Försäljning av folköl

Innan man börjar sälja eller servera folköl måste man anmäla det hos den kommun där försäljning respektive servering ska ske. Det är den som bedriver verksamheten som är skyldig att anmäla.

Folköl är en alkoholdryck som definieras i 1 kap. 8 § alkohollagen (2010:1622): alkoholhalten överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol.

Regler gällande försäljning och servering finns även de i alkohollagen. För att få servera eller sälja folköl måste man anmäla hanteringen till kommunen i förväg. 

För att få sälja folköl till konsument, så kallad detaljhandel, ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs. Butiken ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel och man ska också sälja matvaror där.

Även när det gäller servering av folköl ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun där verksamheten bedrivs. Den ska också vara lämplig för stadigvarande verksamhet med livsmedel och mat ska serveras samtidigt.

Den som har serveringstillstånd får även servera folköl, eftersom tillståndshavaren redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Både den som säljer och serverar folköl ska utöva en egenkontroll över verksamheten. För kontrollen ska ett egenkontrollprogram tas fram. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning respektive servering av folköl.

Egenkontrollprogrammet ska vara ett stöd för försäljningsstället och serveringsstället för att säkerställa att bestämmelserna i alkohollagen följs. Det blir en trygghet både för anställda och för ansvariga på företaget.  Ett egenkontrollprogram är också ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. En mall som kan användas finns under "Dokument"

Kommunen är tillsynsmyndighet med ansvar för att kontrollera att försäljning och servering inte bryter mot alkohollagens bestämmelser. Även polisen kan göra tillsyn enligt alkohollagen, polisens huvudsakliga uppgift är att ingripa för att förebygga eller utreda misstänkta brott.

Kommunens uppgift är i första hand att genomföra en löpande tillsyn. Kommunen kan besluta om en varning eller ett förbud mot att sälja folköl om man inte följer bestämmelserna i alkohollagen. Kommunen får också ta ut en tillsynsavgift av den som bedriver försäljning eller servering av folköl.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Erik Nilsson

Handläggare

0926-740 10