Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bredband i Överkalix

Från måndag 4 april kunde kunderna i Vännäsberget börja använda det nybyggda optofibernätet. Nätet är resultatet av det pågående bredbandsprojektet som drivs av Överkalix kommun.

Projektet startade 2013 med styrdokumentet "Bredband till byn" där Vännäsberget är första by ut - med cirka 80 anslutna fastigheter och ett tiotal företag - som nu kan ansluta med en kapacitet upp till 1 Gbit/s.

Under hösten 2015 har Överkalix kommun upphandlat en kommunikationsoperatör som ska driftsätta och sköta hantering av tjänster i befintliga och planerade optofibernät.

Kommunikationsoperatören Teracom arbetar just nu med installation av aktiv utrustning i Vännäsberget. Via en kundportal kan anslutna kunder (fastigheter och företag) välja bredbandstjänster från ett tiotal anslutna tjänsteleverantörer.

Överkalix stadsnät 

Kommunikationsoperatör och de nya näten är förberedda för så kallade samhällstjänster, till exempel hemtjänstlarm och digital natt-tillsyn. Tjänsterna kan avropas av vårdgivare till fasta priser. 

Fortsatt utbyggnad 2016-2020

Nästa etapp som byggs ut är byarna Brännaberget, Sandudden, Vislakt, Boheden och Hultet, samt Grelsbyn och Svartbyn (cirka 260 fastigheter). Byggstart är planerad till sommaren 2016, byggnationen samordnas med Vattenfalls planerade ombyggnationer av elnätet 2016-1017. (Har påbörjats med samförläggning med VA-ledning, Boheden.)

Fortsatt planering av utbyggnad omfattar i nuläget även Lansjärv, samt delar av centralorten, Norra Tallvik, Nybyn och Allsån, där samförläggning med planerad ombyggnation av elledningsnät (Vattenfall) är aktuellt. (Planerad 2018.)

Projektering för utbyggnad i centralorten, delar av Tallvik samt Gyljen har påbörjats. Byarna utgör ’tätort’ enligt nuvarande regelsystem och måste därigenom kunna finansieras utan stöd. En modell för finansiering på kommersiella grunder i samverkan med markanden har utarbetats.

Samförläggning med planerad ombyggnation av elledningsnät (Vattenfall) påverkar till viss del prioriteringsordning och utbyggnadstakt. Andra påverkande faktorer är bland annat möjlighet till finansiering genom olika stödformer och förväntad anslutningsgrad i byarna. 

Utbyggnad av bredbandsnätet i Vännäsberget

Målsättning

Ett övergripande mål är att ALLA hushåll inom Överkalix kommun skall ha möjlighet att ansluta till bredband i någon form. Målformuleringen där är en rättvis prisbild för brukaren, en öppen, konkurrensneutral och tillförlitlig infrastruktur samt kapacitetsbehov i förhållande till tillgängliga tjänster i fokus står kvar.

Access, teknik och tillhörande möjlig bandbredd styrs av marknaden och den ständiga teknikutvecklingen. I kommunens styrdokument har tekniken inte förtur. Medborgarnas behov och krav på tjänster och funktioner står i centrum. En väl fungerande infrastuktur är en viktig samhällsresurs.

Bredband till byn 

Publicerad: 28 april 2016

Test - MIRROR-web01