Projekt

Pågående projekt

Syfte

I utvecklingsprocessen för en ort finns det en faktor som väger tyngre än alla andra – de mänskliga behoven. Syftet med förstudien är att ändra synen på inlandskommunen, skapa ett nytt varumärke.

Syftet med förstudien är att identifiera aktuella målgrupper, ett lösningskoncept med förändringsinsatser baserat på beteendemönster, behov samt drivkrafter hos målgrupperna, samt förändra synen på inlandskommunen, bygga ett nytt aktuellt varumärke.

Mål

De framtagna insatserna ska skapa en attraktiv plats att bo på, för de som brukar och använder platsen. Det ska skapa en levande kommun som lockar till inflyttning för de målgrupper som tas fram i förstudien.

Genom att kartlägga behoven hos användarna (medborgarna och intressenterna) kan vi skapa miljöer som människan faktiskt vill använda, leva och verka i.

För att göra det måste vi i ett tidigt skede bjuda in intressenterna i utvecklingsprocessen. 

Finansiärer

Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden.

Syfte

"Move On Up" är ett samverkansprojekt, mellan kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Överkalix, som ska stärkta lokala strukturer och metoder. Detta för att bidra till att attrahera den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar, kopplat till samhällsomvandlingen och den gröna omställningen i regionen.

Genom att stärkta lokala strukturer och metoder vill kommunerna bidra till att attrahera den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar, till den del av regionen där kommunerna verkar. Genom etablerad samverkan ska arbetet stärka tillväxten både lokalt och regionalt, samt öka attraktionskraften och servicen som dessa kommuner erbjuder. Målet är att ta fram och etablera en hållbar, långsiktig och inkluderande metod, och ett arbetssätt för mottagande av inflyttare i de deltagande kommunerna.

Projektet har för avsikt att identifiera metoder och arbetssätt att lära av, testa samt göra anpassningar till de egna förutsättningarna, samt etablera, anpassa och bygga kapacitet i de egna organisationerna. Dessa kommer att på sikt arbeta med aktuella metoder och arbetssätt utifrån ett integrerat perspektiv och praktik för tillgänglighet, jämställdhet och mångfald.

Genom projektet vill man synliggöra behovet av, samt bilda former för, samverkan mellan aktuella kommuner för resursmaximering och implementering, där målet är att på sikt även sprida lärdomar om metodarbetet både lokalt, regionalt och nationellt.

Mål

"Move On Up" är en satsning för att förbättra infrastrukturen för inflyttning, och är även ett viktigt steg mot att skapa ett mer inkluderande och välkomnande samhälle, inom region Norrbotten. I takt med att projektet fortskrider, kommer det att bidra till att stärka Norrbottens status som en öppen och dynamisk region, som aktivt arbetar för att inkludera alla dess invånare.

Finansiering

Projektet startar i september 2023 och löper på under 3 år. Det finansieras av Svenska ESF-rådet samt region Norrbotten.

The Frugal City

The Frugal City (Den enkla staden) hittar sätt att organisera stadsdelar, urbana tekniska system eller byggnader, där en ömsesidig påverkan baseras på två distinkta tvärgående tillvägagångssätt.

Att agera på egen hand räcker inte. En bra väg framåt för att öka den kollektiva nyttan är genom samarbete mellan förtroendevalda, företagare och medborgare. FEEL kommer att testa och utveckla tillräcklighets- och
samarbetsmetoder i åtta europeiska städer och regioner, Överkalix är en av dem. )

FEEL är ett EU Interregprojekt med deltagare från kommuner, energikontor och Regioner i Rumänien, Irland, Danmark, Frankrike, Polen, Italien, Sverige och Spanien.

Överkalix kommun & Energikontor Norr

Mitt i Norrbottens län ligger Överkalix kommun, som har en yta på 2792 Km2. Befolkningen är cirka 3200 personer, belägen 100 km från centralorten Luleå och 1000 km från huvudstaden Stockholm.

