Sevesoanläggningar

I Överkalix kommun finns det anläggningar som bedriver sådan verksamhet att en olycka skulle kunna medföra att människor och miljön utanför anläggningens område drabbas. Dessa anläggningar omfattas av Sevesolagstiftningen vilket innebär att de ska förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Sevesodirektivet

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet införts genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  och plan- och bygglagen (2010:900).

Anläggningarna som omfattas av Sevesolagstiftningen hanterar stora mängder kemikalier och ska ha hög säkerhetsnivå. Den som bedriver verksamheten ska vidta åtgärder för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och samverka med den kommunala räddningstjänsten.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) är den centrala tillsynsmyndigheten enligt Sevesolagstiftningen

Länsstyrelserna utför den operativa tillsynen

Reglerna omfattar verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer i stora mängder. Gränsmängderna varierar för olika kemikalier, beroende på deras egenskaper.

För varje kemikalie finns två olika gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre respektive högre kravnivå. Gränsmängderna återfinns i bilaga 1 till förordningen (SFS 2015:236). Det finns också summeringsregler för de verksamheter som hanterar stora mängder av flera olika typer av kemikalier.

I Överkalix kommun finns för närvarande inga anläggningar som omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen.

Lagstiftningen innebär skyldigheter för såväl verksamhetsutövare som myndigheter. För verksamhetsutövarna gäller olika krav beroende på vilken kravnivå de omfattas av. De mest omfattande kraven gäller de verksamheter som ligger på den högre kravnivån.

Kommunen ska tillhandahålla information till allmänheten från respektive Seveso-verksamhet via kommunens webbplats. Denna syftar till att informera om de risker som verksamheten medför och hur allmänheten i närheten ska skydda sig om ett sådant behov finns. 

Kommunen ska genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar Sevesoverksamheter från annan verksamhet. 

Vi har listat de anläggningar som omfattas av den lägre kravnivån i Överkalix kommun.