Tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten avser servering vid tillställningar som är igång under en kortare tid, kan vara servering vid mindre evenemang likväl som vid stora festivaler.

Denna form av tillstånd kräver att du som söker är kunnig och lämplig för uppgiften. För att erhålla tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ställs samma krav på sökandens lämplighet som för ett stadigvarande tillstånd till allmänheten. Du ska också visa att du har kunskap om alkohollagen.

För att kunna få tillstånd måste du som söker visa att du med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

 • Du som ansöker måste ha fyllt 20 år.
 • Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren.
 • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet. Till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid.
 • Du ska göra ett kunskapsprov för att visa att du har nödvändiga kunskaper om alkohollagstiftningen. 

Kunskapsprovet gör du hos kommunen. Om du redan har gjort provet eller kan visa på erfarenhet av alkoholservering, kan det vara så att du inte behöver göra provet.

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel; ägare, finansiär eller restaurangchef.

För att kunna söka om ett tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten finns det flera saker du ska ha koll på.

 • Köket ska vara registrerat hos miljöavdelningen för beredning och servering av tillredd mat.
 • Serveringsstället ska utgöras av en fysiskt avgränsad yta.
 • Det ska finnas ett tillfredsställande antal sittplatser för matservering. Om det finns en bar ska den vara i nära anslutning till matserveringen och den får bara ta upp en mindre del av lokalen.
 • Serveringsytan måste gå att överblicka av serveringspersonal så att en betryggande tillsyn över serveringen kan garanteras.
 • Mat och alkoholfri dryck ska finnas att tillgå under hela den tid som servering av spritdrycker, vin och starköl pågår.
 • Kassaapparat med vanliga kassarutiner krävs. Tillståndsmyndigheten kan kräva särredovisning av verksamheten.
 • Rätt att disponera området eller lokalen ska styrkas med avtalskopia.
 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända problemområden.

I kommunens "Riktlinjer för alkoholservering" kan du läsa mer om vad som krävs för tillståndet.

Tänk på att söka tillstånd i god tid innan planerad start, eftersom handläggningstiden kan ta upp till 8 veckor.

Vid handläggningen granskas att ansökan och aktuell verksamhet uppfyller kraven i alkohollagen. Yttranden tas in från Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten samt från Miljökontoret.

Ansökan om serveringstillstånd görs via kommunens e-tjänst som finns längst ned på sidan, alternativt via ansökningsblankett som kan hämtas hos kommunen eller skrivas ut på denna sida.

Vid ansökan krävs det information som beskriver den planerade verksamheten, detta bifogas som bilagor vid ansökan.

Det är den sökandes ansvar/uppgift att ta fram fakta och underlag inför tillståndsmyndighetens prövning. 

Handlingar ska skickas till:

Överkalix kommun
Bygg- och Miljönämnden
956 81 Överkalix

Inkommen ansökan behandlas enligt alkohollagen (2010:1622).

Innan handläggningen påbörjas ska prövningsavgiften ha inbetalats. Prövningsavgiften framgår av listan med avgifter och ska betalas till Överkalix kommuns Bankgiro 757-9311. Ange "Serveringstillstånd" på din betalning.

Nedanstående handlingar ska bifogas tillsammans med ansökningsblanketten: 

 • Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift
 • Uppgifter om ägarförhållanden.
  • Aktiebolag: Dokumentation som visar aktiefördelningen mellan ägare, exempelvis en aktiebok.
  • Handelsbolag/kommanditbolag: Dokumentation som visar ägarfördelningen i bolaget, exempelvis ett bolagsavtal.
  • Förening/stiftelse: Stadgar, verksamhetsberättelse och protokoll från konstituerande möte som visar vilka som är firmatecknare.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket.
  • Beviset får inte vara äldre än tre månader. Handlingar som styrker behörighet att underteckna ansökningshandling eller att teckna firma om detta inte framgår av registreringsbeviset
 • Ritningar. Måttsatt och skalenlig ritning.
  • Placering av kök, serveringsutrymme, bardisk, scen, uteservering etc. ska framgå på planritningen. Utrymningsvägar, antal sittplatser och högsta antal personer i lokalen ska framgå.
 • Verksamhetsbeskrivning. Målgrupp, öppethållande, underhållning, dans, förekomst av spel etc.
 • Intyg om kunskap i alkohollagen.
 • Anmälan om tillfällig registrering av livsmedelsverksamhet - intyg från miljökontoret som styrker att du registrerat livsmedelsanläggning.
 • En meny med tillred mat ska finnas.
 • Dispositionsrätt till lokalen/platsen. Kopia på ett köpeavtal, hyreskontrakt eller arrendeavtal.

Ansök om tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten via e-tjänst
Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).

Länk: Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten - Överkalix (enamnd.se)

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Erik Nilsson

Handläggare

0926-740 10