Energikontor Norr är energikontoret i Norrbottens län, lokaliserat i Luleå, som ägs av Överkalix kommun, Region Norrbotten, samt alla länets kommuner. Överkalix kommun kommer att arbeta med tillräcklighet, Low-tech och samarbete i kommunens energiplan.

Kompetens

Överkalix kommun har aktivt utvecklat sin kapacitet att bedriva klimat- och energiarbete, och vill nu börja titta på beteendeförändringar. Detta för att nå en större koldioxidreducering genom sitt arbete och intensifiera andra relaterade EU projekt (ERUF Stratus). Vi vill ta lärandet från Stratus vidare, dela och bygga upp det genom FEEL.

Erfarenhet

Vi har aktivt samarbetat med olika sektorer för att främja klimatarbetet. Vi har gjort en  växthusgasutsläppanalys, i projektet Stratus för scope 1,2 och 3, som är ett utgångsläge för vårt
framtida arbete. Vi är med i ett projekt som heter Nära Vård, för att stötta sjukvården i glesbygden med olika digitala verktyg för att minska resandet. Kommunen har också ett pågående arbete med energieffektivisering och för klimatanpassning. För att nå energi- och klimatmål har Överkalix kommun även arbetat med elektrifieringen och elfordon i Stratusprojektet.

Överkalix Pride 2023-2025 är en underhållande och utbildande insats som genomförs av Överkalix kommun med hjälp av RFSL Luleå och norra Norrbottens län.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa ett mer inkluderande samhälle där alla kan vara den de är och älska de den vill. Projektet ska visa att hbtqia+ personer finns i hela Norrbotten och att Överkalix är en kommun som är öppen för alla. Målet med projektet är att genomföra både underhållande och utbildande aktiviteter och event, så som Prideparader, Pridefestivaler, volontärträffar och särskilda utbildningsinsatser. Projektet består i Förarbete, planering och uppföljning:

 

-Genomföra en Prideparad i samband med sommarmarknaden

-Genomföra två utbildningsträffar för volontärer

-Genomföra en Pridefestival

-Genomföra en särskild utbildningsinsats för någon del av kommunen

Metod

Genom ett normkritiskt arbete kommer vi på lång sikt skapa ett bättre samhälle för alla. Vi tror att trygga mötesplatser och Pridefestivaler skapar bättre levnadsvillkor. Genom att synliggöra hbtqia+personer samt utbilda och underhålla människor under Överkalix Pride tror vi att synen på hbtqia+personer förändras och leder till ett mer jämställt och mångfacetterat samhälle där alla människor har möjlighet att leva på lika villkor

Finansiering

Projektet finansieras av Strategiska planen 2023-2027, Leader Polaris, Sparbanken Nord och Överkalix kommun

Agenda 2030

Överkalix kommun stävar efter att vara ett öppet och inkluderande samhälle, där människor vill leva, arbeta och bo. Kommunen eftersträvar även att följa Agenda 2030 handlingsplan för människor och planetens välstånd. En ökad kunskap och information inom området främjar uppnåendet av mål 3: God hälsa och välbefinnande samt mål: 5 Jämställdhet.

Projektet Företags- & Föreningsstödjare i Överkalix – har beviljats 1 971 582 kr i stöd från Leader Polaris. Projektet ska pågå i tre år och då hjälpa enskilda företagare, främst småföretagare, och byaföreningar och intresseföreningar att söka investerings- och/eller projektstöd.

Projektet kommer att ge företag och föreningar goda möjligheter att utvecklas och växa och göra Överkalix kommun ännu mer attraktivt för att bo, flytta till och driva företag i.

Nu ska kommunen söka en konsult som kan leda och genomföra projektet. Projektet ska bidra till att de lokala aktörerna i högra grad än idag söker stöd som kan utveckla deras verksamheter och platserna de lever på.

