Serveringstillstånd

Du som ska servera alkohol behöver nästan alltid ansöka om serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen. Tillståndet kan vara tillfälligt eller gälla återkommande under en viss tidsperiod eller gälla året runt (stadigvarande).

Man i bar serverar ett glas öl
foto: pexels

Kort om serveringstillstånd

I alkohollagen (2010:1622) fastställs vad som gäller för serveringstillstånd. Syftet med alkohollagen är att att begränsa alkoholens skadeverkningar, men lagen anger också krav på hur verksamheten ska skötas.

Kommunen har även tagit fram riktlinjer för alkoholservering som ett komplement till Alkohollagen för att beskriva vilka lokala förhållanden som kommunen tar hänsyn till vid tillståndsprövningen. Du kan ta del av dem här på sidan.

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du i de flesta fall ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Alkoholdryck som ingår i entré- eller deltagaravgift är också servering.

Tillståndet kan vara tillfälligt eller gälla återkommande under en viss tidsperiod eller gälla året runt (stadigvarande).

Exempel när serveringstillstånd behövs:

 • Restaurangverksamhet med alkoholservering.
 • Servering av alkohol till slutna sällskap som förening eller företag i festvåningar eller föreningslokaler.
 • Tillfälligt serveringstillstånd behövs bland annat för servering på festivaler eller företagsevent och andra arrangemang av tillfällig karaktär. 

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättningen att den lokal där serveringen äger rum
för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Ansökan om serveringstillstånd kan också handla om att ett redan beviljat tillstånd behöver utökas, till exempel för uteservering eller förlängda öppettider.

När behövs inte tillstånd

Serveringstillstånd krävs inte för servering som ordnas:

 1. Vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer. Det vill säga att det inte får vara en verksamhet som återkommer regelbundet. Bröllop och jubileumsfester är exempel på enstaka tillfällen. 
 2. Vid ett enstaka tillfälle utan vinstintresse. Det vill säga att det inte får finnas vinstintresse, vare sig från försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget. 
 3. Vid ett enstaka tillfälle utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av drycker. Det vill säga avgift för till exempel mat eller inträde får inte förekomma.
 4. Vid ett enstaka tillfälle i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Det vill säga att tillstånd krävs om lokalen exempelvis är ett café eller en butik där drycker utan alkohol säljs i vanliga fall.

Om deltagarna dricker egna alkoholdrycker eller om värden/arrangören bjuder på alkoholdrycker eller säljer dryckerna till självkostnadspris (inköpspris) behövs heller inget tillstånd, under förutsättning att ovanstående kriterier är uppfyllda.

I alkohollagen anges att kommunen har ett tillsynsansvar för att försäljning försäljningen av alkoholdrycker sker enligt aktuella lagar. Det är Bygg- och Miljönämnden som utför den årliga tillsynen som genomförs genom besök på försäljningsställen, men också genom inhämtning av registerutdrag från exempelvis Polismyndigheten och Skatteverket för att säkerställa att lagens krav om ekonomisk skötsamhet fortsatt är uppfyllt.

För tillsynen tar kommunen ut en årlig avgift.

För att uppfylla alkohollagens krav behöver du anmäla ägarförändringar och vem som är serveringsansvarig. Du kan även vara skyldig att anmäla andra aktiviteter gällande din verksamhet.

Om verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen skall detta anmälas, du är skyldig att anmäla:

 • Förändrade ägarförhållanden
 • Förändring i styrelse
 • Förändrad verksamhet, om du gör ändringar i lokalen eller utökar din verksamhet. 
 • Kryddning av alkohol, den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan krydda sin egen snaps
 • Om du har cateringtillstånd, lokal, datum och tidpunkt för varje serveringstillfälle
 • Provsmakning
 • När du startar din verksamhet

Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål. Notera att en del av anmälningarna kräver att en avgift för handläggning betalas in till kommunen. Vid ändringar av styrelse eller byte av verksamhetsansvarig gör kommunen en utredning för att säkerställa att alkohollagens krav på god vandel och ekonomisk skötsamhet fortsatt är uppfyllt.

Vad gäller vid ett ägarbyte?

Ett serveringstillstånd gäller endast för den som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i beslutet och tillståndsbeviset. Det betyder att om du som har serveringstillstånd flyttar till nya lokaler så måste du söka ett nytt tillstånd.

