Funktionsvariation

Målsättningen med all verksamhet enligt LSS är att underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättningar och främja full delaktighet i samhällslivet.

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsvariation kan begära stöd och service av kommunen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan begära exempelvis personlig assistans, daglig verksamhet, kontaktperson samt grupp-/servicebostad.

Den som inte har rätt till insatser enligt LSS kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen.

Navigera dig vidare med menyn för att ta del av information om det stöd Överkalix kommun erbjuder.

Stöd och service enligt LSS

Du kan begära om exempelvis personlig assistans, daglig verksamhet, kontaktperson samt bostad med särskild service.

För att du ska få hjälp och stödinsatser av olika slag måste du begära insatsen/biståndet själv eller genom ett juridiskt ombud, exempelvis legal företrädare eller annan med person med fullmakt. Begäran lämnar du till biståndshandläggaren på socialförvaltningen.

Som privatperson/anhörig kan du även anmäla till socialnämnden om du ser att någon har behov av insats, genom att kontakta biståndshandläggare. Detta kan göras anonymt, men då är det viktigt att du inte uppger ditt namn.

Utredning

När du lämnar begäran om insatser/bistånd ska biståndshandläggaren så snart som möjligt börja utreda din situation och dina behov. Syftet med utredningen är att samla in information om exempelvis funktionsvariationen, behov av stöd som gör det möjligt att fatta beslut utifrån din begäran.

Överklagan

Om du får avslag på din begäran kan du överklaga beslutet. Detta skall ske skriftligen till Förvaltningsrätten. Om du behöver hjälp med att överklaga, kontakta biståndshandläggaren i kommunen.

Blankett begäran LSS

Kommunen har en gruppbostad Älven och en servicebostad Renen.

Älven och Renen är bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

I grupp- och servicebostad finns ett mindre antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Gemensamhetslokalerna ger möjlighet till samvaro och aktiviteter för de boende men fungerar också som samlingsplats för personalen.

Kommunstyrelsen har, i nivå till och med sjuksköterska, hälso- och sjukvårdsansvar för dem som bor i gruppbostad

Aktivitetshuset Prisma vänder sig till personer som tillhör LSS-lagen med personkrets 1 och 2 samt för personer som tillhör SoL.

Verksamheten är indelad i olika aktiviteter: trä, metall och demontering, restaurang, lokalvård, tygbiten samt social samvaro. 

Öppettider

Prismas öppettider är:

  • Måndag-fredag, klockan 8.00-15.00
  • Lunch serveras klockan 11.30-12.30, till en kostnad av 55 kronor. 

Följ gärna Prisma på Facebook för att ta del av aktiviteter i verksamheten.

Kontaktperson är en insats som regleras av Socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Att ha en kontaktperson är frivilligt och innebär ett stöd för den enskilde.

Kontaktpersonens uppdrag kan se olika ut, allt styrs av den enskildes behov. Stödet kan vara av praktisk art men oftast handlar det om ett personligt stöd. Hur ofta man träffas och syftet med kontakterna regleras av den plan vi gör tillsammans med den enskilde. 

En kontaktperson är en medmänniska som i form av en icke professionell vänskapsrelation som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med till exempel till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen ska anpassas till den enskildes behov. Den som har personlig assistent har inte rätt till ledsagare.

 

Ungdomar med funktionsvariation kan behöva mer hjälp, tillsyn, än andra ungdomar över 12 år. Skolungdom från 13 år kan få tillsyn före och efter skoldagen samt under loven. Det förutsätter dock att föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en stödfamilj eller på annat sätt, till exempel lägervistelse.

Korttidsvistelse kan ordnas på olika sätt. Det kan vara i ett korttidshem, hos en stödfamilj, på ett läger eller en kurs.

En person med funktionsvariation kan få nya upplevelser och omväxling i ett korttidshem, i en stödfamilj eller på ett läger eller en kurs. Föräldrar eller släktingar kan behöva göra andra saker ibland.

Om du har stora funktionsvariationer och inte har fyllt 65 år har du möjlighet att få personlig assistans.

Du ska ha behov av hjälp med sin andning, personliga hygien, inta måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Behovet av hjälp ska vara av sådan karaktär att det inte rör sig om en insats som likväl kan utföras genom kommunal hemtjänst. Dessutom ska den hjälp som hen är i behov av vara av en viss personlig karaktär.

Kommunen kan antingen själv tillhandahålla insatsen eller bevilja ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans genom en annan assistansanordnare.

Försäkringskassan beslutar om rätten till personlig assistans om behovet överstiger 20 timmar per vecka, detta framgår av Socialförsäkringsbalken.

 

Personer som ingår i personkrets 1-3 kan ha rätt till insatser enligt LSS

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte enbart beror på normalt åldrande, om funktionshindren är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed kräver ett omfattande behov av stöd eller service.

Informationsbroschyr LSS

Jobba som kontaktperson eller ledsagare

Det finns inga särskilda utbildningskrav för kontaktpersoner. Vi ser dock att du är minst 20 år. Vi söker vuxna med olika bakgrund och erfarenhet. Vi matchar alltid rätt kontaktperson med rätt uppdrag. Som kontaktperson är det viktigt att du tänker på att du är en förebild för den enskilde. Din moral och dina värderingar är mycket betydande. 

Har du ett stort hjärta och står med båda fötterna på jorden? Har du ett intresse av att jobba och hjälpa andra medmänniskor att få ett rikare och mer stimulerat liv? Socialförvaltningen söker just nu kontaktpersoner för funktionsnedsatta. 

Om du vill bli kontaktperson eller ledsagare gör du en intresseanmälan till enhetschef för omsorgen. Kontaktuppgifter hittar du till höger i menyn.

Ersättning
Som kontaktperson får man arvodes- och omkostnadsersättning

Som kontaktperson omfattas du av sekretesslagstiftningen. Du får inte prata med andra om den du är kontaktperson för, inte om dennes person eller förhållanden. Sekretessen gäller inte mot socialsekreteraren som måste få information för att kunna följa upp hur insatsen fungerar.

Kontakt

Emma Falkälv

Enhetschef Omsorgen (LSS) och hemtjänst

0926-74155

Magnus Fornelid

Administratör hemtjänst/ omsorg/ personlig assistans

0926 - 741 45