Överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. De lagar och bestämmelser som gäller för kommunen gäller även för överförmyndaren i tillämpliga delar.

Överförmyndaren ingår i ett samarbete med Övertorneå kommun.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kommunfullmäktige väljer vilken organisationsform som är mest lämplig för den egna kommunen. I Överkalix kommun har kommunfullmäktige valt överförmyndare och ersättare. De uppgifter som ligger under överförmyndaren kan inte läggas under en annan nämnd.

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, godemän och förvaltare. Genom sin tillsyn ska överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället: underåriga samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

Tillsynen utövas av överförmyndaren för den kommun där den som har förmyndare, god man eller förvaltare är folkbokförd. Om den enskilde inte är folkbokförd i Sverige, utövas tillsynen av överförmyndaren för den kommun där den enskilde vistas. Överförmyndarens uppdrag är reglerad i föräldrabalkens bestämmelser. Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndaren.

Myndiga personer kan ibland vara av behov av hjälp med sin ekonomi eller bevaka sin rätt vid till exempel myndighetskontakter. För att hjälpa dessa personer kan ett godmanskap eller, om godmanskap inte är tillräckligt, ett förvaltarskap anordnas.

För att få god man eller förvaltare enligt ovan måste man ha fyllt 18 år. För att få en god man eller en förvaltare måste man ha ett behov av hjälp. Behovet ska grunda sig i en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Det är tingsrätten som beslutar om någon ska få en god man eller förvaltare. Behöriga att söka god man eller förvaltare är den hjälpbehövande själv, närmast anhöriga och överförmyndaren. Vem som helst kan också vända sig till överförmyndaren för att påtala ett behov av god man eller förvaltare för någon. Personal inom socialtjänsten har en skyldighet att anmäla ett upptäckt eller misstänkt behov.

Föräldrar är normalt både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn till de blivit myndiga (fyllt 18 år).

Vårdnadshavare och förmyndare

Som vårdnadshavare ansvarar föräldrarna för sitt barns personliga förhållanden och skall se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. Som förmyndare skall föräldrarna förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

Är båda föräldrarna vårdnadshavare och förmyndare skall de i princip alltid utöva detta gemensamt. Överförmyndaren utövar tillsyn över alla förmyndare i Överkalix kommun.

Förordnad förmyndare

Om en underårig inte har någon förmyndare, skall en sådan förordnas. Ett barn kan komma att bli utan förmyndare om föräldrarna dör eller om en ensam förälder entledigas från att vara förmyndare p.g.a. missbruk eller att han eller hon kommer på ekonomiskt obestånd.

Beslut om förordnande eller entledigande av förmyndare tas av tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om barnets föräldrar är avlidna eller är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden. En särskilt förordnad vårdnadshavare blir med automatik också förordnad förmyndare, om inte något annat anges speciellt i beslutet från tingsrätten. Det är socialnämnden i kommunen barnet vistas (oftast i den kommun barnet blivit folkbokförd) som ska väcka talan om eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. Överförmyndaren har endast tillsyn över förmynderskapet för barnet. 

Enligt Lag om god man för ensamkommande barn ska en utländsk medborgare eller en stadslös person under 18 år som anländer till Sverige och som vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe få en god man som förordnas av överförmyndaren, om det inte är uppenbart obehövligt.

Det är Migrationsverket som avgör om en vuxen som medföljer barnet kan erkännas som företrädare för barnet eller inte.

Om ett ensamkommande barn får en god man har den gode mannen i uppdrag att i vårdnadshavares och förmyndares ställe sköta den underåriges angelägenheter.

Om barnet får uppehållstillstånd ska istället en särskilt förordnad vårdnadshavare tillförordnas. När en särskilt förordnad vårdnadshavare tillförordnats upphör godmanskapet.

När barnet fyllt 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut.

Kontakt

Överförmyndaren i Övertorneå kommun

0927–720 00 (växel)

Postadress:

Övertorneå kommun
Överförmyndare i samverkan
Tingshusvägen 2
95785 Övertorneå

Överförmyndaren i Överkalix kommun

Magnus Fornelid

0926-740 00 (växel) 073-422 50 77

Postadress:

Överkalix kommun 
Överförmyndare i samverkan
Storgatan 17
956 81 Överkalix