Räddningstjänst

Överkalix ska vara ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle. Du som vistas i Överkalix ska känna trygghet för ditt liv och din hälsa, miljö och egendom.

Räddningstjänst

Traditionellt sett har räddningstjänstens verksamhet till stor del koncentrerats på att skydda och rädda liv, egendom och miljö samt begränsa dess konsekvenser.

Förändringar i samhället medför också förändrade krav på räddningstjänsten. Vår främsta uppgift blir att skapa trygghet, för alla som befinner sig i Överkalix kommun.

Vårt ansvar är Överkalix geografiska område, men vi har ett fördjupat samarbete med Pajala och samverkar med övriga kommuner i länet, inom både det förebyggande och det skadeavhjälpande arbetet.

Uppdraget

 • Vi ska förbereda och genomföra räddningsuppdrag på ett effektivt sätt.
 • Vi ska genom förebyggande arbete förhindra och minimera olyckor i samhället.

Vår organisation

Bild av organisationsträd för räddningstjänsten Överkalix kommun.

Brandsäkerhet i hemmet

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död.

Kom ihåg att testa brandvarnare en gång i månaden. Du testar genom att trycka på knappen.

Med en brandfilt kan du släcka en brand i till exempel kläder, möbler eller på spisen. En brandfilt kan användas vid små bränder som med god marginal täcks av filtens storlek.

Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den, gärna nära eller i köket. Om du har flera våningar rekommenderar vi att du har en på varje våningsplan.

Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka mindre bränder. MSB rekommenderar att du har en pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt, då kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum.

Med en 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.

Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en effektiv släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek. Med pulver kan du även släcka bränder i elektrisk utrustning.

Varje år startar ungefär 780 bränder i kaminer runt om i Sverige. Det är 780 för många. Kontrollera din kamin, sota din skorsten och elda inte för hårt. Hjälp till att minska antalet bränder du också.

 • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
 • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt.
 • Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
 • Låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.
 • Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock.

Containers skyddsavstånd

Följande skyddsavstånd skall upprätthållas:

 • 2,5 m mellan byggnad och soptunnor eller andra mindre behållare med brännbart material.
 • 4 m mellan byggnad och enstaka avfallskärl på 600 liter av plast, avfallskärl av stål och andra brännbara föremål som är högst 1,5 m breda och höga.
 • 4 m mellan byggnad och en täckt obrännbar container som har lås eller likande som hindrar tillträde för obehöriga. Efter arbetsdagens slut ska containern låsas.
 • 6 m mellan byggnad och grupper av avfallskärl av plast, handmanövrerad vagn med emballage och andra brännbara föremål som är högst 4 m breda och höga.
 • 8 m mellan byggnad och avfallscontainrar, fristående soprum, friggebod, carport, husvagn, staplar med lastpallar och andra brännbara föremål som är högst 6 m breda och höga.

Tillfälliga övernattningar

Fastighetsägare/ brandskyddsansvarig för en fastighet eller lokal ansvarar för att hyresgästen eller arrangören känner till vilka regler som gäller och att de får nödvändig information om brandskyddet i lokalen.

Räddningstjänstens roll är inte att vara tillståndsgivande för tillfällig övernattning. Räddningstjänstens roll är att informera allmänheten och delge vad som kan anses vara ett skäligt brandskydd för denna typ av verksamhet.

Om räddningstjänsten anser att övernattning ej är lämpligt kan man med lagstöd stoppa/hindra tillfällig övernattning, med stöd av kapitel 2 § 2 i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), där man anser att en skälig nivå på brandskyddet inte uppfylls. 

Räddningstjänsterna i Norrbotten har därför tagit fram gemensamma riktlinjer för vad som anses vara en skälig nivå på brandskyddet vid tillfälliga övernattningar.

Riktlinjerna innehåller information om lokalernas brandskydd, ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäst, ordningsregler och information om genomförande av brandskyddskontroll.

Den tillfälliga övernattningen anmäls till räddningstjänsten senast tre vardagar innan övernattning ska ske.

Här kan du anmäla tillfällig övernattning via länken

E-tjänst Tillfällig övernattning