Bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska enligt bostadsförsörjningslagen klargöra kommunens bostadspolitiska mål, medel och ambitioner. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och är vägledande för kommunens översiktsplanering.

Överkalix kommun antog i september 2023 riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning mellan 2023 och 2026. Riktlinjerna finns att ladda ner nedan.

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar föreskriver att alla Sveriges kommuner ska ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning i syfte att skapa goda förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att åtgärder för bostadsförsörjningen genomförs. Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen redovisas i ett särskilt dokument som antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Riktlinjerna ska fungera vägledande i kommunens översiktsplanearbete.

För att riktlinjerna ska kunna genomföras ska de omsättas i ett åtgärdsprogram där särskilda utmaningar och strategier för att hantera dessa beskrivs.

Riktlinjerna ska enligt bostadsförsörjningslagen grundas på en analys av:

  • den demografiska utvecklingen
  • marknadsförutsättningarna
  • vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden

Riktlinjer för bostadsförsörjning Överkalix 2023-2026