I framtiden kan detta ge en ökad tillväxt av och bland företag med fler investeringar och nya jobb, inte minst bland kvinnliga företagare. I byarna vill vi se fler unga personer, under 30 år, engagera sig och bli kvar i föreningsarbetet. Vi vill se reell utveckling av byarnas attraktivitet  med service, mötesplatser, upprustning av byastugor, leder, gång och cykelvägar, lekplatser med mera.

Det treåriga projketet kommer att pågå 2024-26 och finansieras av Leader Polaris och Överkalix kommun.

 

Överkalix kommun har beviljat LONA-medel från Länsstyrelsens i Norrbotten på 610 515 kronor för att utreda förutsättningarna för att restaurera våtmarker i hela Överkalix kommun med undantag för de tre sedan tidigare utredda våtmarkerna i Lomträsk, Lavasjärv och Grundträsket. De beviljade projektmedlen ska täcka kostnaderna med 90 procent och övriga 10 procent står Överkalix kommun för. Resultatet blir dokumentation av relevantaförutsättningar och nyttan med restaurering samt förslag på fysiskaåtgärder.

Projektet syftar till Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmark. Projektet bidrar därmed till attfrämst uppfylla miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Bildande av våtmarker minskar koloxidutsläppen och gynnar miljön. Samtidigt får berörda byar möjligheter att utveckla attraktiva friluftsområden. Kommunen får ett mycket värdefullt underlag till arbetet med kommunens nya översiktsplan.

Näringslivskontorets projekt

Mål: Att personer ska starta företag.

Målgrupp: Personer intresserade av att starta företag och nygamla/relativt nya företagare.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Almi, Isolamin AB och ICA Supermarket Överkalix.

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se och Ann-Helen Johansson, NyföretagarCentrum Nord, 070-282 03 60, ann-helen@nyforetagarcentrum.se

Mål: Med stöd av Överkalix kommun och med finansiering av Europeiska Socialfonden Övre Norrland och Region Norrbotten, ska företag i Överkalix genomföra en strategisk satsning på kompetensförsörjning. Projektet ska genomföra aktiviteter som stärker anställdas kompetens och företagens kompetensförsörjning. Projektet pågår år 2024-2025.

Målgrupp: Företagens anställda

Finansiärer: Europeiska Socialfonden Övre Norrland och Region Norrbotten.

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Överkalix kommun ska etablera en ny företags- och föreningsservice som ska stödja företag och föreningar i Överkalix att söka stöd till investeringar och verksamhetsutveckling. Projektet pågår år 2024-2026

Målgrupp: Företag och föreningar i Överkalix kommun

Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris, Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Kontakt

Bosse Häggroth

Näringslivsstrateg

070-115 33 56 0926-740 26

Besöksadress:
Storgatan 17, Överkalix

Postadress:
Överkalix kommun
956 81 Överkalix

Avslutade projekt

Mål: Överkalix kommun i samverkan med Nolia AB och andra lokala och regionala
samverkanspartners arrangera Mittpunkt Skog med Skogsmässa (utställningar) och
Skogsforum (konferenser, utbildningar, workshops och seminarier).
Målgrupp: Familjeskogsbruk, skogsnäringen, allmänhet.
Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden
Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Bygga och driva digitalt skyltfönster/hemsida som ska presentera och
marknadsföra lokal handel och serviceföretag och stärka samverkan mellan
kommunen och nämnda företag.
Målgrupp: Lokal handel och serviceföretag
Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket, Sparbanken Nord
Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Ta fram en turistisk plan, samverkansplattform, plan för kompetensförsörjning, ny hemsida (visitoverkalix.se) och plan för strategisk marknadsförning.

Målgrupp: Företag inom besöksnäringen.

Finansiärer: Överkalix kommun - Tillväxtverket, Länsstyrelsen Norrbotten

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Turistisk plan 2022-2026, Handlingsplan turism Överkalix 2022-2026 och Plan för strategisk marknadsföring Visit Överkalix finns bifogat under Dokument Turistprojekt Överkalix

Mål: Att höja kompetensnivån bland deltagarna som ett led i att stärka kommunens och företagens tillväxtpotential och attraktionskraft.

