Stadigvarande serveringstillstånd

Med stadigvarande tillstånd menas tillstånd som gäller tills vidare. Detta tillstånd kan även gälla säsongsrättigheter där en verksamhet sker under en viss del av året, till exempel under sommarmånaderna, eller drivs över flera säsonger.

I alkohollagen ställs höga krav vid ansökan om ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten när det gäller lokaler, matutbud och kännedom om alkohollagstiftningen. Det är du som söker serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter som kommunen behöver för prövningen.

Bild som föreställer vinservering

Vid restaurangverksamhet

Servering till allmänheten på restaurang med ett varierat matutbud

Vid cateringverksamhet för slutna sällskap

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas tillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd.

Pausservering

I alkohollagen finns en möjlighet att få rätt till att få bedriva så kallad pausservering, 8 kap 15 §. Tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning eller konsert får meddelas utan krav på matservering. Tillstånd kan sökas som både stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, erbjuda provsmakning vid tillverkningsstället av de producerade dryckerna, 8 kap 7 §.

Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning. Notera att det krävs att råvaror till alkoholdrycken produceras på gården.

Krav på dig som ansöker om serveringstillstånd

 • Du som ansöker måste ha fyllt 20 år.
 • Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren.
 • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet. Till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid.
 • Du ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten.
 • Du ska kunna redovisa en budget för verksamheten
 • Du ska göra ett kunskapsprov för att visa att du har nödvändiga kunskaper om alkohollagstiftningen. 

Kunskapsprovet gör du hos kommunen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan för provet. Om du redan har gjort provet eller kan visa på erfarenhet av alkoholservering, kan det vara så att du inte behöver göra provet. 
Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel; ägare, finansiär eller restaurangchef.

 • Det ska finnas ett eget kök.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter.
 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Den ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, till exempel kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna.
 • Serveringsytan måste gå att överblicka av serveringspersonal så att en betryggande tillsyn över serveringen kan garanteras.
 • Mat och alkoholfri dryck ska finnas att tillgå under hela den tid som servering av spritdrycker, vin och starköl pågår.
 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända problemområden. Information finns i kommunens riktlinjer för alkoholservering. 

Tänk på att söka tillstånd i god tid innan planerad start eftersom handläggningen kan vara tidskrävande och också ska upp till nämnd för beslut. Vid handläggningen granskas att ansökan och aktuell verksamhet uppfyller ställda krav i alkohollagen. Yttranden för bedömning inhämtas från Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten samt från kommunens miljökontor. Ambitionen är att beslut gällande stadigvarande tillstånd ska tas inom 10 arbetsveckor.

Ansökan om serveringstillstånd görs via kommunens e-tjänst som finns längst ned på sidan, alternativt via ansökningsblankett som kan hämtas hos kommunen eller skrivas ut på denna sida.

Vid ansökan krävs det information som beskriver den planerade verksamheten, detta bifogas som bilagor vid ansökan.

Det är den sökandes ansvar/uppgift att ta fram fakta och underlag inför tillståndsmyndighetens prövning. 

Handlingar ska skickas till:

Överkalix kommun
Bygg- och Miljönämnden
956 81 Överkalix

Inkommen ansökan behandlas enligt alkohollagen (2010:1622).

Innan handläggningen påbörjas ska prövningsavgiften ha inbetalats. Prövningsavgiften framgår av listan med avgifter och ska betalas till Överkalix kommuns Bankgiro 757-9311. Ange "Serveringstillstånd" på din betalning.

Nedanstående handlingar ska bifogas tillsammans med ansökningsblanketten: 

 • Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift
 • Registreringsbevis från Bolagsverket.
  • Beviset får inte vara äldre än tre månader. Handlingar som styrker behörighet att underteckna ansökningshandling eller att teckna firma om detta inte framgår av registreringsbeviset
 • Uppgifter om ägarförhållanden.
  • Aktiebok/andelsfördelning i handelsbolag, bolagsmän, personer med inflytande över restaurangdriften.
 • Konkursfrihetsbevis för samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget. Finns hos Bolagsverket.
 • Registerutdrag, persons uppdrag – Bolagsverket. Visar aktiebolag och handelsbolag ni/bolagsmännen är och har varit verksamma i.
 • Registreringsbevis från skattemyndigheten gällande F-skatt, mervärdesskatt och arbetsgivaravgift.
 • Köpekontrakt. Du ska lämna in kopia på köpeavtal för företagsrörelsen som du har köpt/ förvärvat.
 • Dispositionsrätt till lokalen. Kopia på ett köpeavtal, hyreskontrakt eller arrendeavtal.
 • Finansieringsplan med verifikationer över investerat kapital.
 • Budget för första året samt likviditetsbudget för 8 veckor
 • Verksamhetsbeskrivning.
  • Målgrupp, öppethållande, underhållning, dans, förekomst av spel etc.
 • Ritningar. Måttsatt och skalenlig ritning.
  • Placering av kök, serveringsutrymme, bardisk, scen, uteservering etc. ska framgå på planritningen. Utrymningsvägar, antal sittplatser och högsta antal personer i lokalen ska framgå.
 • Intyg från kommunens Miljökontor som styrker registrering av livsmedelsanläggning.
 • Meny med tillredd mat, efter 23.00 kan en nattmeny godkännas.
 • Intyg om kunskap i alkohollagen.

Ansök serveringstillstånd via e-tjänst
Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).

Länk: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd alkoholdrycker - Överkalix (enamnd.se)

 

 

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Erik Nilsson

Handläggare

0926-740 10