Drogförebyggande arbete

Att höja medvetenheten om drogers negativa effekter och skadeverkningar, samt att försöka slå hål på myter kring alkohol och droger är huvudinriktningen för det drogförebyggande arbetet.

Det drogförebyggande arbetet handlar främst om hälsofrämjande och förebyggande arbete avseende barns, ungdomars och vuxnas ohälsa på grund av tobak, alkohol och andra droger.

Att höja medvetenheten om drogers negativa effekter och skadeverkningar, samt att försöka slå hål på myter kring alkohol och droger, är huvudinriktningen för det förebyggande arbetet.

Långsiktighet i arbetet är grundläggande för förebyggande arbete. När det är möjligt väljs också metoder som är beprövade och utvärderade för att uppnå sitt syfte.

Bild av ungdomar.

Kommunens arbete utgår i stora delar från samverkan och överenskommelser.

Folkhälsoråd Östra Norrbotten - Kommunens arbete sker till stora delar via Folkhälsoråd Östra Norrbotten som också upprättat en handlingsplan för det drogförebyggande arbetet.

Medborgarlöftet mellan kommun och polis - I dialogen vid framtagandet av medborgarlöftet har ett arbete mot droger framhållits som viktigt av kommunens invånare och flera aktiviteter för att försvåra drogmissbruk finns med i handlingsplanen.

Lokal jobbar kommunen med att påverka inställning och förhållningssätt till droger bland annat genom:

  • Tobaksfri Duo, kontraktsmetod gällande tobak för skolans år 6 - 9.
  • Varannan vatten. informationskampanj om att dricka med måtta.

Kommunens tillsyn av alkohol och tobaksförsäljning är också en viktig del av arbetet, liksom kommunens arbete med ungdomsgården.

Kampanjen är riktad till krogbesökare. Syftet med kampanjen ”Varannan vatten” är att besökarna ska bli mindre berusade, genom att varva alkoholintaget med vatten. Fokus ligger på att lyfta fram de positiva effekterna av att bli mindre berusad, att ha kontroll, orka mer och att må bättre dagen efter.

Kampanjen har utvecklats av Gotlands kommun som också har varumärkesskyddat ”Varannan vatten” hos Patent- och registreringsverket.

Luleå kommun har förvärvat rättigheter som även gäller med nyttjanderätt för dem som verkar inom det gemensamma förebyggande nätverket. I den här kampanjen är det Region Norrbotten, Luleå Energi och de flesta av Norrbottens kommuner. 

Tobaksfri Duo är en inarbetad metod för att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar.

Region Norrbotten bedriver arbetet med Tobaksfri Duo via Folktandvården och samverkan med skolan. Elevhälsan håller i det praktiska arbetet tillsammans med Folktandvårdens tandhygienist och nya kontrakt skrivs varje år i årskurs 6.

Eleverna ska, tillsammans med en vuxen i deras närhet, skriva på ett kontrakt där de lovar att vara både rök- och snusfria under de år de går i skolan. Bland deltagarna lottas det sedan ut fina priser.

Som tobaksfri får eleven också vissa rabatter hos företag som stöttar Tobaksfri Duo, och de får även ta del av tillfälliga erbjudanden.

Hos Individ- och Familjeomsorgen (IFO) kan man få stöd och hjälp:

  • om man själv har drogproblem
  • är anhörig till någon med drogproblem
  • har frågor om alkohol och narkotika
  • vill förändra sina drogvanor
  • vill ha stöd i fortsatt drogfrihet
  • vill ha information om drogers skadeverkningar
  • IFO tar emot ansökningar om, och utreder behov av, bistånd.
  • IFO tar även emot anmälningar om barn och ungdomar riskerar att fara illa.

Om du är orolig för ditt eget alkoholdrickande - kontakta i första hand din läkare på vårdcentralen.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Erik Nilsson

Handläggare

0926-740 10