Miljö- och hälsoskydd

Miljökontoret har till uppgift att, i den mån det är möjligt, lämna information och råd till allmänheten och verksamhetsutövare samt handlägga ärenden som inkommer till miljöavdelningen.

Miljökontoret har hand om tillsyn och handläggning av livsmedelsverksamheter, miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd samt frågor rörande olägenheter, såsom buller och nedskräpning.

Bygg- och miljönämnden är den politiska nämnd som fastställer ramar och anger inriktningen för miljöavdelningens verksamhet.

Anmälan om olägenhet eller störning

En störning enligt miljöbalken kan till exempel vara:

 • utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten,
 • bristfällig hygien i livsmedelslokal,
 • trafik- och industribuller,
 • dålig inomhusmiljö såsom fukt, mögel, temperatur, radon, buller och ventilation, eller
 • olägenhet orsakad av djurhållning eller skadedjur.

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du lämnar in en anmälan om olägenhet till miljökontoret.

Gäller störningen boendemiljön så är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret. Det kan även vara buller eller annan störning från en verksamhetsutövare. Vi rekommenderar därför att du i första hand tar kontakt med dem.

Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla störningen till miljökontoret så kanske vi kan hjälpa dig.

 • att miljökontoret bedömer att störningen är en hälsorisk. Enligt miljöbalken innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

 • att störningen är pågående. Miljökontoret handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga.

Vi vill ha in din anmälan skriftligen

Din anmälan utgör ett underlag för handläggningen av ärendet och kan även bli ett beslutsunderlag i bygg- och miljönämnden eller, om ärendet överklagas, hos högre beslutsinstans. Därför ska du skicka in din anmälan via blanketten längst ner på sidan. 

Det är viktigt att din anmälan är komplett annars finns risk för att handläggningstiden förlängs. 

Miljökontoret skickar oftast med klagomålsanmälan till den som orsakat störningen. Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

Anonyma anmälningar

När du anmäler en störning i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljökontoret måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning.

Andra anmälningar kan lämnas anonymt men det kan då vara svårt att handlägga störningen och du kan inte överklaga beslut i ärendet.

1. Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren informeras genom brev om anmälan. Miljökontoret begär att omständigheterna undersöks och att fastighetsägaren/verksamhetsutövaren skickar in förslag på eventuella åtgärder.

2. Därefter gör miljökontoret en bedömning i ärendet och du som lämnat in anmälan får möjlighet att lämna synpunkter.

Om störningen kvarstår

3. Miljökontoret gör en inspektion för att bedöma om det finns risk för olägenhet. I så fall krävs ansvariga på vidare åtgärder. Denna handläggning debiteras verksamhetsutövaren/fastighetsägaren med 984 kr/timme. Om miljökontoret bedömer att risk för olägenhet inte förekommer avslutas ärendet.

Uppföljning

Miljökontoret kan i senare skede göra uppföljande inspektioner för att undersöka resultaten av tidigare åtgärder eller underlåtande att vidta åtgärder.

Här finns information om vem du kan kontakta om du upplever en störning eller olägenhet där kommunen inte har ansvar för tillsynen:

 • Ovårdad tomt
  Kontakta byggkontoret via kommunens växel 0926-740 00, alternativt skicka e-post till: byggmiljo@overkalix.se 
 • Bekämpning av ohyra i den egna fastigheten
  Kontakta konsulter på området eller försäkringsbolag
 • Lösspringande hundar
  Kontakta polisen, telefon 114 14
 • Folk som inte plockar upp efter hunden
  Kontakta polisen, telefon 114 14.

Matförgiftning och klagomål

Det är viktigt att misstankar om matförgiftning meddelas kommunen. En snabb anmälan kan förhindra att andra blir sjuka.

Om du som konsument misstänker att du eller någon i din närhet drabbats av matförgiftning efter ett besök på en restaurang, ett café eller liknande, bör du genast kontakta kommunen. Efter en inkommen anmälan kommer vi att göra en utredning. En snabb anmälan kan förhindra att andra blir sjuka. 

Om du vill lämna ett klagomål på livsmedelshantering, rengöring etc. i en restaurang, butik eller annan livsmedelsverksamhet så kan du kontakta bygg- och miljökontoret.


Om du köpt en vara som är dålig så bör du i första hand kontakta butiken eller tillverkaren. Om du inte är nöjd med bemötandet du får, kontakta oss. För att underlätta vår utredning är det bra om du kan ge följande information: 

• Inköpsställe
• Inköpsdatum
• Produktens namn, tillverkare, hållbarhetsdatum eller så kallat batchnummer.

Om du misstänker att du blivit matförgiftad kontakta kommunen snarast på 0926-740 00 så blir du kopplad till en livsmedelshandläggare. Det är viktigt att du så tidigt som möjligt anmäler misstanken om matförgiftning, ju snabbare vi får in din anmälan desto större möjlighet har vi att utreda vad som kan ha varit orsaken och förhindra att fler blir drabbade.

