Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Avfallsplan och avfallshantering

Avfallsplan och avfallshantering

Under perioden 11 maj – 8 juni 2018 ställs ett förslag till reviderad avfallsplan och reviderade föreskrifter ut för granskning. Lämna dina synpunkter här!

Utställning av förslag till avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering

Under perioden 11 maj – 8 juni 2018 ställs ett förslag till reviderad avfallsplan och reviderade föreskrifter ut för granskning. Föreskrifterna utgör tillsammans med avfallsplanen den kommunala renhållningsordningen som är ett viktigt redskap för att styra hur hushållsavfall och liknande avfall ska hanteras.

Föreskrifterna är ett lagstadgat dokument och innehåller de bestämmelser som gäller för avfallshanteringen i kommunen. I föreskrifterna regleras hur ansvaret för avfallshanteringen är fördelat mellan kommunen, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare. De innehåller även bestämmelser om godkända hämtningsintervall, anvisningar om sortering och prövning av undantag från föreskrifterna.

Föreskrifterna har reviderats dels för att anpassas till det nya 15 kapitlet om avfall i miljöbalken som trädde i kraft den 2 augusti 2016, dels för att möta nya behov för avfallshanteringen i kommunen.

Under utställningstiden ges du möjlighet att lämna synpunkter och efter utställningen beaktas inkomna synpunkter. Föreskrifterna förväntas bli antagna av kommunfullmäktige under sommaren 2018.

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Överkalix kommun
Tekniska avdelningen
Storgatan 17
956 81 Överkalix

eller till: kommun@overkalix.se.

Märk kuvert/e-post med ”Föreskrifter om avfallshantering”!

Dina synpunkter vill vi ha senast den 8 juni 2018.

Vid frågor kontakta Harri Kylmänen 0926-740 41 eller Kenneth Sköld 0926 – 740 31.
Du hittar förslaget här från och med den 11 maj 2018.

Publicerad: 9 maj 2018