Rökfria miljöer

I tobakslagen anges att rökförbud gäller på uteserveringar, på skolområdet, på busshållplatser och överlag utanför ingångar/entréer till byggnader där allmänheten har tillträde. Detta innebär att det bland annat råder rökförbud utanför entrén till restauranger, vårdinrättningar och butiker det gäller också för kommunala byggnader där allmänheten har tillträde som exempelvis bibliotek och badhus.

Bild av överfulla askkoppar.

Rökförbud gäller för:

  • På skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem
  • I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • På inhägnade idrottsplatser utomhus
  • Kollektivtrafiken, på färdmedel i inrikes kollektivtrafik och i lokaler som används av den som reser med sådana färdmedel. Rökförbudet gäller även på motsvarande områden utomhus.
  • Offentliga entréer, exempelvis till samlingslokaler, butiker och hotell
  • Uteserveringar

Enligt tobakslagen, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, är det den som disponerar över en lokal, byggnad eller ett område utomhus, till exempel restaurang- eller butiksägaren, som har ansvaret för att se till att allmänheten inte röker där verksamheten bedrivs.

Du som ansvarar för en rökfri miljö måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det här gäller alla platser där det är förbjudet att röka.

Du som ansvarig för ett rökfritt område där rökning tidigare varit tillåtet ska ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra.

Du som ansvarig måste vid behov även informera om rökförbudet och göra tillsägelser om någon röker. Du får även avvisa personen om hen fortsätter röka trots tillsägelse. Om rökningen inte upphör trots tillsägelse får den personen avvisas från platsen.

För allas trevnad är dock det primära att man som privatperson visar hänsyn och inte röker på platser där det är förbjudet.

Det är kommunens Bygg- och Miljönämnd som ansvar för tillsynen. Det innebär att det är de som ska se till att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.

Så kallade rökrutor på skolgården är inte tillåtna enligt tobakslagen, utan rökning måste ske utanför skolans områden och utom synhåll för skoleleverna. Rökförbudet gäller samtliga som vistas på skolområdet, det vill säga personal, elever och besökare. Ett av syftena med den nya lagen är att minska den sociala exponeringen av rökning och minska rökningens normalisering hos ungdomar. 

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan vara till restaurangen, bussbolaget eller rektorn på skolan. Hjälper inte det är du välkommen att höra av dig till kommunens tobakshandläggare.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Erik Nilsson

Handläggare

0926-740 10

Dokument