Så kan du påverka

Har du synpunkter eller förslag på hur Överkalix kommuns verksamheter kan utvecklas? Så här kan du då göra.

Alla synpunkter dokumenteras, registreras och hanteras av den förvaltning som berörs av din synpunkt. Vi undersöker alla synpunkter och ger dig, som så önskar, svar på vad vi gör med anledning av den. 

Så här kan du göra

Som medborgare i Överkalix kommun har du möjlighet att lämna förslag som kommunens politiker slutligen får ta ställning till - ett så kallat medborgarförslag. Även du som är under 18 år har rätt att lämna förslag.

Medborgarförslaget ska handla om sådant som är en kommunal angelägenhet och ditt förslag kan komma att utredas och införas i kommunen.

Ett medborgarförslag behöver inte vara utformat på ett speciellt sätt, men det ska lämnas skriftligen och vara undertecknat med namn och adress av den eller de medborgare som lämnar förslaget.

När vi får in ditt medborgarförslag registreras det. Sedan görs bedömningen vilken av kommunens verksamheter eller tjänstemän som ska utreda frågan, beroende på vilket område det handlar om. Efter att en utredning gjorts presenteras ett förlag till politiken.

Du som skrivit ett medborgarförslag får ett svar av kommunen när beslut är fattat, och har du en riktigt bra idé finns det möjlighet att politikerna beslutar att genomföra ditt förslag.

Du kan välja hur du vill skicka in ditt medborgarförslag:

Har du synpunkter eller förslag på hur Överkalix kommuns verksamhet eller service kan utvecklas?

Inom politiken fattas beslut om en mängd frågor som påverkar din vardag. Du har möjlighet att delge oss dina synpunkter på vad du tycker är viktiga frågor.

Det kan vara synpunkter på sådant du tycker behöver förändras, en ny idé, eller bara en återkoppling på något du tycker är bra. Du kan vara anonym.

Kontakta oss via e-post, telefon eller brev, eller använd vår e-tjänst Synpunkter och klagomål.

Observera också att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte blir ett överklagande av beslut!

E-tjänsten Synpunkter och klagomål (samtliga utom Socialförvaltningen)

E-tjänst Synpunkter eller klagomål till Socialförvaltningen

Genom offentlighetsprincipen kan alla - svenska, såväl som utländska - medborgare begära att få se allmänna (offentliga) handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar. Offentlighetsprincipen regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF).

När blir en handling allmän?

En handling blir allmän när den är upprättad eller inkommen. Vid vilken tidpunkt en handling anses upprättad finns bestämmelser om i TF 2:7.

En handling är alltså upprättad när den expedierats eller, med andra ord, lämnat myndigheten. Det finns också andra tidpunkter då en handling anses upprättad, även om expediering inte sker. Det är till exempel vid slutbehandling, vid justering eller när handlingen på annat sätt färdigställts.

En handling är inkommen när den anlänt till myndigheten. Man kan inte hindra en handling från att bli allmän genom att skicka den hem till en av myndighetens befattningshavare, utan denne måste medföra handlingen till myndigheten och registrera den.

Är alla allmänna handlingar offentliga?

I vissa fall kan handlingar undantas från offentlighetsprincipen. Sekretesslagen anger mer specificerat när en handling får skyddas av sekretess.

Hur och var kan jag begära att få ta del av en handling?

Du kan besöka oss, eller kontakta oss på annat sätt, för att få ta del av handlingar.

Din begäran om utlämnande av allmän handling ska handläggas genast eller så snart det är möjligt. Du har rätt att få en avskrift eller kopia av den allmänna handlingen. Avgift för detta kan tas ut enligt särskild taxa.

Din begäran prövas av den tjänsteman som har hand om handlingarna. Om det beslutas att handlingen inte kan lämnas ut, kan beslutet överklagas till kammarrätten.

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten, i kommunala beslut genom att besvära sig över dem.

Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, det vill säga kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller någon av kommunens nämnder. Beslut kan även fattas av enskild förtroendevald eller tjänsteman på nämndens vägnar med stöd av delegation. Beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art kan inte överklagas.

Det finns två typer av besvär över kommunala beslut: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning gäller som regel beslut som berör samtliga kommunmedlemmar, medan förvaltningsbesvär gäller beslut som berör enskilda kommunmedlemmar.

Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos Förvaltningsrätten.

När det finns ett justerat protokoll som bekräftar att beslutet är fattat kan beslutet överklagas. Klagan ska ske skriftligen och skickas till Förvaltningsrätten eller kommunen inom tre veckor från den dag beslutet offentliggjorts på kommunens officiella anslagstavla som finns uppsatt i kommunhuset.

Endast personer som är folkbokförda i kommunen, eller personer eller företag som äger fastighet i kommunen, har rätt att begära laglighetsprövning av kommunala beslut. Den som överklagar ett beslut till Förvaltningsrätten för en laglighetsprövning behöver inte personligen vara berörd av beslutet.

Om överklagandet godkänns kan inte ett annat beslut sättas i det överklagade beslutets ställe. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra beslutet utan hela beslutet ogiltigförklaras.

Möjligheten till laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller om det inte finns särskilda regler i annan lag om hur beslut kan överklagas. Så är i regel fallet vad gäller beslut som berör enbart en eller flera kommunmedlemmar. I dessa fall gäller reglerna för förvaltningsbesvär.

Ett överklagande av ett kommunalt beslut till Förvaltningsrätten kostar inget för den som överklagar, förutom eventuella egna juridiska kostnader.

Förvaltningsrätten i Luleå
Box 849
971 26 Luleå

E-Post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Webbplats: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se

Förvaltningsbesvär

Vid ett förvaltningsbesvär är det inte bara lagligheten, utan även lämpligheten, i det överklagade beslutet som prövas. Överklagandet ska lämnas in till den nämnd i kommunen som fattat beslutet du vill överklaga.

Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas.

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen samt i olika speciallagstiftningar, exempelvis i socialtjänstlag, plan- och bygglag med flera lagar. Av speciallagarna framgår vilka beslut som är överklagningsbara.

I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet rör om hur beslutet överklagas. Detta kallas besvärshänvisning. Av besvärshänvisningen skall framgå hur man överklagar och vart man skall skicka sitt överklagande.

Besvärstiden för ett förvaltningsbesvär är tre veckor och räknas från det datum då klagande fick del av beslutet.

Överkalix kommun
956 81 Överkalix

E-post: kommun@overkalix.se

Boka eget möte med kommunalrådet

Jag, som politiker, behöver både kunskap och insikt om hur vardagen ser ut för dig som företagare i Överkalix och kommer därför gärna och besöker er.

Jag vill gärna veta mer om ditt företag, verksamheten och hur det går. Vilka är företagets utmaningar? Vad kan kommunen göra för att underlätta för ditt företag? Vad tycker du om kommunens näringslivsservice? Vad du är nöjd med och inte nöjd med? Samtidigt kan jag berätta vad som händer i kommunens verksamheter.

Förutom att jag bokar in möten med företag, så kan även du alltid boka in ett möte med mig.

Niclas Hökfors, kommunalråd, Överkalix kommun

Kommunalråd Niclas Hökfors, Överkalix kommun

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Förvaltningsrätten i Luleå

Förvaltningsrätten i Luleå
Box 849
971 26 Luleå 

Boka möte med kommunalrådet

Niclas Hökfors

Kommunalråd

0926-740 01