Höga flöden

När vårfloden kommer igång kan det uppstå höga flöden, med översvämningsrisk.

Höga flöden

Vid en översvämning fokuserar kommunen på att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

De högsta flödena beräknas i år (2024) till runt den 20:e maj. Observera att detta kan ändras, beroende på nederbörd och hastighet på snösmältningen.

Vårflodens höga flöden har gjort att gång- och cykelvägar i centralorten har svämmat över.
Vatten på vägen finns även i korsningen Skolgatan/Brännabergsvägen. Överkalix kommun uppmanar därför till försiktighet och att visa hänsyn till medtrafikanter.

Den 20 maj stängdes badhuset på grund av översvämningen.

Kommunen följer upp situationen dagligen, och har rutiner och planer för att hantera vattenflöden utefter gränsvärden, där man bland annat har höjt pumpstationer på strategiskt utvalda platser och köpt in extra vattenpumpar.

Vissa områden är mer utsatta än andra, där det främst är centrala orten som vanligtvis påverkas under denna period. Kommunen har även en samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Med ”höga flöden” menas vanligtvis den årliga vårfloden, som kan leda till översvämningar.

SMHI har olika varningsdefinitioner för Höga flöden – från Risk för höga flöden till Klass 3: Extremt höga flöden.

Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Även kraftiga regn kan orsaka översvämning när ledningar inte klarar av den ökade belastningen, till exempel i källare.

Så skyddar du dig mot översvämning

 • Ta för vana att notera det normala vattenståndet. Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden så att du kan se när vattnet börjar stiga.
 • Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vad som skedde då. Erfarenheter från den gången kan hjälpa dig att förbereda dig för kommande översvämningar.
 • Om du kan få ett behov av att pumpa så hyr eller köp gärna pumpar i god tid innan översvämningen kommer. Träna på att hantera dem i förväg.

Misstänker du att en översvämning är på gång är det viktigt att du följer väderprognoserna från SMHI och lokala nyheter. Där brukar varningar läsas upp.

Din kommun kan också ge information om hur vattenläget ser ut och när en eventuell översvämning beräknas nå ditt område. Många gånger lägger kommunen ut information på sin webbplats.

113 13 är Sveriges krisinformationsnummer, och hit kan du ringa för att få information om ett högt flöde eller en översvämning lett till en allvarlig kris i samhället.

Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och täcka den med plast. Man kan också använda sandsäckar.

Fundera ut i förväg var du har det bästa läget för en tillfällig barriär, så att den skyddar det du tycker är viktigast.

Vallen ger en belastning på marken. Undvik att lägga den där den kan förorsaka ett skred. Ta bort den så snart faran för eller själva översvämningen är över.

OBS! Kontrollera med din länsstyrelse så att åtgärderna inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Villkoren för hemförsäkringar kan variera. Ta reda på vad som gäller för just dig.

Dokumentera skador och spara kvitton så att du inte får bära en onödigt stor del av kostnaderna för översvämningen själv.

När du länspumpar källaren är det viktigt att säkerställa balans mellan trycket på in- och utsidan. Om marken utanför huset är mättad med vatten utsätts källargolvet för ett mycket stort tryck om källaren töms på vatten. Det finns exempel på att golv har brustit och hela källaren fyllts med jord.

Var försiktig med länspumpningen om du inte säkert vet att golvet är dimensionerat för att klara vattentrycket.

Om översvämningen kommer

 • Var försiktig.
 • Håll ett extra vakande öga på barnen under översvämningen. Nya vattenfyllda gropar och håligheter att ramla i kan uppstå.
 • Bryt elektriciteten och stäng av eventuella gasledningar.
 • Elektricitet, gas och vatten kan vara en farlig kombination. Stäng av strömmen och gasen om det finns risk för kortslutning. Se dock till att eventuella länspumpar fortfarande fungerar.
 • För att undvika att avloppsvatten tränger in i ditt hus kan det vara en bra idé att proppa igen toaletter och avlopp. Detta kan ske med träpropp eller expanderande propp med gummitätning.
 • Flytta värdefulla ägodelar till översvämningssäkra ställen.
 • Säkerställ god hygien. Se till att barn och djur inte dricker av eller badar i översvämningsvatten. Tvätta dig noga och rengör allt som har kommit i kontakt med översvämmat vatten.

Evakuering

Du kan underlätta och förbereda för en eventuell evakuering genom att packa en väska med det allra nödvändigaste, till exempel:

 • varma kläder
 • något att äta och dricka
 • ID-handlingar
 • nödvändig utrustning för små barn
 • mediciner
 • ficklampor, radiomottagare och batterier
 • kopior på viktiga dokument som hemförsäkring och liknande
 • värdepapper

Kontakt

Jonas Larsson

Räddningschef

+46705354060

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix