Övergripande mål, vision och värdegrund

Överkalix kommuns visionära mål, antagna av Kommunfullmäktige 2024-04-29, samt den värdegrund vi arbetar efter.

Visionära långsiktiga mål för Överkalix

 

Klimatmål

100% förnybar elproduktion år 2030.

50% effektivare energianvändning år 2030 jämfört med år 2005 (basår) baserat på BRP.

Klimatneutral år 2035 = 85% minskning av växthusgasutsläpp, basår 1990.

 

Folkhälsomål

Andelen av befolkningen med en bra självskattad allmän hälsa skall öka från 58% till 80% samt medellivslängden skall öka med fem år till år 2040.

 

Befolkningsmål

Befolkningen skall uppgå till minst 3 500 innevånare år 2030 och 4 000 innevånare år 2040.

 

Näringslivsklimat

Kommunen skall tillhöra de 25 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivsklimat år 2040.

 

-----------------------------

Vår värdegrund

Värdegrunden för arbetet inom Överkalix kommun sammanfattats i orden: Engagerad, Respektfull, Ansvarsfull och Professionell.

 • Vi har ett gott och välkomnade bemötande
 • Vi har uppdraget i fokus och utför det tillsammans med stolthet och engagemang
 • Vi samverkar och motiverar varandra för att utveckla verksamheten 

 • Vårt förhållningssätt präglas av öppenhet och allas lika värde
 • Vi visar hänsyn, har tilltro till människor och lyssnar på andra objektivt

 • Vi är delaktiga och tar gemensamt ansvar för helheten
 • Vi tar ansvar för att våra arbetsinsatser leder till god kvalité och förtroende från medborgare
 • Vi tar ansvar för att bidra till gott arbetsklimat och god arbetsmiljö 

 • Vi tar ansvar för att ha rätt kunskap och kompetens
 • Vi möter varje situation med ett professionellt förhållningssätt
 • Vi möter medborgare och kollegor med öppen dialog, acceptans och tillit till varandra 

Så här fungerar det

Vårt engagemang är avgörande för goda insatser och visar att vi är motiverade och tar ansvar för våra uppdrag och försöker inspirera alla runt omkring oss varje dag.

Tillsammans är en central del av vår kommun. Vi är starka när vi litar på varandra, strävar åt samma håll och trivs när vi arbetar tillsammans.

Alla medarbetare tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och mot uppdraget. Var och en är en del i att lösa en uppgift och tar ansvar för resultatet.

Vi strävar alltid efter ett professionellt förhållningssätt i vårt yrkesutövande. Det innebär att vi styrs av det som gagnar dem vi möter, genom att visa respekt, intresse och medmänsklighet.

Bilden visar agenda 2030 mål 16 fredliga och inkluderande samhällen
bilden visar agenda 2030 mål 5 jämställdhet
Bilden visar agenda 2030 mål 11 hållbara samhällen