Hemtjänst

Det du kan beviljas hjälp med är; social samvaro, trygghetslarm, personlig omvårdnad, service samt avlösarservice.

Hemtjänst är en viktig tillgång för att underlätta den dagliga livsföringen i hemmet. För människor som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättningar har svårigheter att helt eller delvis sköta sitt hem och/eller personlig omvårdnad ska hemtjänst medverka till ökad trygghet och ökade möjligheter att bo kvar i sitt eget hem.

Om du av någon anledning inte klarar av att sköta de vardagliga sysslorna själv i hemmet och inte heller kan få hjälp med dessa på annat sätt kan du ansöka om hjälp. Ansökan gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Insatserna skall utformas på det sättet att du får möjlighet att stärka dina egna förmågor och öka dina möjligheter till ett så självständigt liv som möjligt. Utifrån din ansökan och samtalet under hembesöket beslutar sedan biståndshandläggaren om vilka insatser du kan beviljas enligt Socialtjänstlagen.

Hemtjänsten kan hjälpa dig med servicetjänster som till exempel

 • inköp och apoteksärenden
 • tvätt
 • städning
 • matdistribution (matlåda)
 • hemkörning av matlåda
 • social aktivitet som samvaro eller promenad. 

Du kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel

 • hjälp med på- och avklädning
 • tillsyn/info om trygghetskamera
 • hjälp med toalettbesök
 • dusch och annan hygien.

Insatserna av hemtjänst ska tillgodose fysiska, psykiska samt sociala behov och beviljas i de avseenden som den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Insatserna skall utformas på det sättet att du får möjlighet att stärka dina egna förmågor och öka dina möjligheter till ett så självständigt liv som möjligt. Utifrån din ansökan och samtalet under hembesöket beslutar sedan biståndshandläggaren om vilka insatser du kan beviljas enligt Socialtjänstlagen.

Det du kan beviljas hjälp med är exempelvis:

Trygghetslarm – för att känna trygghet och säkerhet i hemmet.

Med trygghetslarm når du personal dygnet runt. Trygghetslarmet är till för att kalla på hjälp vid akuta situationer som inte kan förutses.

Larmknappen bär du alltid med dig, antigen runt halsen eller handleden och larmknappen är vattentät.

För att personal ska kunna komma in till dig och hjälp om det händer något akut behöver de montera ett låstillbehör på din dörr.

Hur fungerar larmet?

När du trycker på larmknappen ringer trygghetstelefonen automatiskt upp till vår externa Larmcentral.

Larmcentralen ser att du larmar, vet vem du är och vart du bor. Du kan prata med personalen på Larmcentralen via trygghetslarmet utan att du ens behöver lyfta telefonluren. Du kan enkelt berätta hur det står till och vad du behöver hjälp med.

Larmcentralen ringer upp till någon anhörig som du angett som kontakt eller hemtjänstgruppen och meddelar att du har larmat och behöver hjälp.

Personlig omvårdnad

hjälp med t ex värma mat, personlig hygien, förflyttning, på/avklädning, dusch mm.

Service

Hjälp med t ex att städa (max 2 rum och kök), hjälp att tvätta, matdistribution, inköp/hjälp med beställning av varor mm. Ändamålsenligt städ/tvättmaterial ska tillhandahållas av den enskilde, vilket innebär dammsugare, mopp/hink, dammtrasor, skurduk, lämpligt rengöringsmedel, tvättmedel samt eventuellt sköljmedel.

Tillsynsbesök

Du som har biståndsbeslut om tillsyn nattetid kommer i första hand att erbjudas tillsyn genom trygghetskamera. Några av fördelarna, jämfört med fysisk tillsyn, är att din sömn inte blir störd av besök, utan du kan lugnt sova vidare medan tillsynen utförs. För många är det även viktigt ur ett integritetsperspektiv att inte behöva släppa in personer i sitt hem nattetid.

