Eget vatten & avlopp

Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten för att undersöka vattenkvaliteten. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.

Egen brunn

Egen brunn innebär att du själv måste hålla koll på dricksvattnet och sköta om brunnen. Brunnsvattnet påverkas av både årstid och användning.

Idag är nästan alla nya brunnar djupborrade, men det finns grunda handgrävda brunnar som fortfarande används. I de grunda brunnarna är risken för förorening betydligt större och det är därmed ännu viktigare med regelbunden skötsel och vattenanalys.

Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg.

Problemen kan dock finnas där utan att du märker det. Livsmedelsverket rekommenderar därför att du provtar ditt vatten minst vart tredje år. Om du har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att provta vattnet oftare.

Är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst en gång per år.

I en vattenanalys undersöker du om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. Vi rekommenderar att du anlitar ett laboratorium som är ackrediterat för dricksvattenanalyser.

Hos Livsmedelsverket finns mer information om hur du på bästa sätt tar hand om din brunn och testar kvaliteten.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Nu finns möjlighet för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet. 

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme och energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Brunnsarkivet används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds och anmälningsärende till nya brunnar i samma område.
  • Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.
  • Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, till exempel.

Enskilda avlopp

Med avloppsvatten menas olika sorters förorenat vatten, såsom spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Spillvatten från hushåll består av bad-, disk-, tvätt- samt klosettvatten.

Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du ska ändra en gammal, eller anlägga en ny, avloppsanordning krävs det därför tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken.

Nedan följer en kort sammanställning om några bestämmelser som rör ansökan/ anmälan om enskilda avlopp.

Det finns en stor mängd olika avloppslösningar på marknaden och det kan vara svårt att veta vilken lösning som är bäst i det enskilda fallet. De olika avloppslösningarna medför också olika inversterings- och driftskostnader. Mer information kan fås på avloppsguiden.se

Den vanligaste lösningen är avskiljning av slam i trekammarbrunn med efterföljande infiltration av avloppsvattnet i marken, där den slutliga reningen sker. Infiltrationen får inte ligga för nära dricksvattenbrunnar. Denna lösning är dock främst lämpad till permanentbostäder då investerings och driftskostnaderna är relativt stora samt att infiltrationsanläggningen kräver regelbunden kontroll för att bibehålla en tillfredställande rening. Den tekniska livslängden på en infiltrationsanläggning är ca 20 år, därefter måste infiltrationsdelen grävas om och fyllas med nytt material.

För fritidsbostäder kan det vara gynsamt att kolla på alternativa avloppslösningar som är mest lämpade för nyttjarens behov. Till exempel kan en lösning vara mulltoalett för fekalier och ett BDT (Bad Disk Tvätt) vattenfilter med efterföljande polering i biodike. Den kombinationen ger en tillfredställande rening i normalt skyddsområde och har en relativt låg investerings och driftskostnad.

När du ska anlägga ett enskilt avlopp måste du ha tillstånd av bygg- och miljönämnden. Gäller det ett avlopp utan WC, för enbart bad-, disk- och tvättvatten, räcker det med en anmälan. Ska du ändra ett befintligt avlopp ska du också göra en anmälan. 
 
Ta alltid kontakt med bygg- och miljökontoret i god tid innan du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra ett befintligt. Ansökan om tillstånd eller anmälan om installation av avloppsanordning/-anläggning skall vara skriftlig och inkomma till bygg- och miljönämnden minst 6 veckor innan. Tänk på att du inte får börja göra din anläggning förrän du har fått ditt tillstånd.

En avloppsanordning utan WC-anslutning är anmälningspliktig. Skillnaden är att man inte behöver invänta kommunens godkännande innan man börjar bygga sin anläggning. Å andra sidan har kommunen rätt att i efterhand förelägga om att anläggningen ska ändras om den inte motsvarar de krav som kommunen anser är nödvändiga för att skydda människors hälsa och miljön.

En ändring som väsentligt påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning är anmälningspliktig. En sådan ändring skulle till exempel kunna vara att man installerar en till toalett eller startar kaféverksamhet.

Miljöbalken

I miljöbalkens andra kapitel hittar du de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. Ägaren av en fastighet med enskilt avlopp är en verksamhetsutövare i balkens mening. Reglerna ställer krav på att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som verksamheten kan tänkas orsaka, att man utför de skyddsanordningar och försiktighetsmått som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön och att man väljer den lämpligaste platsen för verksamheten.

Enligt 12 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) är det generellt förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse i ett vattenområde, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Tillstånd

Tillstånds- och anmälningsplikt för avlopp regleras i 13-16 §§ FMH. Man måste alltid ansöka om tillstånd innan man inrättar en avloppsanordning som ska belastas med toalettavlopp. Tillstånd krävs också om man ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Tillstånd söker man hos kommunens miljökontor. Man har alltid rätt att överklaga bygg- och miljönämndens beslut till länsstyrelsen.

Enligt 4 § i föreskrifter (25 FS 1999:66) till skydd mot olägenheter för människors hälsa för Överkalix kommun krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden för inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett inom detaljplanelagda områden.

Använd gärna en diplomerad entreprenör när du anlägger ditt avlopp. Kontrollera att rör, slamavskiljare och eventuell sluten tank är typgodkända, KP-märkta eller SIS-märkta.

MRM, Gammelstadsvägen 5, 0920-604 60
BDX Grus & Makadam Industrisådd, Kritgatan 1, 0911-783 00
Sweco, Västa Varvsgatan 11, 0920-35500
Väglaboratoriet i Norr AB, Hedenbrovägen 6 B, 0921-196 00