Modersmålsundervisning

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Vad är ett modersmål?

Med modersmål menar man ofta det språk barnet lärt sig först och/eller det språk som man kommunicerar på i hemmet. Det är möjligt att ett barn har flera förstaspråk och är så kallad flerspråkig.

Vad är modersmålsundervisning?

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. En elev som har en eller fler vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska ska erbjudasundervisning i sitt modersmål om:

• språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
• eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Ett barn som är adopterat och som har grundläggande kunskaper i sitt modersmål har också rätt att delta i modersmålsundervisning. Det gäller oavsett om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Nationella minoritetsspråk

Om en elev tillhör en av Sveriges nationella minoriteter ska eleven erbjudas modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddish.

Källor:
Grundskola och motsvarande skolformer: 10 kapitlet 7 §, 11 kapitlet 10 §, 12 kapitlet 7 § och 13 kapitlet 7 § skollagen. 5 kapitlet 7 § skolförordningen.
Gymnasie- och gymnasiesärskolan: 15 kapitlet 19 § och 18 kapitlet 19 § skollagen samt 4 kapitlet 15 § gymnasieförordningen. 

Mer information om modersmålsundervisning finns att läsa på Skolverkets webbsida