Tobak och nikotinprodukter

Vill du sälja tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter? Då finns det lagar och regler som du måste följa.

För att sälja tobak krävs enligt tobakslagen tillstånd. Ska du sälja tobaksfria nikotinprodukter eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, men inga andra tobaksprodukter, behöver inget tillstånd för försäljning, då räcker det med att endast skicka in en anmälan om registrering till kommunen.

Försäljning av tobak och liknade produkter

För att få sälja tobak behöver du ha ett tillstånd som du söker i den kommun där försäljningen ska bedrivas. I Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter ställs krav på dig som söker tillstånd för tobaksförsäljning. Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat bruk av hälsoskadliga produkter som tobak. Detta innebär att en minskad användning av tobak hos befolkningen eftersträvas och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med målet att få en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom lagstiftningen.

Lagen innebär bland annat att:

 • Det ställs krav på dig som handlare för att tillstånd ska beviljas.
 • Krav gäller på åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull.
 • Kommunen och polis har tillsynsansvar för försäljning. 

För dig som också säljer folköl eller e-cigaretter innebär ändringen ingen skillnad, för det krävs endast en anmälan – inget tillstånd för att få sälja varorna.

Regler för tobaksförsäljning

I lagen om tobak och liknande produkter finns det regler som du som verksamhetsutövare måste följa för att få sälja tobak. Här är en kort sammanfattning:

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobak måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner för personalen kring försäljningen och hur lagstiftningen ska följas. När du ansöker om tillstånd ska ett egenkontrollprogram bifogas.

Programmet ska kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Använd gärna mallen för egenkontrollprogrammen som du hittar under Relaterad Information. Gå igenom programmet med all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal. 

Åldersgräns

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
 • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under18 år.
 • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Du får inte heller göra reklam för tobak genom att ge rabatt på tobak, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksvaror är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Märkning av tobak

Samtliga förpackningar av tobaksvaror ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländska varningstexter. I Sverige finns ett förbud mot att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar som innehåller färre än 20 cigaretter.

Cigaretter och rulltobak som säljs ha spårbarhets- och säkerhetsmärkning.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din leverantör. Mer information gällande märkning av tobak finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länkar finns under Relaterad Information.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Anmäla ändring i bolag

När ändringar av kontaktuppgifter, styrelse eller delägare görs ska du anmäla ändringarna till kommunen.

Du ansöker om tillstånd hos kommunen. Du kan ansöka om tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Även du som bedriver partihandel (att du säljer till butiker som i sin tur säljer) behöver tillstånd.

För handläggning av ansökan tar kommunen ut en prövningsavgift, avgiften framgår av information under relaterad information.

Handlingar ska skickas till:

Överkalix kommun
Bygg- och Miljönämnden
956 81 Överkalix

Inkommen ansökan behandlas enligt Lag om tobak och liknade produkter.

Innan handläggningen påbörjas ska prövningsavgiften ha inbetalats till Överkalix kommuns Bankgiro 757-9311. Ange "Tobakstillstånd" på din betalning.

Hur länge tar det?

Tänk på att söka tillstånd i god tid innan planerad start eftersom handläggningen kan vara tidskrävande och också ska upp till nämnd för beslut. Vid handläggningen granskas att ansökan uppfyller ställda krav i Lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter. Yttranden för bedömning inhämtas från Polismyndigheten, Skatteverket, och Kronofogden. Ambitionen är att beslut gällande tobakstillstånd ska tas inom 8 - 10 arbetsveckor.

 

Bifoga följande handlingar till din ansökan om tillstånd att sälja tobak i detaljhandeln

 1. Kvitto på att du betalat ansökningsavgiften
 2. Dispositionsrätt till aktuell lokal. Bifoga ägarbevis, hyreskontrakt eller arrendeavtal. Om hyreskontraktet inte är klart kan du bifoga ett intyg från hyresvärden.
 3. Registreringsbevis från Bolagsverket. Om du ännu inte fått ditt registreringsbevis kan du bifoga en kopia på din anmälan till Bolagsverket till oss.
 4. Nuvarande och historiska uppdrag från Bolagsverket. Ska redovisas för samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget.
 5. Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket (bevis ur insolvensregistret över konkurser).

