Fritidshem

På kommunala fritidshemmet Björnen vistas barn från 6-12 år under den skolfria delen av dagen, både på morgonen och eftermiddagen.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfria dagar mellan kl 07:30-17:00.

Finns behov av andra tider kontakta rektor grundskola.

Fritidshemmet finns på Bulandsgatan 17, i Åkerskolans lokaler.

Här vistas barnen tiden innan och efter skoldagen, medan vårdnadshavaren arbetar. 

Vi strävar efter att skapa en miljö där barnen kan utvecklas. Här får barnen lära sig samarbeta med andra och få en positiv inställning. Barnen får också möjlighet att leka och skapa. 

Fritidshemmet ska ge barnen möjlighet till vila och avkoppling, och även ge utrymme för avskildhet och egna tankar i lugn och ro. Gränser, normer och regler är också viktiga för vår sociala samvaro här på fritidshemmet. Fri lek och skapande är dominerande inslag. 

En elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska erbjudas plats i fritidshemmet i den omfattning som behövs, med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Rätt till plats omfattar också barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling genom fritidshemmet av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Vårdnadshavare som är föräldraledig, arbetssökande eller ålderspensionär har inte rätt till fritidshem för barnet.

Vårdnadshavare som är permitterad räknas som förvärvsarbetande och har rätt till plats. Vid permittering står vårdnadshavaren fortfarande till arbetsgivarens förfogande.

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda skattepliktiga bruttoinkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Vid förändrade familjeförhållanden, till exempel om du blir sammanboende eller ni flyttar isär, måste detta meddelas och ny inkomstuppgift lämnas in.

Förändrade familjeförhållanden kan du inte meddela digitalt. Lämna in en ny inkomstuppgift med de nya uppgifterna. 

Om man har gemensam vårdnad och barnet/ barnen kommer att ha växelvis boende, kan kommunen erbjuda att dela räkningen.

Kommunen kan dela räkningen så att varje vårdnadshavare betalar efter bruttoinkomsten i sitt hushåll och barnets vistelsetid. Vårdnadshavarna måste då meddela att familjeförhållandena har ändrats, aktuell inkomstuppgift och att de önskar att dela räkningen.

Om platsen sägs upp av den ena vårdnadshavaren övergår placeringen till den vårdnadshavaren som har kvar platsen. Den vårdnadshavaren får då betala för hela platsen. Kommunen erbjuder inte halv plats.

Vilken avgiften blir beror på hushållets sammanlagda skattepliktiga bruttoinkomst, därefter på antalet barn som du har en plats för i fritidshem. Yngsta barnet räknas som barn ett, näst yngsta som barn två, och så vidare. För barn fyra debiteras ingen avgift. 

Sommarbild av lekpark med lekande barn, röd träbyggnad i bakgrunden.
foto: Överkalix kommun

Kontakter fritidshem

Maria Carlsson

Rektor grundskola

0926-741 11 070-180 04 85

Fritidshemmet Björnen

Bulandsgatan 17

072-530 92 70 Skicka e-post

Om personuppgifter
Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter