Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Norrbus

Norrbus

Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan år 2008 gemensamma riktlinjer för samverkan för barn och unga, NORRBUS – Samverkan kring barn och unga i Norrbotten

I östra Norrbotten har kommunerna och landstingens verksamheter arbetat fram rutiner för kunna ge rätt stöd och hjälp till våra barn och unga med hjälp av samverkansavtalet.

I samarbetet används en NÄTVERKSMODELL. Det innebär att den personal som upptäcker ett behov av stöd, utredning eller insatser hos ett barn eller ungdom, ska se till att det tas upp i den egna verksamheten, frågan ska också lyftas om det finns behov av hjälp och stöd från annan verksamhet än den egna.

Om barnets/den unges kan antas behöva hjälp av en kompetens som finns i annan verksamhet än den egna, ska personal prata med barnets föräldrar och kalla till ett NÄTVERKSMÖTE där flera kompetenser kan försöka förstå vad som behöver göras.

På nätverksmötet görs en överenskommelse tillsammans med barnet/den unge och föräldrarna om vad som ska göras. Överenskommelsen skrivs ned för att det ska vara tydligt hur, och av vem stödinsatser ska genomföras. Det planeras även in ett uppföljningsmöte.

Under tiden stödinsatser pågår har barnet/den unge och föräldrarna en särskild person, en SAMORDNARE, som håller kontakt med dem som finns med i arbetet enligt överenskommelsen. Till samordnaren kan man vända sig med frågor och för att få önskad information.

Rutiner och arbetsdokument finns på östra Norrbottens Norrbus Psynk webbsida.

Test - MIRROR-web01