Målgrupp: Anställda i Överkalix kommun och i privata företag.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket, Region Norrbotten, Europeiska Socialfonden (ESF).

Kontaktperson: Sara Söderberg, 072-142 18 05, sara.soderberg@overkalix.se

Mål: Att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Målgrupp: Anställda i Överkalix kommunorganisation.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket.

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Att undersöka byarnas behov av stöd och deras behov av kommersiell och offentlig service, samt undersöka kommersiella aktörers (besöksnäring, restauranger, dagligvaru- och detaljhandel) behov av stöd och möjlighet att erbjuda service.

Målgrupp: Invånare i byar utanför tätorten Bränna. Dagligvaru- och detaljhandel, besöksnäring och restauranger,

Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontaktperson: Anna Widén, 0926- 740 70, anna.widen@overkalix.se

Mål: Att slyröja längs med Strandpromenaden, mellan Hansavan och Värmeverket, och mellan Älvens förskola och Poxkroken, samt i skogen mellan båt-/badplats och bostadshusen vid Poxkroken.

Målgrupp: Invånare i Överkalix kommun och besökare.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket.

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Förbättra förutsättningarna för ortens företag att bedriva sina verksamheter. Få invånare och företag i Överkalix att i så hög grad som möjligt handla lokalt, både varor och tjänster. Utveckla en lokal service som främjar ortens företag, både deras verksamhet och utveckling.

Målgrupp: Handeln, övriga företag, invånare och föreningar.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Att förbättra rekrytering av personal till kommunen och till privata företag.

Målgrupp: Personer boendes utanför Överkalix kommun.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket

Kontaktperson: Anna Widén, 0926- 740 70, anna.widen@overkalix.se

Mål: Att bygga och driva Överkalix företagssupport covid-19 som ska ge företagen tillgång till information om stöd till företag som påverkats negativt av covid-19.

Målgrupp: Företag som påverkats negativt av covid-19.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Successivt förbättra och modernisera servicen till och stärka samverkan med byarna, öka deras kunskap om digitalisering och dess möjligheter. Parallellt utveckla och förbättra kommersiell service till byarna.

Målgrupp: Byarna (invånare, företag, föreningar) och vissa företag inom kommersiell service.

Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontaktperson: Anna Widén, 0926- 740 70, anna.widen@overkalix.se

Mål: Att förbättra rekrytering av personal till kommunen och till privata företag.

Målgrupp: Personer boendes utanför Överkalix kommun.

Finansiärer: Överkalix kommun – Tillväxtverket

Kontaktperson: Anna Widén, 0926- 740 70, anna.widen@overkalix.se

Mål: Att öka tillgängligheten till Strandpromenaden och Grelsbylederna, vid Strandpromenaden bygga utegym och placera ut bänkar och bord och ta fram mallar för lokalt utvecklingsarbete.

Målgrupp: Invånare i Överkalix kommun och besökare.

Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Att bygga gång och cykelväg (Strandpromenaden) längs med Kalix älv och förbättra del av naturled på Grelsbyberget, båda invid Bränna tätort.

Målgrupp: Invånare i Överkalix kommun och besökare.

Finansiärer: Överkalix kommun, Länsstyrelsen Norrbotten – Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Syfte

Att kunna erbjuda olika typer av aktiviteter dagtid, riktade mot både medborgare och besökare under Dansbandsveckan. Genom att arrangera dagaktiviteter under perioden tror vi att vi kan locka besökare som inte dansar, men som vill besöka Överkalix på grund av alla aktiviteter som erbjuds.

Via dagaktiviteterna och underhållning dagtid ökar vi möjligheten att nå ut till fler målgrupper, som då kan välja att följa med och uppleva Norrbotten, och njuta av natur och djur och alla de dagaktiviteter som erbjuds.

