Kommunal hälso- och sjukvård

Den 1 februari 2013 tog kommunerna i Norrbotten över ansvaret för hälso- och sjukvården i hemmen från landstinget. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har det övergripande ansvaret för vårdens kvalitet och säkerhet inom kommunens hälso- och sjukvård.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård, för personer som:

 • bor i särskild boende/ äldreboende eller vistas på en korttidsplats
 • bor i bostad med särskild service enligt LSS
 • vistas i dagverksamhet
 • har behov av hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

För att du ska kunna få hemsjukvård i ordinärt boende ska du inte själv eller med hjälp av någon annan kunna ta dig till hälsocentralen eller vårdinrättning.

När du inte på egen hand eller med stöd kan ta dig till hälsocentralen kan du erbjudas hemsjukvård av kommunen i det egna hemmet. Läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal bedömer om du har rätt till vård i hemmet.

Hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvård gör det möjligt för dig med långvarig sjukdom eller funktionshinder att vårdas i det egna hemmet, både under en kortare eller längre period. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Om du är inskriven i hemsjukvården har oftast distriktssköterskan/sjuksköterskan samordningsansvaret för dina hälso- och sjukvårdsinsatser. Exempel på hemsjukvård kan vara hjälp med dina mediciner, injektioner, såromläggning eller provtagning. En månadsavgift tas ut för insatserna.

Upplever du själv ett behov av hemsjukvård kontaktar du din läkare eller din hälsocentral som kontaktar kommunens medicinska team och tillsammans upprättas en samordnad individuell plan för dig.

Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt.

Hembesök

Hembesök är hälso- och sjukvårdande insatser som tillfälligt utförs i ditt hem då du inte kan ta dig till läkare eller distriktssköterska.

Om du tror att du är i behov av hembesök kontaktar du under vardagar din läkare eller distriktssköterska på din hälsocentral. Tillsammans med kommunens medicinska team gör de en bedömning av ditt behov av hembesök av sjuksköterska/distriktssköterska i hemmet.

Hembesöket debiteras enligt gällande taxa.

Detta kan du få hjälp med

Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller omvårdnadspersonal. Du kan till exempel få hjälp med:

 • Läkemedelshantering
 • Omläggning
 • Provtagning
 • Rehabilitering
 • Habilitering
 • Förskrivning av hjälpmedel
 • Vård i livets slut

En funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder kan påverka dina möjligheter att utföra dagliga aktiviteter. Utifrån dina önskemål är vårt mål att skapa förutsättningar för att du ska vara så självständig och delaktig som möjligt.

Du kanske har svårigheter att klara:

 • Dusch och toalettbesök
 • Påklädning
 • Förflyttning
 • Matlagning 
 • Ta dig ut på egen hand
 • Andra dagliga göromål

Du kan få stöd med:

 • Praktiska råd om lämpligt tillvägagångssätt
 • Anpassning av hemmiljön
 • Utprovning eller anpassning av hjälpmedel
 • Individuellt anpassad träning

Så här anmäler du behov av rehabilitering och habilitering

Kontakta kommunens arbetsterapeut och/eller sjukgymnast.

Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast besöker dig i ditt hem och gör en bedömning samt planerar insatserna tillsammans med dig. Besöket debiteras enligt gällande taxa.

Hembesök för dig som inte är Hemsjukvårdspatient

Kontakta Överkalix hälsocentral.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att:

 • säkerställa att brukare inom kommunens ansvarsområde får en god och säker vård
 • det finns rutiner så att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en brukares tillstånd fordrar det,
 • patientjournaler förs enligt patientjournallagens krav
 • beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för  brukaren
 • anmälan görs till socialnämnd om en brukare i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom
 • incidenter i samband med vård och behandling rapporteras samt att man drar lärdom av dessa och förebygger att de upprepas
 • rutiner för hälso-och sjukvård finns
 • följer upp och granskar hälso- och sjukvården i kommunen
 • ge stöd till personal i hälso- och sjukvårdsfrågor 

 

Kontakt

Anna-Karin Ek

Enhetschef medicinska teamet

0926-740 34

Sofia Bengtsson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

0926-741 58

Arbetsterapeut Fysioterapeut hemsjukvården

Telefontid kl. 09.00-10.00 helgfri måndag-fredag

0926-74118

Sjuksköterska hemsjukvården

0926-74 000 växeln

Sjukvårdsupplysningen

Vid nödsituation ring 112

1177