Elevhälsan

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Det finns tillgång till skolsköterska, skolkurator, psykolog, skolläkare, och specialpedagogisk kompetens.

Vänd dig till ansvarig pedagog eller rektor om du behöver stöttning i skolsituationen.

Skolan har skyldighet att ge särskilt stöd till elever som har svårigheter i grundskolan och gymnasieskolan . Stödet ska eleven i första hand få i den grupp eller klass det tillhör. 

Skolans personal utarbetar ett åtgärdsprogram i samråd med vårdnadshavare och eleven. Rektorn på skolan ansvarar för att undervisningen utformas så att eleven får det stöd hen behöver. 

Vid behov kan elevhälsan söka samverkan via Norrbus

Olycksfallsförsäkring

Vid tillbud och olycksfall inom skolans verksamhet görs en anmälan av personalen via kommunens webbaserade verktyg KIA för anmälan och hantering av tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön. Detta för att kunna undvika liknande tillbud eller olycksfall i fortsättningen.

Överkalix kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. 

Skolchef/ chef elevhälsoteam

Maria Hjelm

0926-741 10 Skicka e-post

Skolsköterska

Ida Pedersen

0926-741 15 Skicka e-post

Skolkurator

Maria Kjellstrand

0926-740 83 Skicka e-post

Socialpedagog

Jonas Engström

073-262 86 69 Skicka e-post

Specialpedagoger

Maud Vennberg, åk 0-3 
Skicka e-post

Mona Karlsson, åk 4-9
Skicka e-post

Carina Klint, åk 4-6 

Skicka e-post

Eva Persson, förskolan

Skicka e-post

Om personuppgifter
Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter