Visselblåsning

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet.

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i Överkalix kommuns organisation. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Överkalix kommun.

Vår förhoppning är att medarbetare i Överkalix kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att personer vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår.

Om någon vill uppmärksamma missförhållanden anonymt är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat.

Visselblåsarfunktionen är avsedd för att rapportera allvarliga överträdelser, som brott mot svensk eller EU-lagstiftning samt ärenden som kan anses av allmänintresse att de uppmärksammas.

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats (se länk nedan) och fyller i ett formulär med relevant information. Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon, telefonnummer finns i länken nedan. En intern utredningsgrupp inom Överkalix kommun kommer att bedöma ärendet. I vissa fall anlitas en extern part.

OBS! Om du vill skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

1. Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

2. Klicka på/ kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

https://lantero.report/overkalixkommun

3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden på denna sida och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi. 

Frågor & svar om visselblåsning

Syftet med Överkalix kommuns visselblåsarfunktion är att du anonymt ska kunna anmäla misstanke om oegentligheter och missförhållanden inom Överkalix kommun om du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom organisationen.

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner.

Vidare finns bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som ger ett visst sekretesskydd för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet. Det införs också tydligare krav på hur personuppgifter ska hanteras. 

I lagen finns även ett skydd i form av ansvarsfrihet. En rapporterande person som omfattas av skyddet i lagen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Därutöver finns ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier.

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram.

Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas. 

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av visselblåsarfunktionens syfte, om det inte rör sig om mycket allvarliga missförhållanden. Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera.

Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enskilda individer. Sådana frågor ska i stället hanteras enligt de vanliga mekanismer som finns inom arbetsrätten och arbetsmiljörätten. Kontakta då din närmaste chef, ditt fackliga ombud eller skyddsombud.

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som tillhör någon eller några av följande personkategorier:

a) arbetstagare,
b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
c) personer som söker eller utför volontärarbete,
d) personer som söker eller fullgör praktik,
e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller
i) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Lagens skydd gäller även efter att personen har lämnat verksamheten.

Personer som rapporterar i egenskap av t.ex. elever, patienter, anhöriga, brukare eller medborgare i allmänhet omfattas inte av lagens skydd.

I det första steget tas ärendet emot av Lantero, som tillhandahåller den tekniska lösningen för visselblåsarfunktionen. De anmälningar som bedöms falla inom ramen för visselblåsarfunktionen skickas vidare till en intern utredningsgrupp inom Överkalix kommun, där ärendet utreds och behandlas. Utredning kan vid behov ske av extern part, exempelvis vid misstanke om mycket allvarliga missförhållanden.

Ärenden som faller utanför systemets syfte avskrivs som visselblåsarärenden.
Personer som pekas ut i ett ärende informeras om pågående utredning så snart det är möjligt med hänsyn till utredningsarbetet. Vem som står bakom anmälan förmedlas dock inte, även om det skulle vara känt för utredaren.

Om en uppgiftslämnare väljer att vara öppen med sin identitet kommer ändå dennes identitet enbart att tillgängliggöras för den grupp som utsetts att hantera visselblåsarärendet. Undantaget är om ärendet resulterar i en brottsutredning, då man som uppgiftslämnare kan komma att kallas som vittne.

Den som anmäler får en bekräftelse på att anmälan är mottagen inom sju dagar från mottagandet, om inte den rapporterande personen har avsagt sig bekräftelse. Återkoppling ges därutöver i skälig utsträckning inom tre månader från bekräftelsen.

Rapporteringstjänsten är helt fristående från Överkalix kommun för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan om du väljer att vara anonym. Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

För rapporterande personer som skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden får Överkalix kommun som verksamhetsutövare och arbetsgivare inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som kan identifiera de rapporterande personer som skyddas av förbudet mot repressalier i visselblåsarlagen. Det finns även en sekretessbestämmelse som gäller andra enskilda personer i ärendet. Det innebär att det ska göras en sekretessprövning innan uppgifter om deras identitet eventuellt kan lämnas ut.

En anmälan och kompletteringar som lämnas in är allmänna handlingar som efter sekretessprövning kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen.

Du väljer själv om du vill lämna dina personuppgifter eller vara helt anonym. Vi efterfrågar inga personuppgifter om du inte själv väljer att lämna dem.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Kommunstyrelsen, Överkalix kommun
Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig: kommun@overkalix.se

Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse.

Du kan ha rätt till:
- registerutdrag
- att få felaktiga uppgifter korrigerade
- att få uppgifter raderade
- att få användandet av vissa personuppgifter begränsade
- att göra invändningar mot behandlingen
- dataportabilitet

Att du gör gällande en rättighet innebär inte att den ändring eller åtgärd du önskar vidtas, utan den personuppgiftsansvarige tar ställning till om din förfrågan kan tillgodoses och meddelar dig sitt beslut.

Du kan läsa mer om rättigheterna på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: De registrerades rättigheter | IMY

Vi sparar de personuppgifter du valt att lämna.
Visselblåsningar bevaras för framtida forskning.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
E-post: dataskyddsombud@overkalix.se
Post: Dataskyddsombud, Överkalix kommun, 956 81 Överkalix.

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta berörd verksamhet eller Överkalix kommuns dataskyddsombud som utreder det inträffade och ser till att eventuella fel åtgärdas.

Känner du dig ändå inte nöjd eller inte kan eller vill kontakta dem som du tycker har gjort fel så kan du lämna klagomål om hantering av personuppgifter till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök myndighetens hemsida för mer information om hur du gör för att lämna klagomål: www.imy.se

Vid frågor om visselblåsarsystemet Lantero

Skicka e-post

Vid frågor om hanteringen inom Överkalix kommun

0926-740 00

Boka tid för ett fysiskt möte på Överkalix kommun

Skicka e-post

Ange ärenderubrik ”Visselblåsarärende”