Vad är en trygghetskamera?
Trygghetskamera är en del av den välfärdstekniksatsning som Överkalix kommun gör. Trygghetskamera är en tjänst som vänder sig till dig med ett biståndsbeslut om nattillsyn, där en kamera installeras och används för att utföra tillsyn på distans.

Hur fungerar tillsyn via trygghetskamera?
Det är Överkalix kommun som innehar trygghetskameran och installerar den på lämplig plats i ditt hem tillsammans med eventuella tillbehör. Produkten är kostnadsfri, tillsynen debiteras enligt gällande taxa.  

Tillsynen utförs en kort stund och görs endast vid de tillfällen som du tillsammans med hemtjänsten kommit överens om. Tillsynen via kamera sköts av larmoperatörer. Larmoperatörerna kan se om du ligger i sängen eller inte. Skulle larmoperatörerna se något som ser onormalt ut, exempelvis att du ramlat vid sängen, åker hemtjänstpersonalen ut till dig.

Säkerhet och integritet
Trygghetskameran har bra mörkerseende, är liten och diskret. Allt sker i realtid vilket innebär att inga bilder eller ljud sparas. Kameran är endast påslagen de tillfällen som du kommit överens om med hemtjänsten. De som utför tillsynen har tystnadsplikt. Varje inloggning och tillsyn registreras.

Vad händer om kameran inte skulle fungera eller om jag inte syns i kameran?
Skulle tekniken inte fungera eller att du inte syns ersätts den digitala tillsynen med fysiskt besök av hemtjänstens personal.

Återlämning av trygghetskamera
Du eller en anhörig kontaktar Överkalix hemtjänst

För att förbättra servicen, tryggheten och säkerheten kommer du som har hjälp från hemtjänsten få ett nytt säkert låstillbehör monterat. Installatören tar bort cylinderringen. och sätter dit en ny cylinderring med ett tillbehör så hemtjänsten får ett eget nyckelhål. Den befintliga låscylindern och nycklar påverkas inte och du kan fortsätta använda din vanliga nyckel.

Låstillbehöret innebär ingen kostnad för dig eller din fastighetsägare. Det nya låstillbehöret gör ingen åverkan på din dörr. När dina hemtjänstinsatser avslutas ansvarar kommunen för att demontera låstillbehöret och återställa till den ursprungliga cylinderringen. Låssystemen är säkra, certifierade och godkända enligt gällande låsstandard och brandskyddsnorm. Produkterna möter högt ställda kvalitets- och miljökrav.  

Fördelar med låstillbehöret 

Vid larm kan personalen åka direkt hem till dig, vilket gör att du får hjälp snabbare. Det blir färre och kortare bilresor för personalen, vilket är positivt för miljön. Det går att se vem som öppnat din dörr med den digitala nyckeln, vilket ger dig en ökad trygghet. Det är endast behörig personal som kan öppna med den digitala nyckeln.

Du som har bifall matdistribution beställer dina matlådor via länkarna nedan. 

Beställning av matlådor sker senast fredagen två veckor innan den vecka som beställningen avser. Exempel: Beställning av mat till vecka 5 sker senast på fredag vecka 3. 

Beställningsformuläret fungerar väl via dator, surfplatta och telefon.

Hemtjänsten meny vecka 2, 9, 16, 23

Hemtjänsten meny vecka 3, 10, 17, 24 

Hemtjänsten meny vecka 4, 11, 18, 25

Hemtjänsten meny vecka 5, 12, 19 

Hemtjänsten meny vecka 6, 13, 20 

Hemtjänsten meny vecka 7, 14, 21

Hemtjänsten meny vecka 8, 15, 22

Fast omsorgskontakt är en person som arbetar i hemtjänsten och som är utsedd att ha ett särskilt ansvar för den som har hemtjänst. Du som har hemtjänstinsatser kommer få utsedd fast omsorgskontakt. Det är en personal inom hemtjänsten som har titeln undersköterska. Fast omsorgskontakt erbjuds till alla om det inte uppenbart obehövlig, exempelvis vid enbart serviceinsatser eller trygghetslarm. Dock är detta alltid en individuell bedömning i varje enskilt fall.

