Anslagstavla

På anslagstavlan anslås bland annat kungörelser och justerade protokoll från nämnder, utskott och styrelser.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten att följa, antingen direkt på plats eller online.

Sammanträdena hålls i Överkalix Sessionssalen i Överkalix kommunhus förvaltningsbyggnaden Storgatan 17.

Eftersom det är direktsändning kan du inte se länkar till sammanträden i förväg, länken läggs upp först när det aktuella mötet börjar. Däremot finns länken kvar att se på i efterhand, om du inte har tid under själva mötet.

Du kan också se tidigare sammanträden. 

Innan kommunfullmäktige sammanträder ska datum, tid och plats för sammanträdet, samt ärendelistan, kungöras på vår anslagstavla. Kungörelsen tas bort när sammanträdet är över.

När är nästa sammanträde?

Under 2024 sammanträder kommunfullmäktige följande dagar:

  • Måndag 26 februari
  • Måndag 29 april
  • Måndag 17 juni 
  • Måndag 21 oktober
  • Måndag 2 december

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar alltid klockan 14.00.

Protokoll

När kommunens protokoll är justerade blir de allmänna handlingar och oftast offentliga. Protokollen publiceras utifrån kraven på sekretess och dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa protokoll, eller delar av protokoll, skyddas av sekretesslagen och läggs därför inte ut på hemsidan.

Samtliga publicerade protokoll hittar du här:

Diarium

Kommunen ska se till att handlingar bevaras, hålls ordnade och vårdas, så att rätten att ta del av allmänna handlingar upprätthålls.

Därför upprättas ett register, diarium, över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Kontakta kommunen om du vill ta del av handlingar som finns i diariet.

Kontakta oss

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Sammanträdesschema

Tyck till om Vattentjänstplan 2024-2028

Nu pågår arbetet med att ta fram en vattentjänstplan för Överkalix kommun.

Förslaget till en vattentjänstplan kommer att ställas ut från den 15 februari fram till och med den 14 mars 2024. Detta förslag har tagits fram av Vatten & Miljökonsulterna i Norr AB i samarbete med Överkalix kommun. Förslaget finns att läsa på kommunens anslagstavla samt i kommunhusets reception.

Vattentjänstplanen är en del av kommunens översiktliga planering och redogör för vilka åtgärder som behöver vidtas för att klara hälso- och miljökraven på både dricks- och avloppsvatten. Den talar också om vad som behövs för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid skyfall.

En vattentjänstplan syftar till att boende som berörs, beslutsfattare och myndigheter tidigt ska få information om kommunens planering gällande utveckling av VA-verksamhet i kommunen.

Vattentjänstplanen kompletterar kommunens VA-plan

En strategisk VA-plan för områden som försörjs med kommunalt vatten och avlopp i Överkalix kommun upprättades under 2021 i syfte att uppnå en långsiktig och hållbar VA-försörjning avseende dricksvatten, spillvatten och dagvatten. VA-planen ger en heltäckande bild över VA-frågorna för områden som har kommunalt vatten och avlopp. Den underlättar därmed det dagliga VA-arbetet avseende planering, prioritering och budgetering.

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412) reglerar förhållanden mellan kommunen, huvudmannen för vattentjänsten och konsumenten. En förändring av lagen trädde i kraft 1 januari 2023 vilket bland annat innebär att det ställs krav på kommuner att ta fram en vattentjänstplan.

Lämna synpunkter på Vattentjänstplanen

Synpunkter på förslag till Vattentjänstplan 2024-2028 ska lämnas skriftligt senast den 14mars 2024. Detta görs enklast via epost till: kommun@overkalix.se.