Om bolaget som har serveringstillstånd genomför ändringar i ägandet ska det anmälas till kommunen som är tillståndsmyndighet. Kommunen gör då en utredning gällande finansiering och om de nya ägarna och personer med betydande inflytande i bolaget uppfyller alkohollagens krav på god vandel och ekonomisk skötsamhet. Om kraven inte uppfylls kan serveringstillståndet dras in.

Om verksamheten upphör

Den som beviljas tillstånd skall hos kommunen anmäla när verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den.

Uppgifterna som lämnas i samband med anmälan registreras i tillsynsmyndighetens dataregister.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Serveringstillstånd söks inom den kommun där tillståndet ska nyttjas, I Överkalix kommun görs ansökan till kommunens Bygg-och Miljönämnden.

Via länkarna nedan hittar du information om hur du ska gå till väga för att söka ett tillstånd, information om handläggningstider, blanketter och nödvändiga bilagor.

Stadigvarande serveringstillstånd

Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten

Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Handläggningen av stadigvarande tillstånd och tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten har en ärendegång hos kommunen enligt bilden nedan. Handläggning av tillfälligt tillstånd för slutet sällskap har kortare ärendegång i de flesta fall utan remissutskick och beslutet tas av handläggare i stället för av nämnd.

Enligt alkoholförordningen § 5 (2010:1636) ska kommunen fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att ansökan är fullständig. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader.

Kommunen ska informera sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
Handläggningstiden påbörjas efter att ansökan bedöms vara komplett. Sökanden kommer att bli delgiven detta skriftligen (post eller mail) från handläggaren som tilldelats ärendet.
Överkalix kommuns ambitioner för handläggningstider är:
• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten samt slutet sällskap, 10 arbetsveckor.
• Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 8 arbetsveckor.
• Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2 arbetsveckor.
• Övriga ärenden från två arbetsveckor upptill maximalt 9 arbetsveckor.

Handläggning - Från ansökan till beslut

Kunskap om alkohollagen

Om du ansöker om ett tillstånd för servering av alkoholdrycker ska du visa att du har nödvändig kunskap om alkohollagen. För att visa på detta genomför du ett kunskapsprov som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Det är kommunen som ansvarar för att den som ansöker får möjlighet att göra ett provet.

Den som skriver kunskapsprovet har möjlighet att inom ramen för en och samma ansökan genomföra ett prov och två omprov. Serveringstillstånd kan sökas baserat på ett godkänt provresultat i upp till fem år.

En förutsättning för att inneha serveringstillstånd är att minst hälften av de personer som bedöms ha betydande inflytande, och som är aktiva i rörelsen, har kunskap i alkohollagstiftningen. I större företag till exempel hotell- och restaurangkedjor kan det vara tillräckligt om kunskaper i alkohollagstiftningen finns hos de personer som arbetar operativt i ledande ställning. Kunskapskravet kan styrkas genom genomfört kunskapsprov eller befintligt serveringstillstånd. Det är Alkoholhandläggaren som vid sin handläggning bedömer vilka som anses vara personer med betydande inflytande och som är aktiva i rörelsen, och vilka som därmed ska ha kunskap i alkohollagstiftningen. 

Allmänt sett bör minst en person eller motsvarande 50 % av styrelseledamöter/bolagsmän uppvisa godkänt provresultat. Personer med betydande inflytande som kan bedömas behöva ha kunskap kan också vara firmatecknare, restaurangchef, platschef eller annan person i operativt ledande ställning.

I en förening ska minst 50 % av styrelsen uppvisa godkänt resultat.

Du behöver inte skriva något prov om du: 

 1. tidigare har skrivit provet och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan, 
 2. inte har tillstånd men som högst fem år före en ny ansökan skickats in har skrivit ett godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan, 
 3. inte har skrivit prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns någon anledning att ifrågasätta, eller 
 4. inte har skrivit prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Om du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd till ett slutet sällskap behöver du inte alltid skriva provet. Om ansökan avser ett enstaka tillfälle kan undantag från regeln göras. Vid återkommande arrangemang krävs genomfört kunskapsprov.

Kommunen erbjuder endast provtillfällen för de sökande som har ett pågående ärende. Det innebär att en ansökan med betald ansökningsavgift ska ha kommit in innan det är möjligt för dig att boka tid för provet. Undantag är de föreningar som återkommande brukar söka tillstånd för slutet sällskap och som planerar att söka nytt tillstånd, de kan med alkoholhandläggaren göra klart med passande tidpunkt.

