Trygghet och hälsa

Överkalix kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i. Kommunens medborgare ska ha möjlighet till en bra hälsa.

Arbetet med frågor kring trygghet och hälsa bygger på en bred samverkan mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Kommunen arbetar hela tiden med att bli bättre på att förebygga brott, olyckor och risker genom till exempel information, rådgivning och utbildning.

En förbättrad och en mer jämlik folkhälsa är viktigt för att klara kompetensförsörjningen och för att fler individer ska kunna leva ett gott liv och vara delaktiga i både arbets- och samhällslivet.

Organisation -  Folkhälsa och brottsförebyggande arbete

Bild av organisationsträd för kommunens folkhälso- och brottsförebyggande arbete.
Organisation för kommunens folkhälso- och brottsförebyggande arbete

Inom kommunen bedrivas Folkhälsoarbetet i kommunens Trygghets- och hälsoråd, rådet jobbar också med frågor som gäller brottsförebyggande arbete och trygghet. Folkhälsa är ett brett område och berör många verksamheter i dess arbete exempelvis är frågor om kultur och fritid viktiga.

Kommunen arbetar också tillsammans med Kalix, Haparanda och Övertorneå kommuner i ett gemensamt Folkhälsoråd för östra Norrbotten. Via Folkhälsorådet finnas en samverkan med Region Norrbotten, Polisen, Länsstyrelsen och Norrbottens kommuner. Det brottsförebyggande arbetet sker i nära samarbete med polisen.

 

Rådet fungerar som en samverkansgrupp för kartläggning/nulägesbild, analys samt framtagandet av en åtgärdsplan inom ansvarsområdet.
Rådet samverkar kring information och aktiviteter gällande trygghet och hälsa.
Mandat ska finnas för att ta beslut på verksamhetsnivå, eller vid behov skicka frågor vidare för politiska beslut.
Rådet samverkar med Östra Norrbottens Folkhälsoråd för att utveckla det egna och Östra Norrbottens gemensamma arbete gällande brottsförebyggande arbete och folkhälsa.
I rådet är alla verksamhetschefer representerade, och ser därigenom till att aktuellt arbete är känt i sin organisation.

Rådet ska:

 • Vara en samverkansgrupp för arbetet med folkhälsa
 • Vara en samverkansgrupp för arbete med trygghet och hälsa.
 • Vara en samverkansgrupp för det brottsförebyggande arbetet.
 • Ansvara för kartläggning och aktuella lokala lägesbilder.
 • Ansvara för att ta fram analyser och åtgärdsplaner.
 • Arbeta för ett uthålligt, strategiskt och övergripande förebyggande arbete kring området alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel
 • Ansvara för arbetet mot regionala och nationella folkhälsomål.
 • Vara ett forum och/eller remissinstans innan färdigställande av handlingsplaner och aktivitetsplaner inom området.
 • Ta del av uppföljningar av handlings- och aktivitetsplaner.
 • Hantera frågor om revidering av handlings- och aktivitetsplaner.
 • Årligen rapportera rådets arbete till kommunstyrelsen.

Trygghets- och hälsorådet består av

Kommundirektör

Trygghets- och hälsosamordnare

Skolchef

Friskolan

Socialchef

Hälsocentralen

IFO chef

Polisen

Kultur- och Fritidssamordnare

Kommunstyrelserepresentant

Säkerhetssamordnare

 

Folkhälsorådet består av en styrgrupp, arbetsgrupp samt kommunernas egna folkhälsoråd eller motsvarande.

Styrgrupp

Styrgruppen består av en tjänsteperson samt en politisk representant från varje kommun, den politiska representanten utses av respektive kommunstyrelse. Från övriga deltagande organisationer finns en representant, fler representanter kan adjungeras vid behov.

Gruppen ska bevaka att aktuella frågor gällande brottsförebyggande arbete och folkhälsofrågor vid behov kommer vidare för politisk behandling och avrapportering till kommunstyrelsen.

Gruppen ska styra arbetsgruppens uppdrag utifrån kompetens och resurser samt säkerställa att arbetet ligger i linje med övergripande mål.

Styrgruppens processtöd utgörs av handläggare från enheten för social hållbarhet och samhällsskydd, Länsstyrelsen i Norrbottens län. Styrgruppens arbete ska årligen rapporteras till KS.

Arbetsgrupp

Folkhälsosamordnare eller motsvarande i respektive kommun ska ingå i arbetsgruppen. Länsstyrelsen, Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Polisen bör finnas representerade i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av styrgruppen. Insatser utförs inte av/i arbetsgruppen, insatser tas med till den enhet var insatsen bedöms ska genomföras samt/eller den funktion som berörs tar med sig frågan till sin verksamhet.

Arbetsgruppen arbetar fram ett årshjul för att tydliggöra planerade insatser, årshjulet revideras vid behov.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Erik Nilsson

Handläggare

0926-740 10