Försörjningsstöd

Om du och din familj hamnar i ekonomiska svårigheter som inte går att lösa på annat sätt kan du ansöka om försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd är kommunens sista skyddsnät när du inte klarar din försörjning och har provat alla andra vägar. Försörjningsstöd ska vara tillfälligt och målet är att du ska bli självförsörjande.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som man ansöker om enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Varje ansökan prövas individuellt utifrån den sökandes egna förutsättningar till självförsörjning genom arbete, generella bidrag etc. 

Det finns möjlighet att göra en provberäkning på Socialstyrelsens hemsida för att se om du kan vara berättigad till försörjningsstöd. 

För att ansöka om försörjningsstöd behöver du fylla i en ansökningsblankett. Denna får du genom att kontakta socialtjänsten via kommunens växel under telefontid. Socialsekreterare skickar då hem en ansökningsblankett, samt informerar om andra handlingar du ska ta med i ansökan. När vi fått in din ansökan så kontaktar vi dig för att boka en besökstid. Du kan även besöka kontoret för att hämta en blankett. 

Om du vill träffa en socialsekreterare bokar du tid via kommunens växel under telefontid. Allmänt gäller att tidsbokning bör ske i så god tid som möjligt och i överenskommelse med socialsekreterare. Det är viktigt för oss att du kommer på bokad tid eftersom vi avsatt den just för dig och att du meddelar oss om du får förhinder.

Du kan även besöka kontoret för att lämna in handlingar i ditt ärende eller ett meddelande om att boka tid hos socialsekreterare.

Riksnorm är ett grundbelopp som varje år fastställs av regeringen. Normen är den summa pengar som regeringen fastställt ska räcka till hushållets vanligaste utgifter. 

Riksnormen tar hänsyn till

 • hur många personer som finns i hushållet
 • ålder på barn och skolungdomar
 • om barn och skolungdomar äter lunch hemma
 • om vuxna är ensamstående eller samboende.

Riksnormen innehåller kostnader för

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon
 • TV-avgift.

 

Skäliga kostnader utanför riksnormen

Utöver grundbeloppet kan du även beviljas försörjningsstöd för skäliga kostnader som ligger utanför riksnormen. Kostnader som kan bli aktuella är de för

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Nivån på kostnaderna ska vara skälig och det sker alltid en individuell bedömning. Utgångspunkten vid bedömning av vad som är skäligt, är vad en låginkomsttagare i Överkalix kommun normalt har råd att kosta på sig. Om kostnaderna bedöms skäliga räknas de in i behovet av ekonomiskt bistånd. 

Ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt kan efter särskild behovsprövning och enligt kommunala riktlinjer, beviljas till bland annat hemutrustning, läkarvård, akut tandvård och glasögon.

 

Ekonomiskt bistånd för EU-medborgare

Vistelse de tre första månaderna

Som EU-medborgare har du rätt att studera, arbeta eller enbart vistas i Sverige utan uppehållstillstånd i upp till tre månader. Detta gäller även för dina familjemedlemmar. Förutsättningen för din rätt att vistas är bland annat att du som besöker Sverige inte är en belastning för biståndssystemet.

Fortsatt vistelse därefter

Efter tre månaders vistelse i Sverige har du som är EU-medborgare fortsatt uppehållsrätt utan uppehållstillstånd om du har arbete, är egen företagare eller aktivt söker jobb. Du har också fortsatt uppehållsrätt när du studerar vid en etablerad utbildningsinstitution eller bara vistas i landet. Detta är under förutsättning att du har tillräckliga resurser för att försörja dig och dina familjemedlemmar samt att du och din familj har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige.

Om du är familjemedlem till en EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige, har också du uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätten för EU-medborgare och deras familjemedlemmar finns så länge kriterierna är uppfyllda.

När rätten att vistas i Sverige har upphört

Om du inte uppfyller kraven för uppehållsrätt och inte heller har uppehållstillstånd har du inte rätt att vistas i Sverige och ska därför lämna landet. Om det kan antas att en unionsmedborgare kommer att försörja sig på ett oärligt sätt, begå brott eller genomföra sabotage, kan han eller hon tvingas att lämna landet. Detta kan också ske med hänsyn till allmän ordning och säkerhet och till rikets säkerhet, samt på grund av brott.

Söka ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Om du vill ansöka om bistånd kontaktar du kommunens socialtjänst under kontorstid.

Utredning

Socialtjänsten utreder din ansökan och bedömer om du uppfyller kraven för att få ekonomiskt bistånd. Utredningen består av flera delar. Alla krav måste vara uppfylldaför att du ska bedömas ha rätt till bistånd.

1. Socialtjänsten utreder om du har uppehållsrätt. Du måste ha uppehållsrätt som ekonomiskt aktiv för att bistånd ska kunna beviljas. Ekonomiskt aktiv är du om du uppfyller något av nedanstående kriterier:

 • Du är arbetstagare eller egen företagare i Sverige.
 • Du är aktivt arbetssökande och bedöms ha en verklig möjlighet att få en anställning. För att anses vara aktivt arbetssökande ska du vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och vara beredd att ta lämpligt anvisat arbete. Du ska vara beredd att delta i verksamheter som anordnas inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Om du har sökt arbete i sex månader utan resultat bedöms du som regel inte ha en verklig möjlighet att få en anställning.
 • Du är familjemedlem till en EU-medborgare med uppehållsrätt enligt ovanstående två punkter.

2. Utredning om hemvist. Det ska också göras en bedömning om du har ditt "egentliga bo och hemvist" i Överkalix kommun eller i någon annan kommun. I denna prövning ingår en bedömning om du har ordnat bostad för dig och din familj i Överkalix kommun.

3. Utredning av behovet. Om socialtjänsten konstaterar att du både har uppehållsrätt i Sverige och din hemvist i Överkalix kommun, bedöms din ansökan på samma sätt som ansökningar från svenska medborgare. Socialtjänsten utreder då bland annat om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Exempelvis, Om du har uppehållsrätt som egen företagare förutsätts det att du ska klara dig på inkomster från företaget eller annars söka annat arbete. Om du har en försörjningsansvarig make eller maka i hemlandet, kan behovet tillgodoses genom hemresa.

Akuta situationer

Om du inte uppfyller ovanstående krav om uppehållsrätt, hemvist och behov, är du inte berättigad till bistånd annat än i en akut nödsituation. I Överkalix kommuns ansvar för de personer som vistas i kommunen ingår att pröva om tillfälligt bistånd behövs för att avhjälpa en akut nödsituation. I denna prövning ska socialtjänsten särskilt beakta eventuella barns behov.

Även vid akuta situationer ska socialtjänsten pröva om ditt behov kan tillgodoses på annat sätt.  Som sökande bör du därför i första hand ha undersökt möjligheterna till stöd genom ambassaden eller konsulatet. Om socialtjänsten bedömer att du är i en nödsituation som inte kan lösas på annat sätt, kan bistånd ges i form av enstaka bidrag till mat, logi eller hemresa.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

0926-74 000 växel

Telefontid:
Helgfria vardagar, klockan 9.00-10.00