Avgifter för ansökningar och tillsyn enligt alkoholllagen

I alkohollagen 8 kap. 10 § anges att kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt alkohollagens 9 kapitel av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl.

Uttag av avgift sker enligt självkostnadsprincipen.

Gäller från och med 2021-05-01. Fastställda 2021-04-26 Kf § 11, dnr 115-2021.

Inbetalning av ansökningsavgifter görs till BG 757-9311, betalningen märks med ”serveringstillstånd” och vad inbetalningen avser.

Ansökningsavgifter

 

Avgift i kronor

Nyansökan för stadigvarande tillstånd. För servering till allmänhet, catering och slutet sällskap

8320

Nyansökan efter avslag på grund av kunskapskravet. Avser ansökan inom 3 månader efter avslagsbeslut

2600

Fast ändring av stadigvarande serveringstillstånd. Avser t.ex serveringsyta (även gemensam), serveringstider, catering eller verksamhetsinriktning

3640

Tillfällig ändring i tillstånd

1560

Tillfälligt tillstånd till allmänheten – 1:a tillfället. Upp till fyra dagar

 3900

Tillfälligt tillstånd till allmänheten – 2:a tillfället därefter/tillfälle. Avser arrangemang på samma plats, nära i tid, inom 6 veckor.

1820

Tillfälligt tillstånd till allmänheten. Fyra dagar eller fler i en sammanhängande period

4940

Tillfälliga tillstånd slutna sällskap

800

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

8320

Provsmakning vid arrangemang

3900

Nya ägare till 50 % eller mer

6240

Nya ägare till mindre än 50 %

3640

Ändring av driftsansvarig/styrelse

2080

Anmälan om lokal vid catering

220

Kunskapsprov

1300

 

Utgår 30 dagar efter att rapporten skulle varit inlämnad - 500 kronor

Efterföljande påminnelser - 1000 kronor

Vid utebliven restaurangrapportering hamnar företaget automatiskt i den högsta avgiftsgruppen.

 

Fast tillsynsavgift avseende stadigvarande tillstånd        1300 kr/år

Fast tillsynsavgift för folkölsförsäljning i detaljhandel         980 kr/år

Rörlig tillsynsavgift

Avgiftsklass

Årsomsättning, kr

Avgift

1

0 – 50 000

1200 kr

2

50 001 - 100 000

1800 kr

3

100 001 – 250 000

3000 kr

4

250 001 - 500 000   

4200 kr

5

500 001 - 1 000 000 

5400 kr

6

1 000 001 - 1 500 000

6600 kr

7

1 500 001 - 2000 000

7800 kr

8

2000 000 -

11400 kr

Den rörliga tillsynsavgiften betalas av innehavare av stadigvarande serveringstillstånd.

Uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn eller vid befogade klagomål ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut på 760 kr per timme. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Erik Nilsson

Handläggare

0926-740 10

Dokument