Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn

Med ensamkommande barn menas individer under 18 år, utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare, som kommer till Sverige för att söka asyl.

För varje överenskommen plats får kommunen 1 600 kronor per dygn i schablonersättning. Blir platsen belagd tillkommer ytterligare 300 kronor per dygn. Utöver detta får kommunen en fast grundersättning varje år.

Kommunen får också ersättning för andra extraordinära kostnader i samband med mottagande samt schablonersättning per individ som beviljas permanent uppehållstillstånd.

Ensamkommande flyktingbarn i Överkalix kommun

Överkalix kommun har plats för 20 ensamkommande flyktingbarn. Platserna är fördelade på två HVB-hem (hem för vård eller boende) kallade Älgen och Loet. På båda boendena finns tillgång till tre fullt utrustade övergångslägenheter.

Övergångslägenheterna är till för att ungdomarna ska få träna att bo själva innan de flyttar ut till eget boende.

HVB-hemmen är dygnetruntbemannade och handledarnas roll är att stödja och vägleda ungdomarna i vardagen. HVB-hemmen ska erbjuda en trygg, meningsfull och lärorik miljö till ungdomarna.

Övergripande mål för verksamheten är att ge ungdomarna förutsättningar för en bra integration i det svenska samhället. Ungdomarna ska bli självständiga och klara ett framtida eget boende samt ges möjlighet till egen försörjning.

Kommunens ansvar 

Den anvisade kommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen. Den anvisade vistelsekommunen har i uppgift att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende.

Kommunen skall också se till att barnet får tillgång till skolundervisning samt utse en god man. Vill du bli god man – kontakta överförmyndaren för att få mer information.

Migrationsverkets ansvar 

Migrationsverkets ansvar gentemot asylsökande ensamkommande barn och ungdomar innebär att Migrationsverket ska:

  • ta emot och pröva ansökan om asyl
  • anvisa barn till kommuner
  • handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnen
  • arbeta med återvändande för de barn som inte beviljas uppehållstillstånd
  • administrera ersättningar till kommunerna

Hur går ett asylärende till?

De som kommer till Sverige för att söka asyl kan ansöka om asyl vid gränsen eller på någon av Migrationsverkets ansökningsenheter. Varje ansökan prövas individuellt och om den sökande har skäl, som enligt utlänningslagen ger rätt till asyl eller skydd, är det Migrationsverkets sak att bevilja uppehållstillstånd.

Har den sökande inga asyl- eller skyddsskäl prövar Migrationsverket om det finns andra skäl för att få stanna i Sverige, till exempel familjeanknytning eller särskilt ömmande omständigheter.

Vill du lära känna våra ensamkommande barn?

Du som kan tänka dig att ställa upp som flyktingguide/-familj till ensamkommande barn, anmäl ditt intresse till oss! 

Test - MIRROR-web01