Säkerhet

Överkalix ska vara jämställt, tryggt och inkluderande samhälle. Du som vistas i Överkalix ska känna trygghet för ditt liv och din hälsa, miljö och egendom.

Krisberedskap för dig och mig

Medborgarna har en grundberedskap för att hantera tillfälliga bortfall av ström, telefoni och vatten. 

Kommunen och övriga samhället kontrollerar regelbundet att samhällsviktig verksamhet kommer att fungera även vid kris och stora påfrestningar.

Du bär själv ansvar för din egen beredskap i hemmet, genom att förbereda dig på vad du kan behöva ha hemma vid en allvarlig händelse eller en kris. Vi har olika bostadsförhållanden, och det betyder att vi behöver ha olika saker hemma.

Exempel är vattendunkar, campingkök med bränsle, ficklampa med extra batterier, radio med batterier, kontanter, varma kläder, filtar, med mera.

Ledning i krissituationer bygger på att verksamheter och medborgare tar ansvar för det de ansvarar för i ett normalläge.

Kommunen har en organisation för ledning av kriser som övas regelbundet. Genom omvärldsbevakning ser vi till att om möjligt ligga steget före krisen.

Runt omkring oss händer det att människor drabbas av en olycka eller annan kris. Det kan vara vänner, arbetskamrater och familj.

I vissa situationer kan det krävas en samordning av krisstödsinsatser från samhället för att förebygga psykisk ohälsa. Då kan kommunens POSOM-grupp komma till användning. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. 

Civilt försvar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat ett avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete med civilt försvar. Överenskommelsen reglerar vilka uppgifter som kommuner och regioner har i det civila försvaret. Det civila försvaret bildar tillsammans med det militära försvaret vad vi kallar för totalförsvar.

Kommunernas uppgifter i totalförsvaret är bland annat: 

  • Värna civilbefolkningen.
  • Upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg.
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Säkerhetsskydd handlar också om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Kommunens arbete med säkerhetsskydd är reglerat i lag och förordning.

Höjd beredskap

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig.

Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis vård, skola och omsorg fungerar. Samhället under höjd beredskap är i behov av att dessa typer av verksamheter upprätthålls.

I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt. 

I Sverige har vi totalförsvarsplikt, den omfattar alla invånarna mellan åldrarna 16-70 år.

Totalförsvarsplikt betyder att alla som omfattas måste delta i uppgifter inom totalförsvaret. Det kan vara allt ifrån att göra allmän värnplikt, till att bära vapen i strid eller att rensa upp efter en större olycka.

Under höjd beredskap gäller allmän tjänsteplikt, vilket innebär att varje person måste inställa sig.

Ungdomar i åldrarna 16-18 år är undantagna väpnad strid och tilldelas andra uppgifter. 

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

VMA (kallas även Hesa Fredrik) har en viktig uppgift. Det ska varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. 

Utomhusvarningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster ventiler och fläktar
  • Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras nu VMA med varningar via telefon. Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område. 

112-app till din mobil

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix