Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kvotflyktingar

Kvotflyktingar

Varje år tilldelar regeringen medel för att Migrationsverket ska kunna överföra kvotflyktingar till Sverige. De senaste åren har pengarna räckt till 1 900 personer. 

Kvotflykting

Sedan 1950 har Sverige genom organiserad överföring tagit emot kvotflyktingar.

Flyktingkvoten är avsedd för personer som befinner sig på flykt utanför sitt hemland och där det inte finns någon möjlighet för dem att återvända inom överskådlig tid. Det är FN:s flyktingorgan (UNHCR) som presenterar sådana ärenden till Migrationsverket.

För att bli uttagen på kvoten måste personen vara registrerad som flykting hos UNHCR, som sedan gör prioriteringen vilka personer som ska presenteras - och för vilket land. Respektive land gör därefter en bedömning och fattar beslut om personen ska få uppehållstillstånd.

De som får uppehållstillstånd presenteras sedan för kommuner i Sverige och när de har fått en kommunplacering reser de sedan direkt från landet de befinner sig i till den kommun där de ska bo.

Vem är flykting?

En flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet." 

(1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning)

Ersättning till kommunen

Varje år får kommunen en fast grundersättning och en schablonersättning för varje person som tas emot. Kommunen får även vissa andra ersättningar. Hela flyktingmottagningen är statligt finansierad.

Kvotflyktingar i Överkalix kommun

Överkalix kommun har tagit emot kvotflyktingar från Colombia, Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien, Somalia, Tchad, Afghanistan, Sudan och Eritrea.

Sedan 1 december 2010 är det Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för flyktingmottagandet. De flesta nyanlända över 20 år deltar i olika etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen för att de så fort som möjligt ska komma ut i arbetslivet.

Flyktingmottagningen ska ge förutsättningar för en bra integration i Sverige. Målet är att ge dem eget ansvar för att snarast klara sig själva genom att lära sig svenska, ha eget boende och bli självförsörjande.

Vill du lära känna våra kvotflyktingar?

Du som kan tänka dig att ställa upp som flyktingguide/flyktinguidefamilj till Kvotflyktingar: anmäl ditt intresse till oss!