Flyktingmottagningen

Överkalix kommun tar årligen emot ett visst antal nyanlända.

Flyktingmottagning - vem ansvarar för vad?

När flyktingar som inte är uttagna som kvotflyktingar kommer till Sverige söker de först asyl (skydd) hos Migrations­verket. Där utreds varje ansökan individuellt, och under tiden ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. Förutom för personer från Ukraina för då ansvarar kommunen för att ordna bostad för de som söker uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet men Migrationsverket ansvarar för deras ekonomiska ersättningar. När det gäller kvotflyktingar så bosätts de enligt Bosättningslagen (2016:38) och då kommunplaceras de innan de kommer till Sverige och de anländer till kommunen direkt när de anländer till Sverige.

Svenska myndigheter samverkar kring flyktingmottagandet och det ser lite olika ut beroende på om personerna har ett uppehållstillstånd och på vilka grunder de har det. Varje myndighet har olika ansvar. På den här sidan får du en överblick över vad olika myndigheterna ansvarar för i flyktingmottagandet. Sveriges kommuner samarbetar med Länsstyrelsen och berörda myndigheter kring flyktingmottagande.

Sveriges kommuner ansvarar för:

 • Nyanlända och av Migrationsverket anvisade ensamkommande barn.
 • Mottagande av nyanlända flyktingar eller annan skyddsbehövande som fått uppehållstillstånd i Sverige.
 • Bosättning för nyanlända flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt bosättningslagen (2016:38).
 • Bosättning för personer som har fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet om de anvisas till kommunen av Migrationsverket.
 • Undervisning i svenska för invandrare (sfi) samt samhällsorientering för personer som är anvisade enligt bosättningslagen eller massflyktsdirektivet.
 • Utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning för de som är bosatta enligt bosättningslagen.
 • Förskola, skola och fritidshem för barn.
 • Socialt stöd och service för de som har fått uppehållstillstånd.

Migrationsverket ansvarar för:

 • Handläggning av asylansökningar.
 • Uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl.
 • Ekonomisk ersättning under väntetiden.
 • Ekonomisk ersättning till personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.
 • Anvisning av nyanlända och massflyktingar till de olika kommunerna inom Sverige.

Arbetsförmedlingen ansvarar för:

 • Att samordna insatser till vuxna för att de ska kunna etablera sig i landet.
 • Att ta beslut om etableringsersättning till den nyanlände.

Överförmyndarnämnden ansvarar för:

 • Gode män till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen ansvarar för:

 • Samverkan mellan de olika parterna.
 • Uppföljning av beredskap och kapacitet för mottagande av nyanlända i regioner och kommuner.
 • Samordning kring tidiga insatser för asylsökande.
 • Beviljande av medel till olika projektmedel för insatser som riktar sig mot de olika målgrupperna.
 • Fastställande av kommuntal för kommunerna i respektive län.

Försäkringskassan ansvarar för:

 • Utbetalning av ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning som har ett uppehållstillstånd. Det gäller dock inte de med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning som Arbetsförmedlingen beslutar om.
 • Beslut om och utbetalning av etableringstillägg och bostadsersättning och olika socialförsäkringsförmåner som nyanlända har rätt till.

Flyktingmottagningens verksamhet vill:

 • ge flyktingar förutsättningar för en bra integration i det nya landet
 • medverka till att flyktingar har en god fysisk och psykisk hälsa
 • stärka flyktingars självkänsla, integritet och grundtillit
 • skapa en positiv inställning till flyktingar bland kommunens invånare
 • skapa förutsättningar för flyktingar att så snart som möjligt bli självförsörjande
 • beakta integrationspolitikens allmänna princip om lika möjligheter och rättigheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund

För att uppnå målen försöker flyktingmottagningen inrikta sitt praktiska arbete efter följande delmål:

 • ge flyktingar eget ansvar för att så snart som möjligt kunna klara sig själva genom att lära sig svenska, bli självförsörjande och ha eget boende
 • tillvarata flyktingarnas tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna skapa sysselsättningsmöjligheter
 • arbeta för att ge flyktingar en aktiv fritid och ett deltagande i kommunens kulturliv 

En flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet."
1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning

De senaste åren har Sverige tagit emot 5 000 kvotflyktingar årligen.