Kunskapsprovets frågor handlar om följande områden: 

 • alkoholpolitik, 
 • bestämmelser om servering, 
 • tillsyn och 
 • mat och utrustning.

Antalet frågor varierar mellan 28-60 stycken beroende på vilket tillstånd som du ansöker om. För att du ska bli godkänd på kunskapsprovet krävs det att du svarar rätt på minst 75 % av frågorna på respektive område.  Frågeområdet Mat och utrustning ingår inte i kunskapsprov för dig som söker stadigvarande tillstånd för pausservering eller tillstånd för provsmakning.

Följande olika typer av kunskapsprov finns: 

 • Stadigvarande tillstånd till allmänheten (60 frågor) 
 • Stadigvarande tillstånd vid cateringverksamhet för slutna sällskap (60 frågor) 
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten (44 frågor) 
 • Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap (44 frågor) 
 • Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap (28 frågor) 
 • Stadigvarande tillstånd för pausservering (28 frågor)

Provresultatet är giltigt i fem år.

Kunskapsprovet är webbaserat och genomförs i kommunens regi

Vid provtillfället gäller följande: 

 1. Du som ska skriva kunskapsprovet ska kunna legitimera dig. Provet är personligt och du kan inte skicka någon annan i ditt ställe. 
 2. Hjälpmedel är inte tillåtna vid provtillfället. Du får inte skriva av eller fotografera provet. 
 3. Du har 90 minuter på dig att skriva provet. Provet görs på en dator och du fyller i dina svar i ett formulär. 
 4. Vid särskilda skäl kan du begära att få göra provet muntligen, tillsammans med en tolk till exempel. Tiden för muntligt prov är högst 120 minuter.

Du får resultatet från provet inom 1-5 arbetsdagar. Resultatet redovisas uppdelat per frågeområde och för att provet krävs att minst 75% är rätt inom varje område.

Förberedelser

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information som vägledning till vilka kunskaper som krävs.

Folkälsomyndighetens information

Alkohollagen finns åtkomlig på nätet:
http://www.lagboken.se/dokument/Andrings-SFS/701243/SFS-2010_1622-Alkohollag?id=78243

Alkoholhandläggaren kan tillhandahålla ett utbildningsmaterial i form av en lathund som innehåller vägledning till hur lagen ska tolkas.

Ibland erbjuds så kallade krögarkurser med utbildning i alkohollagen av utbildningsföretag, det kan vara ett bra sätt att förbereda sig om möjligheten finns.

Vanliga frågor

Begreppet servering innebär att alkoholdrycker serveras på ett serverings­ställe till gäster mot betalning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som ingår i en entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

När du ansöker om serveringstillstånd gör Bygg- och Miljönämnden bedömning av:

 • risk för störningar (närboende, ordning, trafik m.m.),
 • den sökandes lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering),
 • lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge).

Serveringstillstånd kan vägras eller begränsas om serveringen kan medföra alkoholpolitiska olägenheter eller särskild risk för människors hälsa, även om övriga krav är uppfyllda.

Läs mer om de specifika kraven för de vanligaste typerna av tillstånd i informationen om respektive tillstånd.

Personer med betydande inflytande i företaget, PBI, ska prövas gällande lämplighet enligt alkohollagens 8 kap. 12 § vid ansökan om stadigvarande tillstånd eller tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten.

Det kan vara personer som har gått in med pengar (finansiärer), sitter i styrelsen, har firmateckningsrätt samt ägare av företaget.

Om ägaren till företaget har lånat pengar av privatperson till företaget kan även den personen räknas som en PBI, även om personen inte medverkar i restaurangverksamheten på något sätt.

För att få ett serveringstillstånd så måste alla PBI-personer vara lämpliga. Det innebär att ingen bör ha problem med inbetalning av skatter eller ett brottsligt förflutet. Det är PBI som har bevisbördan om lämplighet, inte kommunen.

I ansökan från ett nytt företag är det väsentligt att du som söker visar en finansieringsplan där det framgår varifrån kapitalet kommer. Detta för att motverka tillkomsten av serveringsrörelser som finansieras med illegala medel. Det ska även visa att du inte är ekonomiskt beroende av någon som är olämplig att bedriva serveringsrörelse enligt alkohollagens 8 kap. 12 §, eller är underkastad sådana ekonomiska åtaganden som väsentligt begränsar din möjlighet att bestämma över serveringsrörelsens drift. Detta motverkar även illegal konkurrens inom i branschen.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Erik Nilsson

Handläggare

0926-740 10