Upphandling och inköp

Utöver lagen om offentlig upphandling styrs Överkalix kommuns inköp och upphandlingar av kommunens egen inköps- och upphandlingspolicy, samt interna riktlinjer.

Allt material, alla produkter och tjänster inom offentlig verksamhet måste enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, köpas in genom en upphandling. Allt från läroböcker i skolan till städmaterial på äldreboenden, från gatubelysning till stambyten i kommunala hyreslägenheter.

Detta för att varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt. 

Våra fem principer för upphandling

Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet.

Även om Överkalix kommun inte förväntar sig några utländska anbud får kommunförvaltningen inte införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra.

Kommunen får inte heller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge. 

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar.

Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle.

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder. 

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Om det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är minst ingripande eller belastande för leverantörerna.

Principen om transparens innebär att kommunen är skyldig att skapa öppenhet genom att lämna information om upphandlingen, och hur den kommer att genomföras.

För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas.

Därmed blir det förutsebart för leverantörerna vad som är av störst vikt vid valet av leverantör.

Kontakt

Per Nilsson Tuorda

Upphandlare/ inköpssamordnare

0926 - 740 29