Missbruk och våld

Utsatt för våld? Fast i ett beroende du inte kommer ifrån? Orolig för någon vuxen i din närhet? Befinner du dig i en relation där du blir utsatt för våld eller kränkningar och inte kan ta dig ur detta? Har du fastnat i ett beroende, upplever att du överkonsumerar alkohol eller läkemedel, använder droger och inte kan ta dig ur detta på egen hand?

Kontakta socialsekreterare för att få rådgivning om hur du kan gå tillväga och vilken typ av stöd det finns att få från kommunen. 

Kartläggning av behov och insatser

När du ansöker om stöd eller om en anmälan inkommer till socialsekreterare, så görs en bedömning om en utredning ska inledas. Under utredningen kartlägger en socialsekreterare tillsammans med dig ditt behöv av stöd och vilka insatser som är mest lämpade för dig.

I första hand erbjuds olika former av öppenvård utifrån dina behov. Det finns även möjlighet att ansöka om vård på behandlingshem. Vården är kostnadsfri men socialtjänsten tar ut en avgift vid behandlingsplaceringar och stödboenden utifrån inkomstprövning.

För att göra en anmälan eller ansökan vänder du dig till socialsekreterare vid Indvid och familjeomsorgen, IFO, via kommunens växel. Du kan även komma till kontoret för rådgivning på mottagningstid, vardagar kl 13-14. Då finns någon socialsekreterare på plats för att besvara dina frågor. 

Om behov finns kan du också erbjudas kontakt med landstingets beroendemottagning. För mer info, se länk nedan.

Gör Alkoholprofilen för att få bättre koll på hur din alkoholkonsumtion ser ut

Har du utsatts för våld, kränkningar, hot eller trakasserier från din partner? Eller har du utsatts för hedersrelaterat våld? Du kan få hjälp genom råd och stöd, bearbetande samtal och skyddat boende vid behov.

Våld är tyvärr något som förekommer i vårt samhälle och det är en del av många människors vardag. Om du utsatts för våld eller sexuella övergrepp, har du rätt att få hjälp och stöd. Detta oavsett om förövaren är någon du känner eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är förövaren som är ansvarig för det som hänt, det är aldrig ditt fel.

Det är många som har erfarenheter av mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, sexuella övergrepp och trakasserier. Det vanligaste är att förövaren är någon som står den utsatta nära, till exempel en familjemedlem eller nuvarande eller tidigare partner.

Att ha erfarenhet av våld eller kränkningar kan innebära stora begräsningar och lidande och kan göra stor skada, både psykiskt och fysiskt. Du har rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Det finns hjälp att få och ett första steg är att berätta om dina erfarenheter för någon person eller myndighet som kan hjälpa dig.

Våld kan innebära flera olika former av handlingar och man kan vara utsatt för flera former av våld samtidigt. Här förklarar vi olika typer av våld. När vi på Försäkringskassan prata om våld utgår vi ifrån följande:

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara knuffar, sparkar, slag, strypgrepp, fasthållning eller slag med ett tillhygge.

Passivt, fysiskt våld kan vara att en person utsätter någon annan för någon typ av våldshandling som ger fysiska konsekvenser, till exempel att man nekar någon sömn.

Psykiskt våld

Verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning eller kontroll som successivt leder till psykisk nedbrytning av den som är utsatt. Psykiskt våld är också indirekta hot om självmord eller hot riktat mot annan närstående.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är att tvinga någon att utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om våldtäkt och även sexuella trakasserier (till exempel ofrivillig beröring). Att köpa sexuella tjänster är alltid olagligt, eftersom det handlar om att utnyttja en annan person. Det här gäller oavsett ersättningens storlek eller beskaffenhet.

Materiellt våld

Materiellt våld innebär att den som utövar våldet slår sönder saker som tillhör den utsatta, eller om hen förstör, eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Våld mot husdjur räknas också som materiellt våld.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan vara att en person kontrollerar hur partnern använder sina pengar eller att hen inte tillåter partnern att ha några egna pengar alls. Det kan också vara att personen tvingar partnern att ta lån, kontrollerar ekonomin och materiella tillgångar för att öka isoleringen, utsattheten och för att göra personen ekonomiskt beroende.

Försummelse

Försummelse kan vara att den som är utsatt inte får den hjälp hen behöver med mat, mediciner eller hygien. Mer konkret kan det handla om att inte få hjälp att komma upp ur sängen eller att få felaktig dosering av sin medicin.

Latent våld

Latent våld innebär att det finns en ständig rädsla eller oro för våld. Det kan vara ilska eller aggressivitet som visar sig i förövarens kroppshållning och kroppsuttryck, och som skapar rädsla och upplevs som hot eller påminner om tidigare erfarenheter av våld.

Har du svårt att hantera ilska och aggressioner? Har du använt våld eller hot mot din partner eller närstående?

Stödlinje för våldsutsatta män

Stödlinje för våldsutsatta transpersoner

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

0926-74 000 växel

Telefontid:
Helgfria vardagar, klockan 9.00-10.00