Projekt

Kommun och politik projekt

Mål: I utvecklingsprocessen för en ort finns det en faktor som väger tyngre än alla andra – de mänskliga behoven. Syftet med förstudien är att ändra synen på inlandskommunen, skapa ett nytt varumärke.

Syftet med förstudien är att identifiera aktuella målgrupper, ett lösningskoncept med förändringsinsatser baserat på beteendemönster, behov samt drivkrafter hos målgrupperna, samt förändra synen på inlandskommunen, bygga ett nytt aktuellt varumärke.

De framtagna insatserna ska skapa en attraktiv plats att bo på, för de som brukar och använder platsen. Det ska skapa en levande kommun som lockar till inflyttning för de målgrupper som tas fram i förstudien.

Genom att kartlägga behoven hos användarna (medborgarna och intressenterna) kan vi skapa miljöer som människan faktiskt vill använda, leva och verka i.

För att göra det måste vi i ett tidigt skede bjuda in intressenterna i utvecklingsprocessen. 

Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden

Move on Up – ett samverkansprojekt som ska stärkta lokala strukturer och metoder för att bidra till att attrahera den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar kopplat till samhällsomvandlingen och den gröna omställningen i regionen.

Genom att stärkta lokala strukturer och metoder vill kommunerna; Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Överkalix bidra till att attrahera den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar till den del av regionen kommunerna verkar. Genom etablerad samverkan ska arbetet stärka tillväxten både lokalt och regionalt, samt öka attraktionskraften och servicen som dessa kommuner erbjuder. Målet är att ta fram och etablera en hållbar, långsiktig och inkluderande metod och ett arbetssätt för mottagande av inflyttare i de deltagande kommunerna.

Projektet har som avsikt att identifiera metoder och arbetssätt att lära av, testa samt göra anpassningar till de egna förutsättningarna samt etablera, anpassa och bygga kapacitet i de egna organisationerna som på sikt kommer arbeta med aktuella metoder och arbetssätt utifrån ett integrerat perspektiv och praktik för tillgänglighet, jämställdhet och mångfald.

Genom projektet vill man synliggöra behovet av samt former för samverkan mellan aktuella kommuner för resursmaximering och implementering där målet att på sikt är att även sprida lärdomar om metodarbetet lokalt, regionalt och nationellt.

"Move On Up" är en satsning för att förbättra infrastrukturen för inflyttning och är även ett viktigt steg mot att skapa ett mer inkluderande och välkomnande samhälle inom region Norrbotten. I takt med att projektet fortskrider kommer det att bidra till att stärka Norrbottens status som en öppen och dynamisk region som aktivt arbetar för att inkludera alla dess invånare.

Projektet startar i september 2023 och löper på under 3 år och finansieras av Svenska ESF-rådet samt region Norrbotten

Syfte

Att kunna erbjuda olika typer av aktiviteter dagtid riktat mot både medborgare och besökare under Dansbandsveckan. Genom att arrangera dagaktiviteter under perioden tror vi att vi kan locka besökare som inte dansar men som vill besöka Överkalix på grund av alla aktiviteter som erbjuds.

Via dagaktiviteterna och underhållning dagtid ökar vi möjligheten att nå ut till fler målgrupper som då kan välja att följa med och uppleva Norrbotten och njuta av natur och djur och alla de dagaktiviteter som erbjuds.

Helheltsupplevelse

Det blir ett sätt att marknadsföra Överkalix och även till viss del Norrbotten i sin helhet. Vi ser även att detta evenemang på flera sätt kommer att påverka regionen Norrbotten positivt. Det kommer besökare från hela Sverige, även södra och mellersta Sverige men även från östra Finland och Nord Norge för att delta på Dansbansveckan och för att ta del av de dagaktiviteter som erbjuds.

Dagaktiviteterna är ytterst viktiga för att skapa en helhetsupplevelse för de som besöker oss och även för att skapa ett intresse för Överkalix och Norrbotten som kanske resulterar i att man vill besöka flera platser och kommuner i Norrbotten och att man stannar kvar några extra dagar för att hinna se så mycket som möjligt.

