Gator & vägar

Här kan du läsa mer om skötsel och underhåll av gator, vägar och belysning samt snöröjning.

Vem ansvarar för vad?

Ansvaret för skötsel och underhåll av gator och vägar är uppdelat enligt:

Statliga vägar - Trafikverket
Kommunala gator - Kommunen
Enskilda vägar - Privat

Generellt sett är gator i bostadsområden kommunala, medan genomfartsvägarna är statliga.

All vägbelysning underhålls av kommunen.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel på gator eller vägbelysning är vi tacksamma för att du anmäler det via vårt verktyg för felanmälan.

Överkalix kommun ansvarar för all vägbelysning inom kommunen. Vägbelysning som inte fungerar felanmäls till kommunen.

Vid underhållsarbete av vägbelysning på allmänna vägar krävs av trafiksäkerhetsskäl att en buffertbil medföljer entreprenörens skylift, vilket innebär extra kostnader. För att hålla ned kostnaderna åtgärdas flera fel samtidigt. Detta innebär att det ibland kan dröja innan anmälda fel åtgärdas.

Om ett fordon står felaktigt parkerat eller övergivet kan det efter utredning flyttas från platsen. Ett fordonsvrak körs direkt till skrotning, medan fungerande fordon förvaras under en viss tid i väntan på att ägaren ska hämta det.

Det är alltid ägaren av fordonet som är ansvarig för sitt fordon och eventuella kostnader som uppkommer i samband med hanteringen av det.

Det är markägaren som är ansvarig för att hantera fordon som lämnats eller parkerats felaktigt. Trafikverket ansvarar för att flytta fordon på statliga vägar medan kommunen ansvarar för kommunala gator inom tätorter.

Har du sett ett fordon som är uppenbart felparkerat eller är farligt placerat eller har du upptäckt ett fordonsvrak?

- Kontakta kommunen via e-post. Ange registreringsnummer, placering och skicka gärna in en bild.

- Trafikverket ansvarar för att flytta fordon på statliga vägar utanför tätorten. Anmälan görs till Polisen via telefon 114 14.

Privata markägare kan begära att få ett fordon flyttat från sin mark om det står olämpligt eller utgör fara. Kontakta kommunen med din förfrågan. Markägaren faktureras kostnaderna för flytt och får själv utkräva betalning av fordonsägaren.

I Överkalix kommun finns två färjleder, Bohedenleden och Röduppleden. För dessa ansvarar Trafikverket Färjerederi. Vintertid ersätts färjorna av isvägar, med vissa restriktioner vad gäller hastighet och tyngd.

Snöröjning

Överkalix använder sig av differentierad snöröjning, vilket innebär att snöröjningen ser olika ut beroende på vilken gata eller fastighet som ska snöröjas.

Kommunen anlitar entreprenörer för att utföra snöröjning.

För gator gäller:

 • Centrum är prioriterat och snöröjs vid 5 cm snö
 • Övriga kommunala gator snöröjs vid 8 cm snö
 • Om möjligt plogar vi inte under pågående snöfall
 • Infarter plogas ej

För kommunala fastigheter gäller:

 • Snöröjning vid 5 cm snö
 • Där barn vistas ska snöröjningen vara färdig kl. 07:00
 • Vid snöfall fredag-söndag ska snöröjningen vara färdig måndag kl. 07:00

Gång- och cykelvägar plogas av kommunen.

Beredskapstiden är 1 oktober - 30 april.

Du, som fastighetsägare, kan underlätta snöröjningen genom att:

 • För trafiksäkerheten, och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångvägar och gator, ber vi att du omgående ser över dina träd och buskar mot gatan.
  Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångväg/trottoar ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs över gång- och cykelvägar och trottoarer är minst 3,2 meter och över körbanor minst 4,6 meter. Detta också så att inte arbetsfordonen ska skadas. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se över detta. Regler om grenar och rötter regleras i Jordabalkens 3 kapitel.
 • För att undvika skador ska brevlådor och sopkärl placeras innanför tomtgränsen.
  Om du markerar häckar, staket etc. med markeringskäppar så är det till hjälp för snöröjarna.
 • Skotta inte ut snö från din fastighet/infart på gatan.
  Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart och tomt när plogbilen kommer. Den snö som faller på tomten ska förvaras på den egna tomten.
 • Ta bort snö och is som riskerar att falla ner från tak och rännor så snart som möjligt.
  Du som fastighetsägare har även ett ansvar att varna och informera om det finns rasrisk genom skyltning och avspärrning. I de fall förbipasserande skadas av fallande snö eller istappar från taken, kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig.
 • Snöröj och halkbekämpa på gångbanor och liknande utrymme närmast din tomtgräns.
  Detta åligger dig som fastighetsägare enligt ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Överkalix kommun”, 25 FS 2008:49, fastställda av kommunfullmäktige i Överkalix 2008-06-23 § 37.
 • Undvik att parkera på gatan vid snöfall!
  Självklart kan du använda markerade parkeringsplatser men respektera parkeringsbestämmelserna och tänk på var du parkerar när det är uppenbart att det skall snöröjas.
 • Lämna företräde.
  Släpp fram arbetsfordonen under snöröjningsarbetet så går det lättare.

För halkbekämpning används krossat grus av fraktionen 4-8 mm. 

Om du har halt på din egen gård, så går det bra att hämta gruskross för sandning på Kommunförrådet, Industrivägen 1, Norra Tallvik, vardagar mellan 7:00-16:00. Medtag eget kärl! 

Kontakt

Harri Kylmänen

Driftschef Gator & Renhållning

0926 - 740 00