För dig som tackar nej till fastomsorgskontakt eller där det bedöms som obehövligt kommer få utsedd en kontaktpersonal. Kontaktpersonal är en person som arbetar inom hemtjänsten.

Samtal erbjuds tillsammans med fastomsorgskontakt/ kontaktpersonal inom 4 veckor från de insatsen startar. Tillsammans går ni igenom insatserna du är beviljad och hur du önskar insatserna ska utföras och målen med insatserna. De ni kommer överens om skrivs in i genomförandepl­­anen.

Kommunens målsättning är att du som har hemtjänst så långt som möjligt ska få besök av samma personal från personalgruppen. Om du får hjälp flera gånger samma dygn kommer du få träffa ett större antal personer. Trots detta så arbetar personalen på samma sätt, med utgångspunkt från din genomförandeplan som är upprättad tillsammans med dig. 

Ansökan

Hur ansöker jag?

För att få hjälp och stöd (bistånd) måste det först komma in en anmälan/ansökan till kommunens biståndshandläggare. En ansökan kan göras av den personen ansökan gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. 

Anmälan

En anmälan kan göras av någon anhörig eller vän i samråd med personen som behöver hjälp.

Anonym anmälan

Anmälan från enskild person kan göras anonymt och behandlas på samma sätt som övriga anmälningar. 
Om den som lämnar anmälan uppger sitt namn är han/hon dock inte längre anonym, och socialtjänsten kan då inte hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Det kan då prövas om sekretesskyddet enligt ovan är aktuellt, men någon garanti för anonymitet kan inte ges, eftersom frågan ytterst avgörs i domstol.

Utredning

När ansökan inkommer om bistånd ska biståndshandläggaren börja utreda din situation och dina behov. Syftet med utredningen är att samla in information om hjälpbehovet som gör det möjligt att fatta beslut utifrån din ansökan.

Biståndshandläggare gör oftast ett hembesök hemma hos dig för att ni tillsammans ska komma fram till en bra lösning just för dig. Det går bra att du har med dig någon närstående eller vän på detta hembesök.

Ibland kan det bli nödvändigt för biståndshandläggaren att få in intyg från t ex. sjukvården, arbetsterapeut som styrker att behov finns.

Under utredningen ska ansökan också prövas mot de krav som specificeras i Socialtjänstlagen:

 • Kan den enskilde själv tillgodose sina behov?
 • Kan den enskilde få sina behov tillgodosedda på annan sätt?

Om svaret på dessa två frågor besvaras nekandes kan den enskilde vara berättigad till bistånd.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan kan du som regel överklaga. Om du behöver hjälp med att överklaga, kontakta biståndshandläggaren i kommunen. 

Överkalix kommun har beslutat att Du som är:

 • 75 år eller äldre
 • har ett bristande nätverk
 • begränsningar att självständigt utföra aktiviteter
 • andra hemtjänstinsatser beviljade, gäller dock ej för de som enbart har trygghetslarm

har möjlighet att ansöka om insats social samvaro utan föregående behovsbedömning dvs förenklad biståndsbedömning enligt 4 kapitlet 2a § socialtjänstlagen.

Insats social samvaro utförs av hemtjänst och beviljas med åtta timmar per månad och innehållet utformar Du själv tillsammans med hemtjänstpersonalen. Insatsens innehåll kan vara ex promenader, handarbete, sportaktiviteter. Innehåll av ex omvårdnad, hushållsskötsel ingår ej. 

Ansökan gör Du med blanketten: ”Ansökan om insats enligt förenklad biståndsbedömning”

Kontakt

Biståndshandläggare

Ansökan av insatser inom SoL och LSS

0926-74 000 växeln

Telefontid: helgfri vardag kl.9-10

Hemtjänstens kontorstelefon

Planerare

0926-741 70

Emma Falkälv

Enhetschef Omsorgen (LSS) och hemtjänst

0926-74155