Helhetsupplevelse

Det blir ett sätt att marknadsföra Överkalix, och även till viss del Norrbotten, i sin helhet. Vi ser även att detta evenemang på flera sätt kommer att påverka regionen Norrbotten positivt. Det kommer besökare från hela Sverige, även södra och mellersta Sverige, men även från östra Finland och Nordnorge, för att delta på Dansbansveckan och för att ta del av de dagaktiviteter som erbjuds.

Dagaktiviteterna är ytterst viktiga för att skapa en helhetsupplevelse för de som besöker oss, och även för att skapa ett intresse för Överkalix och Norrbotten, som kanske resulterar i att man vill besöka flera platser och kommuner i Norrbotten, och att man stannar kvar några extra dagar för att hinna se så mycket som möjligt.

Resultatet

var verkligen positivt. Alla aktiviteter fick besökare och det var besökare från hela Sverige, enda ner ifrån Kalmar och även från Finland och Norge. Bara positiva reaktioner och glads miner under dagarna. Många kom fram till projektledaren och tackade för ett fantastiskt arrangemang.

Antal aktiviteter blev 25 då vi fick några avhopp. Hur många personer som besökte Överkalix under Dansbandsveckan på grund av de dagliga aktiviteterna vinns det inget svar på, då alla aktiviteter var gratis. Vi vet att de kom 1200 personer för att dansa och enligt historik från andra dansbandsveckor så brukar de komma ungefär lika många medföljare.

Mål: Förstudien ska förankra och ta fram beslutsunderlag, titta på nya utvecklingsidéer och arbetsmetoder till hur ett Regionalt Skogscentrum i Överkalix kan etableras på sikt.

Målgrupp: Privata familjeskogsbruk, lokala och regionala skogsentreprenörer och skogsbolag.

Finansiärer: Överkalix kommun, Region Norrbotten och Tillväxtverket 

Mål: Näringslivskontoret behöver mer och konkret kunskap om företagens behov inför den gröna omställningen i Norrbotten. Det gäller bland annat företagens behovet av kompetensförsörjning (rekrytering, kompetensutveckling av befintlig personal), investeringar, differentiering, utveckling och information från kommunen.

Målgrupp: Företagen i Överkalix.

Finansiärer: Överkalix kommun och Region Norrbotten 

Mål: Att utreda förutsättningarna och intresset för att öppna, driva och utveckla ett
lokalt Servicekontor för småföretag, föreningar och byaföreningar som verkar i
Överkalix kommun. Projektet har resulterat i en genomförandeansökan vars mål är att
etablera servicen till småföretag, föreningar och byaföreningar.

Målgrupp: Småföretag, föreningar och byaföreningar.

Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Skapa förutsättningar för att göra leden mellan Överkalix-Gällivare permanent
för ledturism och evenemang, samt skapa ett attraktivt och hållbart varumärke inom
vinterturism dit besökaren väljer att åka och att återkomma till.
Målgrupp: Invånare, turister, besökare.
Finansiärer: Överkalix kommun, Leader Polaris – Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling, Europa investerar i landsbygdsområden
Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Att marknadsföra kommunen som näringslivskommun

Målgrupp: Företag och företagare verksamma utanför Överkalix

Finansiärer: Överkalix kommun, Tillväxtverket

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Bilda och leda företagsgrupp med företagare i Överkalix. Stärka samverkan mellan företagare och Näringslivskontoret. Öka företagarnas möjlighet att påverka kommunens näringslivsservicen.

Målgrupp: Relativt unga företagare i Överkalix.

Finansiärer: Överkalix kommun, Tillväxtverket

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Mål: Öka möjligheten att åstadkomma hållbara företagsetableringar i Överkalix och vara en väg in mot flera instanser.

Målgrupp: Kommunförvaltning, lokala och regionala aktörer som kan främja företagsetableringar.

Finansiärer: Överkalix kommun, Tillväxtverket

Kontaktperson: Bo Häggroth, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se