Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor

"Hälsa på lika villkor" är en enkätundersökning från Region Norrbotten om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Vart fjärde år, sedan 2006, undersöker Region Norrbotten - tillsammans med Västerbotten, Västernorrland och Jämtland - befolkningens hälsa och levnadsvanor.

I mars 2018 är det dags igen! Då får åtta procent av norrbottningarna (cirka 20 000 personer, mellan 16-84 år) ett blått kuvert med frågor om livsvillkor, levandsvanor och hälsa. 

Är hälsan i Norrbotten jämlik? Finns det skillnader mellan kvinnor-män, äldre-yngre eller mellan kommuner?

Resultatet av enkäten används av beslutsfattare för styrning och ledning av offentliga verksamheter både på regional och lokal nivå, även i Överkalix.

Ett resultat av enkäten kan vara att resurser gällande hälsa kan fördelas till de mest utsatta befolkningsgrupperna och/eller geografiska områdena.

Mer information om enkäten hos Region Norrbotten 

Publicerad: 8 mars 2018