Skolskjuts

Från och med 2024-05-06 måste alla som har behov av skolskjuts ansöka om detta. Elever som behöver skolskjuts ska ansöka om detta inför varje läsår. Det gäller elever i grundskola och anpassad grundskola.

Skolskjuts grundskola

Elever som behöver skolskjuts ska ansöka om detta inför varje läsår. Det gäller elever i grundskola och anpassad grundskola.

För att kunna ansöka om skolskjuts måste eleven vara folkbokförd i Överkalix kommun.

Skolskjuts till och från förskola beviljas inte.

Ansök senast den 31 maj för nästa läsår i vår e-tjänst.

OBS att det tidigare busskortet slutar gälla den 20 juni! Sedan måste det nya kortet användas.

Elevresor till gymnasieskolan

Ansökan elev- och anslutningsresor för läsåret 2024/2025 öppnar 2024-07-01.

Vem får skolskjuts?

En elev i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs, med hänsyn till:

 • färdvägens längd
 • trafikförhållanden
 • elevens funktionsnedsättning eller
 • någon annan särskild omständighet.

När en elev ansöker om skolskjuts ska alla dessa förutsättningar prövas individuellt i det enskilda fallet.

Denna rätt gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Förnyad ansökan görs inför varje läsår.

För att elev ska få kostnadsfri skolskjuts ska närmaste vägen mellan hem och skola vara minst:
F - 3: längre än 2 km, samt elev boende i:
 • Norra Tallvik
 • Tallvik
 • Brännaberget
 • Grelsbyn, väster om väg 796
 • Grelsbyn, öster om väg 796 efter S Grelsbyvägen 8
År 4 – 6: längre än 3 km 
År 7 – 9: längre än 4 km
Avstånden avser närmaste lämpliga gångavstånd till skolan eller närmaste hållplats/ uppsamlingsplats. 
Elev boende i centralorten Bränna beviljas inte kostnadsfri skolskjuts.

Inför varje läsår ska vårdnadshavare ansöka om skolskjuts om någon av nedanstående faktorer gäller för eleven:

 • Trafikförhållanden
  Om närmaste lämpliga skolväg med hänsyn till barnets ålder bedöms som särskilt farlig kan, efter individuell bedömning, kostnadsfri skolskjuts utan hänsyn till avståndet beviljas.

Ansökan lämnas till skolskjutshandläggare vid Överkalix kommun. Vid behov sker bedömningen i samråd med tekniska kontoret eller andra aktörer.

 • Funktionshinder eller annan särskild omständighet
  Elev med funktionshinder eller annan särskild omständighet, till exempel medicinska skäl, kan få kostnadsfri skolskjuts utan hänsyn till avståndet.

Behovet ska styrkas genom ett intyg av elevhälsan eller annan vårdinstans. Bedömningen av skolskjutsbehovet sker i samråd med skolledning och elevhälsan. 

Utgångspunkten för elevens rätt till skolskjuts utgörs av elevens folkbokföringsadress. I vissa fall kan utgångspunkten utgöras av en bostadsadress som inte är elevens folkbokföringsadress, exempelvis vid växelvist boende.

En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på.

Om eleven går i skolan i sin hemkommun, men bor växelvis i en annan kommun, har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen. 

Så här går din ansökan till

 1. Vårdnadshavare ansöker om skolskjuts hos kommunen. Ansök senast 31 maj i e-tjänst.
 2. Kommunen beslutar om ansökan och meddelar beslut.
 3. Handläggare sammanställer elever med skolskjuts i en lista och laddar upp på skolportalen.
 4. Skolportalen skapar konton för nya elever och skickar ut kontouppgifter.
 5. Vårdnadshavare loggar in i skolportalen och väljer app eller busskort.
 6. Eleven använder appen eller busskortet för sina skolresor.

För att skolskjutsen ska kunna gälla från läsårets start ska ansökan ha inkommit senast 31 maj. Beslutet skickas till vårdnadshavare i god tid innan skolstart.

Kommer ansökan in under pågående läsår kan handläggningstid uppstå.

Beslut fattas i varje enskilt ärende och meddelas till vårdnadshavare i e-tjänsten.

I frågor om handläggning av skolskjutsärenden kan den enskilde begära överprövning.

Sådan begäran om överprövning skall skriftligt ställas till Barn- och Utbildningsnämnden i Överkalix kommun, som sedan slutligt avgör det aktuella ärendet.

Skolskjutsens utförande

Skolskjuts ska erbjudas i första hand med linjetrafik utförd av Länstrafiken. Om linjetrafik saknas erbjuds skolskjuts med, av Överkalix kommun upphandlad, annan trafik.

 • Kommunen ansvarar primärt för beslutet om skolskjuts, uppgifter i skolportalen och hantering av elever i skolportalen.
 • Länstrafiken ansvarar för frågor om biljetter och biljettsystem, linjetrafiken och drift av skolportalen.

På- och avstigning ska ske vid hållplatser godkända och markerade av Länstrafiken. På- och avstigning där hållplatser saknas, samt övrig på- och avstigning, ska ske i samråd med linjens entreprenör.

Vårdnadshavare har ansvar för eleven på vägen mellan hem och hållplats/ uppsamlingsplats, samt under väntetiden till dess att eleven stiger på fordonet.

Skolskjutsen kan ej ansvara för försenade elever till hållplats/ upphämtningsstället.

 • Om eleven är försenad till den ordinarie turen beviljas ej någon extra tur.
 • Om eleven missar transporten är det vårdnadshavaren som ansvarar för hur eleven tar sig till skolan.

Entreprenören/ föraren har ansvar för eleverna under transporten och att gällande trafikbestämmelser följs. Enligt lag ska alla elever använda säkerhetsbälte och följa de ordningsregler som finns.

Skolan har ansvar för eleven när eleven anländer till skolan.

Som en introduktion vid skolstarten hjälper skolpersonalen eleverna från hållplatsen till skolan. Detsamma gäller hemfärd efter skolans slut, till dess att eleven klivit på skolskjutsen.

Övrig information

Skolskjuts anordnas till och från en plats i anslutning till elevens hem. Skolskjuts organiseras på lämpligt sätt med beaktande av bland annat trafikförhållandena.

Det finns inte något generellt hinder mot att elever exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet.

Enligt förarbetena ska det i det enskilda fallet särskilt beakta en elevs eventuella funktionsnedsättning och om behov finns hämta eleven vid elevens hem.

Vid den individuella prövningen med hänsyn till trafikförhållanden väger kommunen in bland annat elevens ålder och mognad samt vägsträckans trafikfarlighet.

Bedömningen av trafikförhållandena är densamma oavsett om den gäller rätten till skolskjuts överhuvudtaget eller om det är fråga om vägen mellan hemmet och en uppsamlingsplats.

Utöver de faktiska trafikförhållandena vägs även vårdnadshavarens tillsynsansvar in i bedömningen av rätt till skolskjuts på grund av trafikförhållanden. Bedömningen görs i samråd med tekniska kontoret och Länstrafiken.

Nej, rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen måste anpassas exakt till varje elevs skoltider.

Kommunen har frihet att i viss utsträckning samordna transporterna även om det leder till väntetider för vissa elever. Väntetiden får dock inte bli orimligt lång.

Vad som kan vara en rimlig väntetid för en elev måste bedömas i varje enskilt fall.

Kontakt

My Pahikka Aho

Rektor förskola/ Headmaster preeschool

0926-741 20 073-038 61 11