Finansiers av Överkalix kommun, Leader Polaris och Europeiska socialfonden

Sara Söderberg

Kultur och fritid

0926-585063 Skicka e-post
bilden visar Länsstyrelsen Norrbottens logotyp
bilden visar region norrbottens logotyp mörkblå text
bilden visar logotypen för lona-lokala naturvårdssatsningen röd prick på grön profil av Sverige
bilden visar sparbanken Nords logotyp
bilden visar leader polaris logotyp
bilden visar logotyp för eus socialfond blå bakgrund med gula stjärnor
Leader Polaris logotyp med grön text och bild på vit bakgrund

Näringslivskontorets projekt

Mål: Förstudien ska förankra och ta fram beslutsunderlag, titta på nya utvecklingsidéer och arbetsmetoder till hur ett Regionalt Skogscentrum i Överkalix kan etableras på sikt.

Målgrupp: Privata familjeskogsbruk, lokala och regionala skogsentreprenörer och skogsbolag.

Finansiärer: Överkalix kommun, Region Norrbotten och Tillväxtverket 

Mål: Näringslivskontoret behöver mer och konkret kunskap om företagens behov inför den gröna omställningen i Norrbotten. Det gäller bland annat företagens behovet av kompetensförsörjning (rekrytering, kompetensutveckling av befintlig personal), investeringar, differentiering, utveckling och information från kommunen.

Målgrupp: Företagen i Överkalix.

Finansiärer: Överkalix kommun och Region Norrbotten 

Mål: Att utreda förutsättningarna och intresset för att öppna, driva och utveckla ett
lokalt Servicekontor för småföretag, föreningar och byaföreningar som verkar i
Överkalix kommun. Projektet har resulterat i en genomförandeansökan vars mål är att
etablera servicen till småföretag, föreningar och byaföreningar.

Målgrupp: Småföretag, föreningar och byaföreningar.

Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Skapa förutsättningar för att göra leden mellan Överkalix-Gällivare permanent
för ledturism och evenemang, samt skapa ett attraktivt och hållbart varumärke inom
vinterturism dit besökaren väljer att åka och att återkomma till.
Målgrupp: Invånare, turister, besökare.
Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden
Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Att marknadsföra kommunen som näringslivskommun

Målgrupp: Företag och företagare verksamma utanför Överkalix

Finansiärer: Överkalix kommun, Tillväxtverket

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Att personer ska starta företag.

Målgrupp: Personer intresserade av att starta företag och nygamla/relativt nya företagare.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Almi, Isolamin AB och ICA Supermarket Överkalix.

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se och Ann-Helen Johansson, NyföretagarCentrum Nord, 070-282 03 60, ann-helen@nyforetagarcentrum.se

Mål: Bilda och leda företagsgrupp med företagare i Överkalix. Stärka samverkan mellan företagare och Näringslivskontoret. Öka företagarnas möjlighet att påverka kommunens näringslivsservicen.

Målgrupp: Relativt unga företagare i Överkalix.

Finansiärer: Överkalix kommun, Tillväxtverket

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Öka möjligheten att åstadkomma hållbara företagsetableringar i Överkalix och vara en väg in mot flera instanser.

Målgrupp: Kommunförvaltning, lokala och regionala aktörer som kan främja företagsetableringar.

Finansiärer: Överkalix kommun, Tillväxtverket

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Kontakt

Bosse Häggroth

Näringslivsstrateg

070-115 33 56 0926-740 26

Besöksadress:
Storgatan 17, Överkalix

Postadress:
Överkalix kommun
956 81 Överkalix

Avslutade projekt

Mål: Överkalix kommun i samverkan med Nolia AB och andra lokala och regionala
samverkanspartners arrangera Mittpunkt Skog med Skogsmässa (utställningar) och
Skogsforum (konferenser, utbildningar, workshops och seminarier).
Målgrupp: Familjeskogsbruk, skogsnäringen, allmänhet.
Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden
Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Bygga och driva digitalt skyltfönster/hemsida som ska presentera och
marknadsföra lokal handel och serviceföretag och stärka samverkan mellan
kommunen och nämnda företag.
Målgrupp: Lokal handel och serviceföretag
Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket, Sparbanken Nord
Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Ta fram en turistisk plan, samverkansplattform, plan för kompetensförsörjning, ny hemsida (visitoverkalix.se) och plan för strategisk marknadsförning.

