Värmepump

Innan installation av en värmepump eller ändring av befintlig anläggning, ska en anmälan göras till Bygg- och miljönämnden.

Anmälan ska göras på särskild blankett och i god tid innan installationen avses att utföras. För handläggning av ärendet tar Bygg- och miljönämnden ut en avgift, som är fastställd av kommunfullmäktige.

När du anlitar en brunnsborrare för energibrunn bör du kontrollera att denne är ansluten till någon branschorganisation för brunnsborrare. Ansvarig brunnsborrare bör vara certifierad.

Information om utfärdade certifikat finns bland annat på SITAC:s hemsida. Läs gärna bestämmelserna i konsumenttjänstlagen innan du anlitar en brunnsborrare.

Brunnsborrningen ska utföras fackmannamässigt och en borrad brunn ska vara utförd i enlighet med Normbrunn 97.

Energibrunnar bör inte placeras för nära varandra eftersom de då "stjäl" energi från varandras värmeupptagningsområden. Energiborrhål bör därför inte placeras närmare än 20 meter från grannens borrhål utan grannens medgivande.

Om borrhålet placeras 20 meter eller närmare från grannens borrhål ska ett skriftligt yttrande från berörd granne bifogas med anmälan.

I vår bedömning av en anmälan tar vi bland annat hänsyn till skydd av dricksvattentäkter och risken för olägenheter för människors hälsa och miljön.

Inom skyddsområde för vattentäkt beviljas i regel inte tillstånd till installation av värmepump förlagd i berg, jord eller vatten.

Det finns risk för utsläpp till luft, mark eller vatten av köldmedier eller köldbärarvätska från en värmepumpanläggning.

  • Köldbärarvätska såsom glykoler eller andra alkoholer kan vid läckage under markytan leda till ökade järn- och manganhalter i grundvattnet eller produktion av svavelväte som gör vattnet illaluktande.
  • Köldbärarvätskor kan dessutom innehålla tillsatser som är skadliga för mark- och vattenorganismer.

Innan anläggningen tas i bruk ska slangar och kopplingar tryck- och täthetsprovas med rent vatten eller luft. Kontrollen ska utföras av en person med tillräcklig kompetens. Intyg från kontrollen lämnas till Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun.

Vid passage av eventuella VA-ledningar skall isolering ske i nödvändig omfattning. Tekniska avdelningen i Överkalix kommun ställer dessutom vissa krav på isolering vid passage av kommunala VA-ledningar.

C-verksamhet

Om anläggningens effekt (uttagen eller tillförd) kommer att vara mer än 100 kW, men högst 10 MW, klassas anläggningen som en C-verksamhet vilket medför en annan handläggning.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Bygg- och miljökontoret