Flyktingkvoten är avsedd för personer som befinner sig på flykt utanför sitt hemland och där det inte finns någon möjlighet för dem att återvända inom överskådlig tid.

Det är FN:s flyktingorgan (UNHCR) som presenterar sådana ärenden till Migrationsverket.

 • För att bli uttagen på kvoten måste personen vara registrerad som flykting hos UNHCR, som sedan gör prioriteringen vilka personer som ska presenteras - och för vilket land.
 • Respektive land gör därefter en bedömning och fattar beslut om personen ska få uppehållstillstånd.
 • De som får uppehållstillstånd i Sverige presenteras sedan för svenska kommuner.
 • När de har fått en kommunplacering reser de sedan direkt från landet de befinner sig i till den kommun där de ska bo. 

Läs mer om den svenska flyktingkvoten 

Överkalix kommun har tagit emot kvotflyktingar från Colombia, Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien, Somalia, Tchad, Afghanistan, Sudan och Eritrea.

Sedan 1 december 2010 är det Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för flyktingmottagandet. De flesta nyanlända över 20 år deltar i olika etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen för att de så fort som möjligt ska komma ut i arbetslivet.

Flyktingmottagningen ska ge förutsättningar för en bra integration i Sverige. Målet är att ge dem eget ansvar för att snarast klara sig själva genom att lära sig svenska, ha eget boende och bli självförsörjande.

Samhällsorienteringen är en utbildningsinsats för vissa nyanlända invandrare. De nyanlända som omfattas av samhällsorienteringen är de som har fyllt 18 år men inte 65 år, är folkbokförda i Överkalix och har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Det gäller även för anhöriga till personer som redan bor i Sverige. Det gäller dock inte de nyanlända som går i gymnasieskola eller är medborgare i ett annat land inom EES eller i Schweiz. Tre år efter den första folkbokföringen i en kommun så upphör rättigheten att delta på samhällsorientering.

Syfte

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta den nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Det ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och vara en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målet är att deltagarna ska utveckla kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, rättigheter och skyldigheter i övrigt, hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv.

Genomförande

Samhällsorienteringen omfattar minst 100 timmar. Överkalix kommun samverkar med andra kommuner och utbildningen sker främst digitalt. Det är arbetsmarknad och integration som ansvarar för samhällsorienteringen i kommunen. Samhällsorienteringen ska i första hand ges på deltagarens modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar väl. I de fall då det inte är möjligt kommer den att ges på lätt svenska. Samhällsorienteringen bedrivs i grupp och bygger till stor del på reflektion och dialog.

Innehåll

Samhällsorienteringens innehåll utgår från de områden förordningen föreskriver:

 1. Att komma till Sverige
 2. Att bo i Sverige
 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 4. Individens rättigheter och skyldigheter
 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 6. Att påverka i Sverige
 7. Att vårda sin hälsa i Sverige
 8. Att åldras i Sverige

Du som är intresserad av att delta i samhällsorienteringen kan ta kontakt med flyktingmottagningen via mejl flyktingmottagningen@overkalix.se alternativt Anna-Lena Bjälmsjö 0926-741 90.

Du kan ringa 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd. Det finns även möjlighet att chatta eller använda sig av appen Safe Place.

På Rädda Barnens hemsida har de samlat stöd och kunskap om barn för dig som är ung, förälder eller jobbar med barn. Våra råd är framtagna av Rädda Barnens barnexperter och barnpsykologer.

Nyanlända

De kvotflyktingar som kommunplaceras i Överkalix flyger direkt in från utlandet och de har redan ett permanent uppehållstillstånd.

De som bor i ett anläggningsboende bor någonstans i Sverige och har fått ett beslut om ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. När de kommer till Överkalix ska de så snabbt som möjligt integreras i samhället.

Efter 4-8 år har alla nyanlända med permanent uppehållstillstånd möjlighet att söka medborgarskap i Sverige.

Kontakt

Anna-Lena Bjälmsjö

Enhetschef arbetsmarknad och integration/ Resurspoolen

0926-74190

Anna Bjälmsjö

Flyktingassistent

0926-741 71 070-107 65 42

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix