Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering.

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Miljöbalken reglerar vad som är en miljöfarlig verksamhet. Att en verksamhet eller en åtgärd betraktas som en miljöfarlig verksamhet innebär inte nödvändigtvis att den är farlig för människors hälsa eller miljön.

Däremot anges att Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet ska tillämpas. För verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste bedrivas.

I Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) regleras vilka åtgärder som berörs av detta.

För verksamheter som betecknas med A eller B i bilagan till Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, krävs tillstånd hos Miljödomstolen respektive Länsstyrelsen. Exempel på sådana verksamheter är massaindustrier, större sågverk, deponier, sjukhus och större verkstäder.

För verksamheter med beteckningen C krävs en anmälan till kommunen. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är bensinstationer, billackerare, täkter, motorbanor och större laboratorier.

Bygg- och miljönämndens uppgift är att bedriva tillsyn över de allra flesta miljöfarliga verksamheterna i Överkalix kommun. I tillsynen ingår att se till att verksamheter i kommunen efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter samt att handlägga anmälningar, miljörapporter och göra besök hos företag.

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska inlämnas till Bygg- och miljönämnden i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startas. Om ett företag startar en anmälningspliktig verksamhet innan anmälan gjorts kan företaget komma att åtalas.

Anmälan ska bland annat redogöra verksamhetens miljöpåverkan och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. Använd gärna miljökontorets blankett för anmälan. Det är viktigt att alla uppgifter finns med, i annat fall begärs en komplettering av uppgifter och ärendet drar ut på tiden.

Anmälan ska lämnas in till miljökontoret i två exemplar. Länsstyrelsen får ett exemplar av anmälan och ges då möjlighet att yttra sig. Andra statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda ska också få möjlighet att yttra sig om det är skäligt.

Årsrapport för miljöfarlig verksamhet

De flesta miljöfarliga verksamheter har fått ett beslut från bygg- och miljönämnden om att årligen lämna in en rapport om sin verksamhet, en så kallad årsrapport.

Årsrapporten är ett underlag som behövs för bygg- och miljönämndens tillsyn av verksamheten. Rapporten hjälper företagaren att se vilken miljöpåverkan deras verksamhet har och är ett sätt att visa att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningen.

De årliga rapporterna ska lämnas in senast den 31 mars året efter det år som redovisningen avser. Årsrapporterna skickas till nämnden, gärna via epost: byggmiljo@overkalix.se eller med post till:

Bygg- och miljökontoret
Överkalix kommun
956 81 Överkalix

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet eller som gör något som påverkar miljön ska själva kontrollera och visa att de följer miljöbalken. Det kallas för egenkontroll.

Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet ”planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön”. Den som driver verksamheten ska skaffa sig den kunskap som behövs, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Tecknad skiss över klimatpåverkan genom olika verksamheter.

Det är du som verksamhetsutövare som ska visa att du arbetar för att minska miljöpåverkan från din verksamhet och att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Det är en följd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (till exempel omvända bevisbördan, kunskapskravet och kravet på bästa möjliga teknik) och kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken. 

Du måste alltså bedriva egenkontroll. Egenkontroll är också ett effektivt hjälpmedel för att uppfylla miljöbalkens krav och beslut från myndigheter. God egenkontroll ger dig kunskap om din verksamhets miljöpåverkan. Det är du som verksamhetsutövare som känner din verksamhet bäst. När egenkontrollen fungerar bra är det därför det bästa sättet att nå lagefterlevnad och minska riskerna för miljön.

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Det kan du till exempel göra genom att planera och organisera ditt miljöarbete och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar.

Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö.

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig omfattas den också av:

  • Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE)
  • NFS (2000:15k) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter

Dokumentationen i samband med egenkontroll beskrivs i 4–7 §§ FVE. Där ställs bland annat krav på att företaget ska göra en riskvärdering av verksamheten och upprätta en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön.

Företag som hanterar kemikalier ska göra en kemikalieförteckning. Om det inträffar en driftstörning i verksamheten ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas om detta.

Slutligen ställer FVE krav på att företaget ska ha rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön.

Om du är osäker på hur till exempel hänsynsreglerna berör din verksamhet, är det bra att ta kontakt med den operativa tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndighetens uppgift är både att bedriva tillsyn på ett sådant sätt så att du får stöd i att genomföra din egenkontroll och att kontrollera att du följer bestämmelserna. Här ingår att bedöma om din egenkontroll fungerar bra.

Du kan komma att få motivera vad du gjort och hur du tänkt. Det är meningen att kraven på dig ska vara rimliga, miljömässigt såväl som ekonomiskt.