Brottsförebyggande arbete

Den 1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft som ger Sveriges kommuner ett ansvar för det brottsförebyggande arbetet inom sitt geografiska område, Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Inom Överkalix Kommun är det Kommunstyrelsen som kommer att ansvara för det brottsförebyggande arbetet.

Lagen ger kommunen ett ansvarar för att ta fram en lägesbild över brottsligheten tillsammans med polisen. Med lägesbilden som underlag ska kommunen sedan besluta om en plan för vilka åtgärder som kommunen ska vidta för att förebygga brott.

Inom kommunen finns en organisation där Trygghets och hälsorådet har ett övergripande ansvar för att skapa en samverkan kring det brottsförebyggande arbetet. Trygghets och hälsorådet träffas fyra gånger per år.

Bild av vägskylt med texten säker osäker.

För att uppnå ett bra brottsförebyggande arbete, med långsiktiga effekter, krävs det samverkan. Därför har Överkalix kommun ett avtal med Polisen om att en gemensam handlingsplan årligen ska tas fram, tillsammans med Polisen.

Avtalet bygger på att polisen och kommunen årligen enas om en gemensam uppfattning om vilka problem som finns lokalt och utifrån det tar fram en gemensam handlingsplan.

Arbetet redovisas till polis- och kommunledning. Det ska också särskilt följas upp hur det brottsförebyggande rådet fungerat.

Medborgarlöften är nästa steg i den samverkansöverenskommelse som finns kommun och polis. Arbetet med medborgarlöften bygger på att invånarnas perspektiv och polisens lokala kännedom tas till vara för att göra en tydlig problembild.

När medborgarlöftena tas fram ska de fånga upp det som innevånarna upplever som viktigt att prioritera. Resultatet ska bli en överenskommelse mellan kommun och polis om aktiviteter som bör genomföras för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

PM Kommun

Medborgarlöftet nedan är det som tagits fram för perioden 2021-2023. Då kommun och polis jobbar med att ta fram en nulägesbild gällande brottslighet i kommunen utifrån den nya lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar så har arbetet med medborgarlöfte pausats till att det pågående arbetet är klart.

Problembild

Av svaren från medborgardialogerna, medarbetardialogerna samt enkäter framkommer det att de fyra viktigaste områdena som polisen i östra Norrbotten & kommunen ska arbeta med och emot i Överkalix är:

 • Polisiär närvaro/tillgänglighet
 • Arbete mot narkotika
 • Trafiksäkerhet
 • Attrahera

Polisiär närvaro/tillgänglighet

Av lägesbilden framkommer att medborgarna vill se att polisen syns ute bland allmänheten och polisen östra Norrbotten kommer att sträva efter att ha synlighet i kommunen.  

Polisen i Östra Norrbotten arbetar för att hålla så hög polisiär synlighet och tillgänglighet som möjligt genom att:

 • Genomföra minst en (1) medborgarkontakt i snitt per vecka på utvalda platser under de tider som många människor rör sig ute på samhället och/eller i skolmiljö.
 • Polisen och kommunen skall under året utföra minst en trygghetsvandring i kommunen.
 • Polisen och kommunen skall samverka vid åtminstone en (1)riskkväll för att öka tryggheten hos allmänheten och då framförallt för de yngre medborgarna.
 • Polisen kommer att arbeta upp sin närvaro över tid och ämnar resurssätta kommunen med en riktad insats varje vecka i form av att en patrull från polisens norra grupp jobbar i kommunen en dag i veckan och att en patrull från Kalix polisstation kommer att göra det samma. Detta kan dock ändras undantagsvis om omvärldshändelser krymper den tillgängliga polisresursen i östra Norrbotten.

Arbete mot narkotika

Av medborgardialogen framkommer att medborgarna vill att polisen/kommunen arbetar för att förebygga och minska drogmissbruket i Överkalix kommun.

Polisen i Östra Norrbotten tillsammans med Överkalix kommun arbetar förebyggande för att minska drogmissbruket i kommunen genom att:

 • Genomföra minst 2 (två) riktade insatser i kommunen under året för att förebygga och minska narkotikamissbruk bland ungdomar såväl som vuxna. Detta i samverkan med socialtjänst och/eller andra samverkansparter från kommunen eller externt.
 • Polisen och kommunen skall gemensamt utföra minst en (1) gemensam tillsyn på ett utskänkningsställe i kommunen, samt vid behov utbilda krögare i AAS(ansvarsfull alkoholservering) och/eller drogtecken.
 • Genomföra sök med hund i skolmiljö vid minst två (2) tillfällen under året. Kommunen och polisen skall se till så att polisen söker enligt uppsatta regler gällande detta arbetssätt.
 • Polis och kommun skall utbilda och samverka med de ställen som har postutdelning för att motverka ”nätdroger”.
 • Polis och kommun skall tillsammans planera in minst en (1) aktivitet för föräldrar och/eller ungdomar gällande attityder, lagar och regler samt förståelsen för varandra människor emellan.
 • Kommunen åtar sig att utbilda berörda lärare och ungdomar i narkotikans skadeverkningar.

Trafiksäkerhet

Av lägesbilden framkommer att medborgarna och medarbetarna vill att polisen arbetar med trafiksäkerhet. Delvis för att synas i hela kommunen, men även för att det är en hel del störningar och olagligheter i kommunens trafikmiljö. Det som sticker ut gällande detta är att ungdomar kör utan giltig körkort samt cross i centrala Överkalix på ett störande sätt. En hel del av den störande körningen sker sommartid nere vid campingområdet, någonting som stör gäster med resultatet att de lämnar kommunen. E10:an passerar som en blodåder genom kommunen, en väg som är olycksdrabbad. Polisens mål är att dämpa hastigheten och därigenom öka säkerheten på E10:an.  

Polisen i Östra Norrbotten och kommunen skall arbeta förebyggande för att öka trafiksäkerheten i Överkalix genom att:

 • Polisen skall genomföra minst tre (3) trafiksäkerhetsinsatser på särskilt utvalda platser och tidpunkter i kommunen.
 • Öka trafiksäkerheten i hela kommunen genom trafikinsatser under hela året där det finns eller uppstår ett problem.
 • Polisen skall genomföra minst en (1) trafiksäkerhetsinsats som är riktat mot problematiken A-traktorer, crossar och mopeder.

 Attrahera

Överkalix kommun och polismyndigheten kommer att samverka för att attrahera poliser till Överkalix kommun.

Genomförande

Arbetet kring medborgardialog och löften, läggs in som en del i befintligt samverkansavtal/överenskommelse, mellan lokalpolisområde Östra Norrbotten och Överkalix kommun.

Utifrån medborgarlöftet skall genomförande- och/eller handlingsplaner upprättas gemensamt och/eller enskilt av ansvariga parter.

Kommunikation

Överkalix kommun och polisen ska tillsammans stärka kommunikationen/informationen i det förebyggande arbetet. Kan t ex vara i återkommande veckobrev och sociala medier.

Uppföljning

Sker kontinuerligt med rapportering till chefen för lokalpolisområde Östra Norrbotten samt kommunalrådet i Överkalix via ordförande i lokala BRÅ(Brottsförebyggande rådet) i Överkalix. En skriftlig uppföljning sammanställs senast februari 2023.

Tidsplan

Medborgarlöftena gäller för år 2021-2023.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Erik Nilsson

Handläggare

0926-740 10