Brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker och kräver tillstånd i vissa fall.

Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn över hantering av brandfarlig vara, så att den bedrivs enligt beviljat tillstånd och i enlighet med lagstiftningens krav.

Brandfarliga varor

Tillstånd krävs i vissa fall för att hantera och förvara brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till dig som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

Tillståndet för hantering av brandfarlig vara söker du via vår e-tjänst.

Brandfarlig vara, tillstånd - Överkalix (enamnd.se)

För hanteringen ska det utses minst en föreståndare. Denna person ska anmälas till räddningstjänsten, vilket görs i samband med nyansökan.

Om du redan har ett giltigt tillstånd kan du anmäla ny föreståndare via en särskild e-tjänst.

Brandfarlig vara, anmälan av föreståndare - Överkalix (enamnd.se)

Inträffar en olycka, till följd av en brand eller explosion vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor, ska tillståndshavaren snarast underrätta räddningstjänsten om olyckan.

Detsamma gäller om det inträffar en händelse som har inneburit en hög risk för att en sådan olycka skulle ha kunnat inträffa.

Tillbuds- och olycksrapportering för brandfarliga eller explosiva varor - Överkalix (enamnd.se)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut en handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Handboken anger vilken typ av hantering av brandfarliga gaser och vätskor som är tillståndspliktig. Utöver detta ger handboken vägledning i hur man söker tillstånd och vilka handlingar som behöver bifogas en ansökan, samt vilka krav som gäller vid tillståndspliktig hantering.

Observera att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller inte.

Handbok – Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (msb.se)

Handbok - Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer (msb.se)

Explosiva varor

Tillståndskravet är kopplat till den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor.

Tillståndet för hantering av explosiv vara söker du via vår e-tjänst.

Explosiv vara, tillstånd - Överkalix (enamnd.se) 

För hanteringen och/ eller överföringen ska det utses minst en föreståndare. Denna person ska godkännas av räddningstjänsten.

Vid ny tillståndsansökan anges föreståndare i samma e-tjänst som för tillståndsansökan.

Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndare om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen, mer än att du har en ny föreståndare.

Explosiv vara, godkännande av föreståndare - Överkalix (enamnd.se)

Inträffar en olycka till följd av en brand eller explosion vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor ska tillståndshavaren snarast underrätta räddningstjänsten om olyckan.

Detsamma gäller om det inträffar en händelse som har inneburit en hög risk för att en sådan olycka skulle ha kunnat inträffa.

Tillbuds- och olycksrapportering för brandfarliga eller explosiva varor - Överkalix (enamnd.se)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utgivit en handbok om hantering av explosiva varor. Handboken syfte är att tolka och vägleda föreskrifternas regler och riktar sig både till verksamheter som hanterar explosiva varor och till tillstånds- och tillsynsmyndigheter.

Utöver detta ger handboken vägledning i hur man söker tillstånd och vilka handlingar som behöver bifogas en ansökan, samt vilka krav som gäller vid tillståndspliktig hantering.

Hantering av explosiva varor : Handbok till MSB:s föreskrifter MSBFS 2019:1

Brandfarliga och explosiva varor (msb.se)