Målgrupp: Företag inom besöksnäringen.

Finansiärer: Överkalix kommun - Tillväxtverket, Länsstyrelsen Norrbotten

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Turistisk plan 2022-2026, Handlingsplan turism Överkalix 2022-2026 och Plan för strategisk marknadsföring Visit Överkalix finns bifogat under Dokument Turistprojekt Överkalix

Mål: Att höja kompetensnivån bland deltagarna som ett led i att stärka kommunens och företagens tillväxtpotential och attraktionskraft.

Målgrupp: Anställda i Överkalix kommun och i privata företag.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket, Region Norrbotten, Europeiska Socialfonden (ESF).

Kontaktperson: Sara Söderberg, 072-142 18 05, sara.soderberg@overkalix.se

Mål: Att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Målgrupp: Anställda i Överkalix kommunorganisation.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket.

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Att undersöka byarnas behov av stöd och deras behov av kommersiell och offentlig service, samt undersöka kommersiella aktörers (besöksnäring, restauranger, dagligvaru- och detaljhandel) behov av stöd och möjlighet att erbjuda service.

Målgrupp: Invånare i byar utanför tätorten Bränna. Dagligvaru- och detaljhandel, besöksnäring och restauranger,

Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontaktperson: Anna Widén, 0926- 740 70, anna.widen@overkalix.se

Mål: Att slyröja längs med Strandpromenaden, mellan Hansavan och Värmeverket, och mellan Älvens förskola och Poxkroken, samt i skogen mellan båt-/badplats och bostadshusen vid Poxkroken.

Målgrupp: Invånare i Överkalix kommun och besökare.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket.

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Förbättra förutsättningarna för ortens företag att bedriva sina verksamheter. Få invånare och företag i Överkalix att i så hög grad som möjligt handla lokalt, både varor och tjänster. Utveckla en lokal service som främjar ortens företag, både deras verksamhet och utveckling.

Målgrupp: Handeln, övriga företag, invånare och föreningar.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Att förbättra rekrytering av personal till kommunen och till privata företag.

Målgrupp: Personer boendes utanför Överkalix kommun.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket

Kontaktperson: Anna Widén, 0926- 740 70, anna.widen@overkalix.se

Mål: Att bygga och driva Överkalix företagssupport covid-19 som ska ge företagen tillgång till information om stöd till företag som påverkats negativt av covid-19.

Målgrupp: Företag som påverkats negativt av covid-19.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Successivt förbättra och modernisera servicen till och stärka samverkan med byarna, öka deras kunskap om digitalisering och dess möjligheter. Parallellt utveckla och förbättra kommersiell service till byarna.

Målgrupp: Byarna (invånare, företag, föreningar) och vissa företag inom kommersiell service.

Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontaktperson: Anna Widén, 0926- 740 70, anna.widen@overkalix.se

Mål: Att förbättra rekrytering av personal till kommunen och till privata företag.

Målgrupp: Personer boendes utanför Överkalix kommun.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket

Kontaktperson: Anna Widén, 0926- 740 70, anna.widen@overkalix.se

Mål: Att öka tillgängligheten till Strandpromenaden och Grelsbylederna, vid Strandpromenaden bygga utegym och placera ut bänkar och bord och ta fram mallar för lokalt utvecklingsarbete.

Målgrupp: Invånare i Överkalix kommun och besökare.

Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Att bygga gång och cykelväg (Strandpromenaden) längs med Kalix älv och förbättra del av naturled på Grelsbyberget, båda invid Bränna tätort.

Målgrupp: Invånare i Överkalix kommun och besökare.

Finansiärer: Överkalix kommun, Länsstyrelsen Norrbotten – Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se