Individ- och familjeomsorg (IFO)

Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar för att alla som bor och vistas i kommunen tillförsäkras social och ekonomisk grundtrygghet och en skälig levnadsnivå.

Till individ- och familjeomsorg tillhör:

 • Socialtjänst
 • Kommunens socialpsykiatri

Individ- och famlijeomsorgen handlägger ärenden som gäller missbruk och öppenvårdsinsatser, ekonomi och försörjningsstöd, hushållsekonomisk rådgivning, skuldsanering, dödsboanälan, förmedlingsmedel, socialpsykiatri, dagverksamhet, barnskydd, famlijerättsliga frågor, faderskap, alkoholtillsyn och kvinnofrid.

Grunden för vårt arbete styrs av följande lagstiftningar:

 • Socialtjänstlagen
 • Socialtjänstförordningen
 • Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • Lag om unga lagöverträdare
 • Föräldrabalken
 • Brottsbalken
 • Giftemålsbalken
 • Namnlagen
 • Sekretesslagen
 • Förvaltningslagen

Tidsbokning

Allmänt gäller att tidsbokning bör ske i så god tid som möjligt.
Väntetiden för försörjningsstöd är cirka två veckor.
 
Tidsbokning till handläggarna sker enligt överenskommelse med handläggaren.

Telefon 0926 - 740 00 (växel)

Tystnadsplikt

Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem.

Länkar:

Brottsbalken
Förvaltningslagen 
Föräldrabalken  
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Lag om unga lagöverträdare
Namnlagen 
Sekretesslagen  
Socialstyrelsen 
Socialtjänstförordning
Socialtjänstlagen (SoL)
Äktenskapsbalken

Polisen