För att vi ska kunna göra en utredning kan vi be dig svara på följande frågor:

• Var och när ägde måltiden rum?
• Vad åt och drack du?
• När började symptomen?
• Vilka var symptomen och hur länge pågick de?
• Vad åt de andra i ditt sällskap? Blev de sjuka?
• Minns du något avvikande, t.ex. om mat som borde varit riktigt kall eller varm istället serverades ljummen, eller om mat som borde varit genomstekt inte var det?
• Har du varit i kontakt med sjukvården?
• Har du varit i kontakt med verksamheten där du åt?
• Har du någon allergi, matöverkänslighet eller matintolerans?
• Vad du ätit det senaste dygnet?
• Har du varit i kontakt med någon den närmaste tiden som varit sjuk?

Om du har frågor som rör smittskydd kan du kontakta Smittskyddsenheten i Norrbotten på telefonnummer 0920-28 36 16

Biltvätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

När bilen tvättas på garageuppfart, gata eller väg rinner vattnet oftast ut till en dagvattenbrunn. Det förorenade vattnet rinner sedan vidare till ett vattendrag och når slutligen en sjö eller havet.

I bilvårdsprodukter som till exempel bilschampon, bilvax och avfettningsmedel finns kemikalier (tensider m.m.), som kan skada människors hälsa och miljön. Tvättvattnet från biltvätten innehåller förutom föroreningar från bilvårdsprodukter också oljor och giftiga tungmetaller som kan vara skadliga för miljön, exempelvis kadmium, krom, nickel och zink.

Tvätta bilen i en ”gör-det-själv-hall” eller en automattvätthall. I dessa anläggningar tas tvättvattnet om hand bättre och vattnet passerar en oljeavskiljare. Vissa tvätthallar har dessutom en reningsanläggning och recirkulation av tvättvatten.

Använd alltid miljöanpassade bilvårdsprodukter som är miljömärkta med till exempel ”Bra miljöval”, ”Svanen” eller ”EU-blomman”. Om du är tvungen att tvätta bilen hemma någon enstaka gång är det bättre att du står på en grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag, dagvatten- och dricksvattenbrunnar än på gatan eller garageuppfarten.

Fördelen med att stå på gräsmatta eller grusplan är att dessa delvis kan fånga upp föroreningar innan det når vattendrag och dylikt. Använd miljöanpassat avfettningsmedel och bilschampo om du tvättar själv. Detta brukar ofta vara ett krav på tvätthallarna.

I miljöbalken finns regler om att alla som tänker göra något som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska förebygga eller hindra att sådan skada sker.

Det finns också bestämmelser om att man ska undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra skada på hälsa eller miljön om de går att ersätta med mindre skadliga produkter (produktvalsprincipen).

Radon

Grundämnet radium finns, mer eller mindre koncentrerat, överallt i naturen. När det sönderfaller bildas den lukt-, färg- och smaklösa gasen radon. Gasen sönderfaller i sin tur till så kallade radondöttrar, som kan fastna på bland annat damm- och rökpartiklar i luften.

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. Blå lättbetong, som tillverkades mellan 1929 och 1975, avger mer radon än andra byggnadsmaterial.

Radon i dricksvattnet drabbar främst dem som har egna brunnar.

Radonhalten i byggnader får inte överstiga 200 Bq/m3 inomhusluft. Det enda sättet att kontrollera radonhalten är att mäta. Kostnaden för denna mätning bekostas av fastighetsägaren själv.

Bor du i hyreshus eller bostadsrätt är det fastighetsägaren/ hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen som svarar för mätningar och ev. bidragsansökningar.

När vi andas in radonhaltig luft kan det leda till cellförändringar som kan utvecklas till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon i bostäder orsakar 500 fall av lungcancer varje år i Sverige.

De flesta som drabbas är rökare.

Luftkvalitet i Överkalix

Varje kommun ska genom mätning, modellberäkning eller objektiv skattning kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs i kommunen.

Länsstyrelsen i Norrbottens län beställde en kartering av luftkvaliteten för samtliga kommuner i Norrbottens län.

Spridningsmodellen SIMAIR har använts för att beräkna luftkvaliteten för fem gatuavsnitt i varje kommun. De utvalda gatuavsnitten är de som bedömts som mest sannolika att överstiga miljökvalitetsnormerna.

Beräkningarna har genomförts för partiklar (PM10 och PM2.5) samt kvävedioxid (N02) med hjälp av verktyget SIMAIR-väg. För en tätort i kommunen har även yttäckande beräkningar gjorts med SIMAIR-korsning.

Beräkningarna i Överkalix kommun visar att luftkvaliteten är mycket god.

De avsnitt av Svartbyvägen, Skolgatan, Väg 797, Väg 801 och E10 som beräkningarna utförts på visar på nivåer av partiklar och kvävedioxid som med god marginal ligger under de nedre utvärderingströsklarna.

De yttäckande beräkningarna med SIMAIR-korsning visar också på låga nivåer. Även i de centrala delarna av Överkalix, där luften påverkas av flera vägar, är nivåerna långt under utvärderingströsklarna.

Några ytterligare åtgärder för Överkalix kommun bedömdes inte vara nödvändiga.

De lokala förutsättningarna bedöms inte ha ändrats sedan luftkarteringen gjordes år 2015. Exempelvis har inga nya vägar, eller i sammanhanget betydande verksamheter, tillkommit. Likaså har inga nya bostadsområden uppförts.

Det bedöms därför vara mindre sannolikt att de beräknade haltnivåerna har förändrats i någon större utsträckning sedan modellberäkningarna utfördes.

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Bygg- och miljökontoret