Ska redovisas för samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget. Om någon företrädare varit inblandad i en konkurs ska förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen även lämnas till oss.

 1. Styrkta ägarförhållanden. Det kan kopia av aktieboken eller av ett bolagsstämmoprotokoll. För handelsbolag eller kommanditbolag kan förhållanden styrkas genom bolagsavtal. Om bolaget ingår i en koncern så behöver du skicka med en organisationsskiss. I skissen ska det framgå hur ägarförhållandena är mellan bolagen samt vilka personer som slutligen är ägare.
 2. Köpeavtal/arrendeavtal

Köpeavtal/arrendeavtal ska bifogas ansökan om du tagit över en befintlig verksamhet.

 1. Redogörelse för kostnader och finansiering

Använd gärna bilagan ”Finansieringsplan”. Du ska redogöra för varifrån kapitalet för verksamhetens igångsättande kommer.

 • Köp av verksamheten
 • Hyran för lokalen
 • Anskaffningskostnaden för andelar i bolag
 • Lån från bank
 • Lån från privatperson
 • Övrig finansiering
 • Egen insats

Finansiering och transaktioner ska styrkas med underlag. Om eget kapital använts ska det redovisas var dessa pengar funnits tidigare.

 1. Egenkontrollprogram. En vägledning till vad som ska ingå i ett egenkontrollprogram finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, http://www.folkhalsomyndigheten.se
 2. Uppgifter från Skatteverket. Två blanketter ska du skicka till Skatteverket.
  • Blanketten ” Skatteverket – Begäran om uppgifter för tobakstillstånd”
  • Blanketten ” Skatteverket – Begäran om uppgifter för tobakstillstånd/PBI”. Den skickar du in efter samråd med kommunens handläggare.
 3. Eventuell fullmakt. Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas.

Tillståndet är bundet till verksamhetsinnehavaren och till försäljningsstället. Det innebär att en ny ansökan om tillstånd måste göras om verksamheten byter ägare eller om verksamheten byter adress.

Du ska också anmäla betydande ändringar till Bygg- och Miljönämnden. Exempelvis är du skyldig att anmäla om du slutar sälja tobak eller om ägar-, styrelse- eller bolagsförhållande förändras.

I aktuella lagstiftningar anges att kommunen har ett tillsynsansvar för att försäljning av tobak, tobaksliknade produkter och tobaksfria nikotinprodukter sker enligt gällande lagar. Det är Bygg- och Miljönämnden som utför den årliga tillsynen som genomförs som besök på försäljningsställen, men också genom inhämtning av registerutdrag från exempelvis Skatteverket för att säkerställa att lagens krav om ekonomisk skötsamhet fortsatt är uppfyllt.

Kommunens tillsyn är beräknad på tid för tillsynen, beroende på om ni säljer tobak, e-cigaretter, nikotinfria produkter eller vissa receptfria läkemedel blir tillsynstiden, och därmed årliga tillsynsavgiften.

 

Anmälningspliktig försäljning

Information om nya regler för e-cigaretter och e-vätskor som innehåller nikotin

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya regler för försäljning av e-cigaretter och e-vätskor som innehåller nikotin. Det gäller produkter som innehåller nikotin över en viss halt och klassificeras som akut toxiska i farokategori 1,2 eller 3 och har märkning med dödskallesymbolen. 

Den som säljer dessa produkter måste ansöka om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter hos Länsstyrelsen. Tillståndet varar i höst 5 år och måste förlängas när det har gått ut.

Dödskallesymbol för giftiga kemikalier

Dödskallesymbol för
giftiga kemikalier

Anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Ska du sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, men inga andra tobaksprodukter, behöver du  inget tillstånd för försäljning. Du behöver endast skicka in en anmälan om registrering till kommunen.

Tillsammans med anmälan ska du skicka med ett egenkontrollprogram.

Anmälan kan göra det via blanketten som finns under Relaterad Information.  Tänk på att du samtidigt kan ansöka om tobakstillstånd och anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

För handläggning av anmälan om försäljning tar kommunen ut en handläggningsavgift, avgiften framgår av information under relaterad information.

