man för den mat och omsorg man erhåller. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå för personer som bor i särskilt boende.

Brännagården är ett särskilt boende på Villagatan 63. 

Boendet har tre avdelningar och totalt cirka 51 lägenheter av varierande storlek. Brännagården vänder sig till äldre med vårdbehov som inte längre klarar ett eget boende. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt.

På Brännagården finns en rad kringresurser som underlättar och förhöjer värdet i boendet. Exempel på detta är restaurang, samlingssal, terapilokal, fotvårdslokal, frisörlokal med mera.

Broschyr Välkommen till Brännagården

Brännagården har en instagram där du kan följa verksamheten 

Tallviksgården finns på Tallviksvägen 31.

Boendet har för närvarande 36 vårdplatser, av dessa platser är 32 avsedda för personer med tung vårdtyngd och 4 för korttids-/ avlastningsplatser. 

I fastigheten finns även hemsjukvård, landstingets hälsocentral samt folktandvården.

Broschyr Välkommen till Tallviksgården

Sinnenas trädgård

Utanför Tallviksgården finns Sinnenas trädgård. Idén till trädgården kom från Tallviksgårdens personal, som ville skapa en miljö som är tillgänglig och ger ökad livsglädje för de som bor på äldreboendet.

Parken har vuxit fram genom samverkan mellan Överkalix kommun (via stimulansmedel från regeringen), Norrbottens Läns Landsting och Studieförbundet Vuxenskolan.

Växterna är utvalda med tanke på de boende. Det ska vara sådana växter de känner igen, växter som doftar och berikar många sinnen.

Trädgårdens utformning är gjord så att det ska vara lätt att ta sig fram, oavsett om du kan gå på dina egna ben eller sitter i rullstol. Det går även att rulla ut en säng för den som är sängbunden. 

 

Uppdaterad 2022-06-13 och gäller tills vidare. Det är viktigt att fortsätta att ta hänsyn till personer i riskgrupp. Om lokala utbrott sker kan rekommendationerna ändras så vid frågor kontakta respektive boende.

Inför besöket

  • Avstå från besöket vid symtom på förkylning
  • Avstå från besöket om du träffat något som testat positivt för covid-19.

Vid ankomst till boendet

  • Besökare bör tvätta händerna och använda handsprit före och efter besöket. Det finns handsprit tillgängligt på avdelningen.
  • Ytterdörren in till våra särskilda boenden är ibland låst, ta då kontakt med avdelningen för att bli insläppt.

Under besöket

  • Vi rekommenderar att man vistas i den boendes lägenhet/rum eller utomhus.

Efter besök

  • Om du efter besök testar positivt för covid-19, kontakta avdelningen för att meddela det.

Vid in- och utflyttning

  • Anhöriga planerar in- och utflytt i dialog med enhetschef.

Kontakt ansökan

Biståndshandläggare

Ansökan av insatser inom SoL och LSS

0926-74 000 växeln

Telefontid: helgfri vardag kl.9-10

Kontakt Brännagården

Linda Sandelid

Enhetschef Brännagården

0926-741 60

Maria Partanen

Administratör Brännagården

0926 - 58 50 67

Brännagården Ljungstigen

Avdelningstelefon

0926-741 46

Brännagården Mossvägen

Avdelningstelefon

0926-741 63

Brännagården Svalan

Avdelningstelefon

0926-741 66

Kontakt Tallviksgården

Monica Larsson

Enhetschef Tallviksgården

0926-740 65

Kristina Olofsson

Administratör Tallviksgården

0926 - 741 08

Tallviksgården Sörgården

Avdelningstelefon

076-125 20 73

Tallviksgården Norrgården

Avdelningstelefon

073-031 58 64

Sjuksköterska Tallviksgården

0926-741 24

Måndag-Fredag (helgfria dagar) 07.00-15.00