Regler och krav

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ställer vissa krav på dig som ska sälja e-cigaretter  och påfyllningsbehållare. Här är en kort sammanfattning:

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobak måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner för personalen kring försäljningen och hur lagstiftningen ska följas. När du ansöker om tillstånd ska ett egenkontrollprogram bifogas.

Programmet ska kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Använd gärna mallen för egenkontrollprogrammen som du hittar under Relaterad Information. Gå igenom programmet med all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal. 

 Åldersgräns

 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
 • Du får inte sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under 18 år.
 • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Du får inte heller göra reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare genom att ge rabatt, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för e-cigaretter och påfyllningsbehållare är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Märkning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Samtliga förpackningar av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta e-cigaretter och påfyllningsbehållare, till exempel utländska varningstexter.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din leverantör. Mer information gällande märkning och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länkar finns under Relaterad Information.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Anmälan om ändringar

Slutar du sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen.

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion, tobaksfria nikotinprodukter kallas ofta i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus.

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft, lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen anger att du som ska börja sälja tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla det till kommunen

Lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

Ska du sälja tobaksfria nikotinprodukter eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, men inga andra tobaksprodukter, behöver du inget tillstånd för försäljning. Du behöver endast skicka in en anmälan om registrering till kommunen.

Tillsammans med anmälan ska du skicka med ett egenkontrollprogram.

Regler och krav

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter ställer vissa krav på dig som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter:

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobak måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner för personalen kring försäljningen och hur lagstiftningen ska följas. När du ansöker om tillstånd ska ett egenkontrollprogram bifogas.

Programmet ska kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Använd gärna mallen för egenkontrollprogrammen som du hittar under Relaterad Information. Gå igenom programmet med all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal. 

Åldersgräns

 • Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
 • Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under 18 år.
 • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Du får inte heller göra reklam för tobaksfria nikotinprodukter genom att ge rabatt, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksfria nikotinprodukter är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Märkning av tobaksfria nikotinprodukter

Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

Anmälan om ändringar

Slutar du sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen.

Vanliga frågor

Med tobak och liknande produkter avses:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

När du ansöker om tillstånd för att sälja tobak behöver du fylla i en ansökningsblankett. Det är viktigt att alla uppgifter fylls i korrekt och att alla handlingar som ska bifogas ansökan finns med. Du ska exempelvis bifoga ett egenkontrollprogram och en finansieringsplan.

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs det att du uppfyller lagens krav. Det innebär, bland annat:

 • Att du inte har skulder hos Kronofogden
 • Att du inte har anmärkningar hos Skatteverket
 • Att du inte finns i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Bygg- och Miljönämnden tar ut en avgift när du ansöker om tobakstillstånd. Avgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. Avgiften är 7872 kronor 2022. Vid ansökningar som av olika orsaker kräver extra mycket tid kan Bygg- och Miljönämnden debitera ytterligare för den tid som inte täcks av kostnaden för ansökan.

Utöver kostnaden för själva tillståndet tillkommer därefter en årlig tillsynsavgift.

För anmälan om försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare tas en avgift ut på 984 kronor. 

Ibland behöver Bygg- och Miljönämnden följa upp brister i din verksamhet med extra kontroller, förelägganden eller förbud. Dessa extra åtgärder ingår inte i den årliga avgiften, utan du får betala 984 kronor/timme 2022 för de extra timmar som vi lägger ner.

Om det sker förändringar i ditt bolag som har försäljningstillstånd för tobak ska du lämna in en anmälan till kommunen. Det kan till exempel vara om ägarförhållandena eller styrelsen i bolaget förändras.

Vid en ändring i ett bolag gör kommunen en prövning om tobakslagens krav på lämplighet fortfarande är uppfyllt.

Bygg- och Miljönämnden gör en prövning av personlig lämplighet av den eller de personer som har betydande inflytande i verksamheten. Dessa är till exempel firmatecknare, delägare, ledamöter och aktieägare.
Lämplighetsprövningen innebär att tillståndsenheten skickar förfrågningar (remisser) till andra myndigheter,  bland annat Polismyndigheten. Du behöver även inkomma med uppgifter från Skatteverket. Blanketter för detta kommer att skickas till dig efter att anmälan om förändring i bolaget inkommit.